simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܬܘܬܐ̈ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ ܕܗܘܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ . XX ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܚܕܬܗ ³ܥܐܕܐ ܕܐܒܠܐ . ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܠܗܘܢ ܐܦ ܥܡܡܐ̈ ܒܐܒܠܐ .
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܕܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܕܢ̇ܣܒ ܡܢ ܐܢܫ . ܡܛܠ ܕܡܬܟܚܕ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܒܬܘܠܬܐ ܆ ܠܐ ܕܝܢ ܡܨܐ ܆ ܗܟܢܐ ܕܝܢܐ ܥܘܠܐ ܘܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܗܐ ܚܫܘܟܐ ܡܟܣܐ ܠܐܪܥܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ . ܘܥܪܦܠܐ ܡܛܠ [ܩܘܡܝ ܐܢܗܪܝ ܐܘܪܫܠܡ ܕܝܬܒܐ ܗܫܐ ܒܚܫܘܟܐ ܒܝܬ ܒܒܠܝܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܓܙܪ ܡܢ . ܗܢܘ . ܐܬܬܪܝܡ ܡܢ ܚܝܐܕܥܠ̈ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܇ ܡܛܠ ܠܡ ܕܗܠܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܣܝܒܪ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܐܕܪܟ ܠܟܝܢܐ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ .
IšoMerv:ComOT ܟܢܫܐ ܕܥܢܐ̈ . ܘܐܦ ܗܕܐ ܩܛܝܠܬܐ ܗܝ . ܗܢܘ . ܪܥ̇ܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝܘܢܝܐ̈ . [X]ܘܪܥ̇ܝܬ ܠܥܢܐ̈ ܩܛܝܢܬܐ . ܗܢܘ . ܒܨܝܨܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܥܩܘܒ ܫܡܐ ܗܘ ܟܝܢܝܐ . ܝܣܪܝܠ ܕܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܡܛܠ . ܗܢܘ . ܡܣܬ ܕܐܦܢܐ ܠܝܥܩܘܒ ܐܝܩܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܘܒܕ ܒܫܒܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܬ ܠܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܠܠܢ̈ . 4]ܝ [11ܗ̇ܝ ܕܡܫܟܐ ܚܠܦ ܡܫܟܐ ܡܛܠ ܕܢܬܦܪܬܟ ܘܢܬܘܕܘܕ ³ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܐܦܬܐ ܠܡܪܕܦ ܒܬܪܗܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ²⁵ ܢܦܩܝܢ ܠܗܘܝܐ . ܘܐܦܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܡܬܠܒܕܢ̈ ܥܢܢܐ̈ . ܡ̇ܢܘ ܣ̇ܥܪ ܠܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕܐܘܠܕ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܠܐ ܐܢ ܒܗܝܟܠܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܒܥܘܬܐ . ܘܥܒܕܘ ܒܥܘܬܐ ܚܪܝܦܬܐ ܡܛܠ ܒܐܪܥܗܘܢ . ܘܟܢܫܘ ܠܓܒܪܐ̈ ܘܠܢܫܐ̈ ܠܗܝܟܠܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܕܛܢܬ ܒܒܝܫܘܬ ܪܘܢܘܬܐ̈ ܕܐܚܒ . ܩܪܗ̇ ܒܪܬܗ ܕܐܚܒ . ܡܛܠ ܕܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܬܐ ܗܘ ܥܬܠܝܐ ܕܥܡܪܝ ܇ ܚܬܗ ܕܝܢ ܕܐܚܒ .
IšoMerv:ComOT ܕܕܡܐ X ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܬܒܣܡܘ ܫܡܝܐ . ¹ܗܢܘ . ܡܛܠ ܥܡ ܥܡܗ . ܘܢܚܝܠܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ .
IšoMerv:ComOT ܓܠܝܢܗ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܡܛܠ ܗܝܟܠܐ ܕܒܗ̇ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܫܬܡܫܘ ܒܗ . ܘܠܣܝܢܝ ܛܘܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܗܘܝܬܝ ܛܒܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܘܡܢ ܐܝܩܪܗܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܛܠ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܘܫܪܟܐ ܕܐܪܡܝܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇ ܥܒܪܝܐ ܆ ܘܫܪܟܐ ܕܐܪܡ .
IšoMerv:ComOT ܕܪܒ ܗܘ ²ܘܫܒܝܚ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ ܣܘܟܝܐ ܦܢܝܢ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܪܫܐ ܚܪ . . ܗܢܘ . ܠܙܘܪܒܒܠ . ܘܢܣܩܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܒܒܠ .
IšoMerv:ComOT ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܡܫܬܡܥܢܝܗ̇ܘܡܫܥܠܝܘܬܐܘܚܕܢܗ̇̈ . Xܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܝܡܐ ܕܝܢ ܫܡܗܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܠܝܛܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܒܚܘ ܐܠܐ ܡܛܠ ܠܒܟܝܢ ܠܫܝܠܘ ܐ̇ܡܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܬܡܢ ܝXXX6ܝXXX ܕܒܚܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܚܡܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܠܐ ܥ̇ܐܠ . ܟܠ ܠܡ ܩܘܪܒܢܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܐ ܡܛܠ ܘܡܥܩܝ̈ ܥܠ ܥܢܝܕܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܓ̇ܥܝܨ ¹ܐܠܗܐ ܡܢ ܕܒܚܝܗܘܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܗܢܐ ܐܡܪܝܢ ܆ ܕܥܘܝܪܐ ܘܚܓܝܪܐ ⁴ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܒܝܬܐ . ܢܢ ܗܢܘ . ܡܛܠ ܠܩܘܒܠܟ . ³ܕܡ̇ܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܠܗ̇ܘ ܡ̣ܠܟܐ ܕܒܠܥܡ .
IšoMerv:ComOT ܪܟܝܟܘܬܗ̇ ܡܫܝܢܐ ܠܠܒܐ ܘܡܪܝܚܐ ܪܘܓܙܗ . ܡܠܚܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܛܠ ܡܥܒܕܐ . ܘܗ̣ܝ ܟܒܕܐ ܡܐ ܕܡܫܬܚܩܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܝܩܕܢܐ̈ ܕܒܢܝܗܘẌ ܆ ܒܙܒܢ ܡܛܠ ܘܕܫܪܟܐ . ܥܒܘܪܝܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܢܘܪܐ ܆ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܝܩܕܢܐ .