simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܫܬܡܫܘ ܒܗ . ܘܠܣܝܢܝ ܛܘܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܚܬܢܐ ܕܕܡܐ . XX 20]ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܠܚܘܛܪܗ ܕܡܘܫܐ̣ .
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܘܬ ܨܒܝܢܗ . ܟܕ ܡܠܐܟܐ ܡܠܠ ܒܦܘܡܗ̇² ܐܝܟ ܣܛܢܐ ܒܦܘܡ ܡܛܠ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܒܦܚܡX ܕܐܬܢܐ ܠܓܠܝܢܗ ܕܡܠܐܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܡܪ ܕܓܪܒܐ ܗܘ . ܒܠ̣ܥ ܕܝܢ ܒܓܪܒܐ ܆ ܥܠ ܕܐܡܪܚ ܕܢܚܛܘܦ ܥܡ ܡܛܠ ܕܥܘܙܝܐ ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܆ ܠܐ ܩܒܪܘܗܝ ܒܩܒܘܪܬܐ ܕܡܠܟܐ̈ .
IšoMerv:ComOT X ܠܡ ܒܛܝܠܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܫܦܝܥܬܐ ܕܡܢ ܠܘܬܝ . ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܡܛܠ ܫܡܗܗ̇ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܆ XX XX X ܕܢܒܕܩ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ .
IšoMerv:ComOT ܕܩܪܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇̈ ܚܪܒܐ . [XX]ܢܬܬܒܪܢ̈ ܡܛܠ ܘܥܕܪܟܝ . [X0]ܡܟܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܙܒܢܐ ܕܡܩܒܝܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܢܘܪܢܘܬܗ ܘܛܢܢܘܬܗ ܘܡܛܠ ܐܝܩܪܗ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܚ̇ܫܚ ܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ . X ² 2XXX 11 11]ܗ̇ܝ ܕܪܟܫܐ̈ ܘܡܪܟܒܬܐ ܕܢܘܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ XXX1 2]ܟܕ ܬܙܒܢ ܥܒܕܐ ܝܗܘܕܝܐ . ܡܘܫܐ ܥܒܪܝܐ ܡܛܠ ܕܡܩܪܒܢܗ . ܐܦ ܡܕܒܚܐ ܡܬܩܪܐ ܥܠܬܐ ܘܕܒܚܐ ܕܥܠܘܗܝ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ XX ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܓܦܬܗܘܢ . ܘܠܘ ܡܢ ܐܒܪܗܡ . ܘܫܒܫܬXܘܢ ܡܛܠ ܒܢ ܘܠܡܕܢܢ . ⁴ X32]ܘܥܠܬܐ ܕܗܕܐ ܒܝܫܘܬܐ ܗܘܬ ܕܥܡܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܫܡܥܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܙܝܥܝܢ . ܘܟܢ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡܛܠ ܠܕܝܪܐ ܕܩܘܕܫܗ ܇ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܘܠܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܩ̣ܪܐ ܐܢܝܢ ܡܘܫܚܐ̈ . ܗܢܘ . ܬܘܪܬܐ̈ ܕܒܪܐ ܕܠܐ ܟܕܝܢܢ̈ ܡܛܠ . ܗܢܘ . X ܠܒܥܠܝܗܝܢ̈ . [X]ܘܚܪܬܟܝܢ ܒܩܕܣܐ̈ ܕܨܝܕܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ X ܐܒܫܠܘܡ ܚܘܫܒܗ ܕܚܘܫܝ ܨܝܕ ܕܘܝܕ ܘܕܕܘܝܕ ܡܛܠ ܦܩܕܬ ܘܐܬܝܗܒ ܠܝ . [17]ܗ̇ܝ ܕܗܕܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܗ ܕܪܚܡܟ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܦܪܘܩܢ ܕܢܠܦ ܥܠ ܐܕܫܗ̇ ܕܡܪܚܡܢܘܬ ܆ ܠܐ ܠܡ ܡܛܠ ܒܪܡ ܐܬܦܨܝ ܡܢܗ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܨܘܪ ܒܗ ܛܘܦܣܐ ܕܬܝܒܘܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܥܠ ܫܒܝܐ ܕܥܡܐ ܪܡܙܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܘܡܢܗ ܕܫܒܝܐ ܡܢ ܟܕܘ ܡܛܠ ܗܘܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܆ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܝܣܪܠܝܐ̈ . [24]ܡܛܪܬܐ ܕܨܦܪܐ ܆ ܥܕܢܐ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܆ ܦܫܝܩܐ ܗܘܬ ܕܒܚܕ ܪܡܙܐ ܬܗܘܐ . X ܐܠܐ ܠܐ ܗܘ̣ܬ .
IšoMerv:ComOT ܕܟܕ ܒܘܟܪܐ̈ ܕܝܣܪܝܠ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܐ̇ܡܪ ܡܛܠ ܕܠܘܝܐ̈ ܘܕܒܘܟܪܐ̈ ܕܒܢܝ̈ XX ܝܣܪܝܠ ܆ ܕܡܝܐ ܕܛܘܥܝܝ ܗܝ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܐܒܕܢܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܟܠܢܫ ܢܛܝܪ ܗܘܐ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ܚܘܠܡܢܗ ܕܚܙܩܝܐ ܗܘ̣ܬ ܆ ܐܠܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܒܙܒܢ ܡܫܢܝܐ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܒܙܒܢ ܚܒܛܐ ܠܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛܠ . ܗܢܘ ܕܒܗ̇ܝ ܠܡ ܫܥܬܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܢܒܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܕܡܦܩܢܐ . ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܣܦܪܐ ܗܢܐ .
IšoMerv:ComOT ܚܡܬܐ -- ¹ܠܓܪܡܟܐ Xܢ̇XX -- ²ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܐܡܪܗ̇ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܠܥܩܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ . 23|ܝܘܢܝܐ ܆ ܘܓܐܪܝ̈ ܐܓܡܪ ܒܗܘܢ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܥܘܬܪܗܘܢ ܫܦܝܥܐ ܕܒܝܬ ܙܒܘܠܘܢ ܆ ܡܙܒܢ ܙܒܢܝܢ ܟܠܡܐ ܡܛܠ ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܠܦܐ̈ ܕܛܡܝܪܢ̈ ܒܚܠܐ . ܗܢܘ .