simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT XX ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܇ ܐܒܕܘ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܕܡܨܐ ܚܝܠܗܘܢ ܘܙ̇ܓܪ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܕܒܝܥܢܘܬܗܘܢ ܟܝܬ ܘܡܪܚܘܬܗܘܢ ܆ ܙܪܥܝܢ ܗܘܘܚܩܠܬܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܠܐ ܢܦܠܐ ܒܡܐܢܐ̈ ܥܡ ܟܠܗ ܚܡܪܐ ܆ ܠܟܠܗ ܚܡܪܐ ܡܩܕܫܐ . ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܚܢܘܩܝܐ̈ ܕܝܠܘܕܐ̈ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܕܒܗ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܥܠ ܕܬܡܢ ܠܡ ܡܛܠ ¹ܒܗ ܐܬܩܪܝ ܣܘܡܩܐ . ܬܘܒ ܥܠ ܕܕܡܘܗܝẌ ܣܘܡܩܝܢ̈ . ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܕܒܚܝܗܘܢ̈ ܫܪܬܚ ܠܗܘܢ ܛܒܬܐ̈ Xܢ ܒܡܕܒܪܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܒܫܪܪܐ ܡܛܠ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܩܪܒܘ ܠܗ ܘܟܢ ܦ̣ܪܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܐܦܠܐ ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܟܐܢܘܬܐ ܕܫܐܠܬܗ ܆ ܐܦ ܐܠܗܐ ܫܡܠܝܗ̇ ܒܥܒ̇ܕܐ . ܘܥܠܬܐ ܡܛܠ ܕܥܒ̣ܕ ܨܝܕ ܥܘܙܝܐ ܘܕܒܝܬ ܩܘܪܚ ܕܒܥܘ ܟܗܢܘܬܐ . ܐܠܐ ܬܢܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܘܩܒܠ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬܬܣܝܡܬ ܇ ܥܠ ܒܪܐ ܡܘܕܥܐ ܆ ܟܐܡܬ ܕܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܡܬܐܡܪ ܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ ܆ ܐܠܐ ܬܢܢ
IšoMerv:ComOT ܕܚܕ ܢܝܫܐ ܩܢܝܐ ܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܆ ܒܣܘܠܠܒܢܐ̈ ܟܪܝܬܐ̈ ܢܐܡܪ ܡܛܠ X ¹ X ܕܝܒܕܘ X -- ⁸ܒܙ . ܠܝܬܝܗܝ X --ܓܝܪ ܐܠܐ ܐܦ ܬܢܢ
IšoMerv:ComOT ܕܫܘܡܢܐ ܗܘ X ܘܕܗܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ . ܚܨܪ ܟܒܕܐ . ܡܛܠ ܥܠ ܕܒܗ̇ ܣܝܡܐ ܚܡܬܐ . ܗܢܘ . ¹ܒܡܪܪܬܐ ܕܬܚܝܬ ܟܒܕܐ . ܬܪܒܐ
IšoMerv:ComOT ܟܗܝܢܘܬܗ̇ ܆ ܐܝܟ ⁵ܡܕܒܪܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܇ ܥܠ ܕܚܪܒܐ ܗܘܬ ܡܢ ܡܛܠ . ܩ̇ܪܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܩ̣ܡ ܒܗ̇ ܆ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܠܥܠ ܩܪܗ̇ ܠܟܘܢ ⁴ܠܒܢܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܚܡܐ ܕܐܠܗܟ ܗ̣ܘ ܡܩܪܒ . ܗܢܘ . ܦܪܘܫ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܘܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܘܓܠܝܢ ܣܬܝܪܬܐ̈ ܀ ³ XXI 8--9]ܩܕܝܫܝܗܝ ⁴ܠܟܗܢܐ