simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܥܡܐ ܗܘ ܦܚܙܐ ܆ ܘܢܬܒܥܢ̈ ܡܢܗܘܢ XX ܐܓܪܐ ܣܓܕܬܐ ܡܛܠ ܩܕܡ ܥܡܐ ܐܝܟ ܕܠܙܢܝܘܬܐ . ܘܡܐ ܕܚܙܘ ܐܢܝܢ ܘܪܓ̣ܘ ܠܗܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܫܘܦܪܐ ܕܛܒ̇ܬܐ ܕܩܢܝܐ . ܡܨܝܪܬܐ ܕܝܢ ܆ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܛܠ . [X0]ܥܓܠܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܩ̣ܪܐ̈ ³ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܟܕ ܣܓܝ ܩܪܝܒ ܓܢܣܐ ܕܕܡܐ ܠܡܚܒܠܘ . ܘܠܐ ܢܪܝܡܘܢ ܠܒܪܐ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܒܣܘܓܐܐ ܢܬܕܟܪ ܗܟܝܠ ܡܠܟܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܗ .
IšoMerv:ComOT ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܩܢܝܢܐ̈ ܛܡܝܪܐ̈ . ܢܦܩܘܢ . ܗܢܘ . ܕܪܝܢ ܠܟܐ ܡܛܠ X X]ܝ [X111ܗ̇ܝ ܕܢܦܩܘܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܬܐܓܘܪܬܐ ܇ ܨܐܕܝܢ ܦܢܝܢ ܘܐܬܝܢ . ܬܪܥܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܆ ܡܛܠ . ܕܡܟܝܠ ܕܚܪܒܬ ܐܘܪܫܠܡ ܆ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇
IšoMerv:ComOT ܡܒܥܕܘܬܗܘܢ ܢܫܬܪܓܠܘܢ ܠܘܬ ܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܛܠ . 4|ܝX |XX1ܒܬܪܥ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܦ̇ܩܕ ܕܢܬܢܟܣܘܢ . ܕܠܐ
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘ ܝܘܠܦܢܐ X ܡܫܡܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܢܦܫܐ ܛܡܐ . ܘܡܢ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ .
IšoMerv:ComOT ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܢ ܦܩܕܐ ܟܕ ܝ̇ܬܪ : ܕܠܐ --ܚܩܐ̈ X . -- ܡܛܠ ܢܬܒܣܐ ܘܢܬܬܫܝܛ ܟܕ ܣ̇ܪܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܝܣܪܠܝܐ̈ . [19]ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܣܡܘܗ̇ ܠܩܒܘܬܐ ܟܕ ܦܢܬ ܒܝܕ ܬܘܪܬܐ ܠܒܝܬ ܫܡܫܬܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܥܠܝܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . X [5]ܗ̇ܝ ܕܠܡܢ ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܠܢܘܪܐ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܕܝܩܝܪܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܫܪܟܐ ܆ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܥܡܠܐ ܕܚܘܝ ܒܒܢܝܢ ܒܝܬܐ . ܒܪܡ ܐܚܫܗ ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܕܥܗ ܡܢܐ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܨܒܬ ܗܘܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܟܢ ܐܣܟܠ ܆ ܐܫܬܒܩ ܠܗ
IšoMerv:ComOT ܫܡܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܣ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܪܝ ܐܒܐ ܆ ܗܠܝܢ ܠܡ ܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܫܡܗ . ܘܡܛܠ ܝܩܝܪܘܬܗܘܢ ܇ ܘܕܢܬܝܩܪܘ ܒܥܝܢܝ̈ ܩܪܘܝܐ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܫܠܡܐ ܗܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܩܪܒܢܗ . ܐܦ ܡܕܒܚܐ ܡܬܩܪܐ ܥܠܬܐ ܡܛܠ ܝܩܕܝܢ ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܆ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܕܒܣܪܬܝ ܥܠܝ ܒܥܒܕܝܟܝ̈ ܣܢܝܐ̈ ܆ ܡܬܚܒܠܐ ܐܢܬܝ ܙܕܩܐܝܬ . ܡܛܠ ܐܢܘX ܠܓܡܕ̇ [X0]ܒܚܘܒܬܐ ²ܕܐܝܕܝܟܝ̈ ܐܫܚܝܬܝ . ³ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܒܗ ܐܠܗܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܒܗܠܝܢ ܒܪܝܐ̈ ܐܬܚܙܝ ܡܛܠ X]ܝX [XX1ܗ̇ܝ ܕܬܪܥܐ ܡܕܢܚܝܐ ܢܗܘܐ ܐܚܝܕ ܘܐܝܩܪܗ . ¹ ܠܘ
IšoMerv:ComOT ܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܢܬܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܨܪܝܐ̈ ܡܢ ܝܘܣܦ ܡܛܠ ܐܡܪܘ ܇ ܕܐܦܢ ܥܒܕܝܢܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܐ ܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܒܗܬܬܗ . ܗܢܘ ܡܛܠ ܟܘܚܕܗ ܡܫܬܘܕܐ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܆ ܟܕ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܦܝܒܫܬ . [XX 24 ( 22 ) ]ܘܐܝܬ ܕܡܘܒܕ ܢܦܫܗ
IšoMerv:ComOT ܕܐܫܟܚܘ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܕܥܣܘ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܝܘܒܒ ܆ ܣܒܪܘ ܘܐܦ ܟܬܒܘ ܡܛܠ ܕܐܬܬܦܩ ܡܢ ܥܒܪܝܐ . ܘܐܦܠܐ ܒܗ ܒܥܒܪܝܐ ܟܬܝܒܐ ܗܕܐ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܒܚܝܗܘܢ̈ ܫܪܬܚ ܠܗܘܢ ܛܒܬܐ̈ Xܢ ܒܡܕܒܪܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܒܫܪܪܐ ܡܛܠ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܩܪܒܘ ܠܗ ܘܟܢ ܦ̣ܪܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܐܦܠܐ ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܪܥܝܢ ܗܘܘ ܕܬܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܫܐ . [24]ܡܢ ܚܦܪܐ̈ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܢ ܫܪܪܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܠܕܡܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܡܝܐ̈ .