simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܒܢܘ ܕܝܪܬܐ̈ : ܗܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ܒܢܝܢܐ ܀ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܩܪܘܝܐ̈ ܡܛܠ ܩܪܝܢ ܠܗ ܀ ܡܛܠ ܕܢܨܒܘ ܒܐܪܥܬܐ̈ : ܗܐ ܡܗܓܢ ܠܗ ܒܐܪܥܬܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܕܪܢܘ ܒܐܝܡܡܐ : ܕܥܒܪܢ̈ ܘܒܛܠܢ̈ ܓܠܝܬܐ̈ ܀ ܚܙܐ ܝܘܣܦ ܡܛܠ ܀ ܙܕܝܩܐ̈ ܓܝܪ ܒܚܠܡܝܗܘܢ̈ : ܚܙܘ ܟܣܝܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ .
IsaacAnt:memHom ܥܛܠܐ̈ ܕܢܬܘܒܘܢ : ܟܠܝܐ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܘܬܗ ܀ ܡܛܠ ܛܒܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܫܘܘܕܝܗ ܀ ܘܐܠܐ ܡܛܠ ܬܝܒܐ̈ : ܠܐ ܡܘܪܟ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܗ .
IsaacAnt:memHom ܕܠܢ ܢܗܘܘܢ ܛܘܦܣܐ : ܕܢܕܡܐ ܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܀ ‏ ‏ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܡܛܠ ܕܪܥܝ ܠܐܠܗܐ ܀ ܟܠܗ ܓܝܪ ܕܟܬܒ ܐܢܘܢ : ܐܠܗܐ ܗܘ ܝܕܥ ܟܠ .
IsaacAnt:memHom ܕܫܠܐ ܪܕܘܦܐ : ܡܟܬܪ ܗܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܀ ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܡܛܠ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܡܟܫܠ ܀ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܙܟܝ : ܗܫܐ ܐܦܠܐ ܕܠܐ ܟܦܪ .
IsaacAnt:memHom ܕܪܚܡܘ ܡܡܘܢܐ : ܕܢܘܪܒ ܟܣܦܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ܀ ܡܛܠ ܕܢܨܒܘ ܡܛܠ ܢܬܬܠܡܕ ܀ ܡܛܠ ܕܣܩܪܘ ܠܚܕܕܐ̈ : ܕܢܟܪܙ ܚܪܒܐ ܒܥܝܢ ܠܗ .
IsaacAnt:memHom ܣܘܓܐܐ ܕܚܫܠܬܗ̇̈ : ܪܚܡܐ̈ ܢܟܝܠܐ̈ ܗܘܝܢ ܠܗ̇ ܀ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܡܛܠ ܀ ܠܙܢܝܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܬܦܚܡܐ : ܕܚܠܦ ܥܘܬܪܗ̇ ܡܬܛܠܩܐ .
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܡܐ ܕܡܨܛܚܝܢ : ܠܐ ܢܦܩܝܢ ܪܘܚܐ ܠܐܢܫܐ ܀ ܗܐ ܓܝܪ ܡܐ ܡܛܠ ܀ ܬܟܝܠܐ̈ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܪܗܒܝܢ : ܘܫܪܝܪܐ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ .
IsaacAnt:memHom ܡܢܐ ܠܡ ܐܘܪܚܗ : ܕܪܫܝܥܐ ܡܨܠܚܐ ܒܐܪܥܐ ܀ ܠܡܢ ܟܗܝܢܝܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܀ ܘܕܥܨܝܬܗ ܕܢܐܙܠ ܢܟܪܙ : ܕܝܢܐ ܩܪܒ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ ܥܡܝ .
IsaacAnt:memHom ܗܢܐ ܘܠܣܒܐ̈ : ܐܝܬ ܬܝܒܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܀ ܠܐ ܗܘܐ ܬܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܐܢܫ ܀ ܠܘ ܕܟܡܐ ܗܘ ܪܗܛܟ ܚܐܪ : ܐܠܐ ܕܟܡܐ ܗܘ ܨܒܝܢܟ .
IsaacAnt:memHom ܕܒܟ ܗܘ ܡܣܒܪܐ ܢܦܫܝ . ‏ ‏ܘܒܛܠܠ ܟܢܦܝܟ̈ ܐܛܦܘܣ : ܥܕܡܐ ܠܡ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܛܦܣ : ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܘܚܝܐ ܟܕ ܐܡܪ ܀ ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ :
IsaacAnt:memHom ܚܘܨܦܐ ܠܐ ܟܠܝܬ . ‏ ‏ܠܐ ܟܠܐ ܥܘܬܪܟ ܠܣܢܝܩܐ̈ : ܘܠܐ ܓܙܟ ܡܢ ܡܛܠ ܐܢܐ : ܘܥܠ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܡܚܨܦܢܐ ܀ ܕܐܢ ܒܪܚܡܐ̈ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܬ :
IsaacAnt:memHom ܩܠܗ̇ ܕܦܪܚܬܐ . ܕܓܕܠ ܫܘܒܚܐ ܒܫܪܪܐ : ܘܝܗܒ ܠܙܩܝܦܐ ܡܛܠ ܩܝܢܬܗ̈ : ܪܚܡܐ̈ ܡܢܗ ܫܐܠ ܗܘܐ ܀ ܒܬܗܪܐ ܗܟܝܠ ܐܬܬܙܝܥܬ̥ :
IsaacAnt:memHom ܚܙܐ ܟܣܝܬܐ̈ . ‏ ‏ܘܥܪܛܠܝܐ ܒܝܬ ܫܘܩܐ̈ : ܕܐܫܝܚ ܕܚܠܬ ܡܛܠ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܢ : ܠܥܒܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܀ ܝܘܣܦ ܢܟܦܐ ܒܬܘܢܐ :
IsaacAnt:memHom ܥܘܠܢ ܐܬܩܫܝ . ܐܪܥܐ ܕܢܚܒܐ ܘܨܥܝܪܐ : ܕܕܗܢܬ ܢܦܫܢ ܡܛܠ ܒܬܥܫܐ : ܕܢܩܢܐ ܒܥܘܠܐ ܠܐ ܡܕܡ ܀ ܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܒܫܘ :
IsaacAnt:memHom ܫܘܒܚܐ ܥܒܘܪܐ ܀ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܙܗܡܐ̈ ܘܙܦܪܐ̈ ܡܛܠ : ܕܢܡܝܬܘܢ ܗܘܘ ܪܓܬܗܘܢ . ܘܐܬܝܒܫܘ ܪܦܬܐ̈ ܕܒܗܘܢ :
IsaacAnt:memHom ܕܓܙܡ ܕܢܦܪܣܝܘܗܝ ܀ ܕܐܚܘܐ ܠܐܢܫܐ ܫܪܝܬ : ܕܫܒܛܐ ܗܘ ܡܛܠ ܒܗ ܠܫܢܝ : ܒܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܣܛܢܐ . ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܗܘܝܘ ܕܘܕܗ :
IsaacAnt:memHom ܕܗܪܟܐ ܗܘ ܣܘܟܝܐ . ܐܢܬܝܢ ܕܝܢ ܕܡܟܝܪܢ̈ ܐܢܬܝܢ : ܠܓܢܘܢܐ ܡܛܠ ܗܢܐ : ܠܐ ܠܒܫܢ̈ ܢܚܬܐ̈ ܨܐܐ̈ ܀ ܒܥܕܢܐ ܕܚܠܘܠܝܗܝܢ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܘ ܡܢ ܨܦܪܐ . ܘܚܙܐ ܬܘܒ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܕܪܗܝܒܝܢ ܡܛܠ ܡܛܠ : ܥܒܕܗ̇ ܗܘܐ ܡܪܐ ܟܪܡܐ ܀ ܚܙܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܕܠܒܝܒܝܢ :
IsaacAnt:memHom ܐܕܡ ܐܬܬܩܢ ܀ ܡܛܠ ܪܗܛܗ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܛܠ ܥܘܠܗ ܓܗܢܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܟܠܡܕܡ : ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܟܠ ܝܬܝܪ . ܟܠ ܕܗܘܐ ܘܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ :