simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܫܡܐ ܒܝܫܐ ܡܒܛܠ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܘܩܝܡܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܡܬܝ ܡܛܠ ܠܟ ²⁰ܕܫܡܐ ܫܦܝܪܐ . ܕܗ̣ܘ ܠܘܐ ܠܟ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܕܥܬܝܪ . .
IšoMerv:ComOT ܕܐܪܡܠܬ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ X ܘܒܢܝܐ̈ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܒܝܐ ܆ ܗܟܢܐ ܡܛܠ . ܕܐܢܬ ܗܘ ܠܡ ܟܐܦܐ ܘܕܫܪܟܐ . X XXXX XX X [4]ܒܥܝܠܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܒܣܪܬܝ ܥܠܝ ܒܥܒܕܝܟܝ̈ ܣܢܝܐ̈ ܆ ܡܬܚܒܠܐ ܐܢܬܝ ܙܕܩܐܝܬ . ܡܛܠ ܐܢܘX ܠܓܡܕ̇ [X0]ܒܚܘܒܬܐ ²ܕܐܝܕܝܟܝ̈ ܐܫܚܝܬܝ . ³ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܪܒܘܬܗ ܐ̇ܡܪ . ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܛܠܠܐ ܥ̇ܒܕ ܚܕܪܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܓܢܣ ܕܡܟܐ . X17 ( 22 ) ]ܗ̇ܝ ܕܟܪܝܟܝܢ ܠܗ̇ ³ܛܠܠܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܫܟܚܬܗ ܕܐܕܘܢܝܣ . ܗܢܘ . ܕܬܡܘܙܐ ܪܚܘܡܗ̇ . X [4]ܐܫܠܐ ܡܛܠ ܒܝܡܐ ܠܒܝܒܠܘܣܪ ܠܢܫܐ̈ ܡܚܒܠܢܝܬܗ̇̈ ¹ܕܐܦܪܘܕܝܛܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܬܡܢ ܝXXX6ܝXXX ܕܒܚܘ . ܡܛܠ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ . ܡܛܠ ܝܬܝܪ ܠܡܟܒܫ . 1]ܢ [IIܝܘܢܝܐ : ܚܠܦ ܠܒܟܝܢ ܠܫܝܠܘ ܐ̇ܡܪ .
IšoMerv:ComOT ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܥܠܘܗܝ ܆ ܢܦ̣ܩ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܐܝܙܓܕܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܬܪܥܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ X ܡܪܗ ܒܬܪܗ ܐ̇ܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܠܐ ܦܝܣ ܠܐܪܘܢܐ̈ XXX XXXX ܩܐܦ ܚܠܒܢܝܬܐ ܠܘ ܗܕܐ ܡܛܠ ܕܠܡܘܢ ܥܓܠܐ ܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܡܬܐܫܪܐ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܠܝ ܒܪܢܫܐ ܘܚ̇ܝܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܘܫܒ ܐܝܕܗ ܒܥܒܝܕܬܐ ܕܚܒܪܗ . ܗܢܘ . ܠܐ ܣܓܦ ܐܘ ܐܟܝ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܐܪܒܥܦܢܝܢ̈ ܐܬܒܕܪ ܥܡܐ . ܠܦܘܬ ܐܘܚܕܢܐ ܕܫܒܝܘܗܝ̈ ܆ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܘܒܛܠ . ܐܠܐ ܐܪܒܥ ܠܘ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܚܬܝܬܐ ܡܥܩܒ ܐܠܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܗ̣ܘ ܣܒ̣ܪ ܒܫܢܝܘܬܗ ܆ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܘܚ̇ܙܐ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ . ܗܢܘ . ܐܘܕܥ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܕܝܪ . ܥ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܟܕ ܣܓܝ ܩܪܝܒ ܓܢܣܐ ܕܕܡܐ ܠܡܚܒܠܘ . ܘܠܐ ܢܪܝܡܘܢ ܠܒܪܐ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܒܣܘܓܐܐ ܢܬܕܟܪ ܗܟܝܠ ܡܠܟܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܗ .
IšoMerv:ComOT ܒܗܬܬܗ . [2X . ( 4 ) ]ܗ̇ܝ ܕܡܬܪܓܪܓ ܡܗܝܡܢܐ ܠܡܕܡܟ ܥܡ ܡܛܠ ܆ ܡܢ ܒܗܬܬܗ ܠܐ ܡܣ ܠܗ . ܗܢܐ ܡܘܒܕ ܢܦܫܗ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܐܠܗܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܥܠ ܛܠܘܡܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܘܥܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܘܛܠܐ ܘܪܣܝܣܐ̈ ܘܪܘܚܐ̈ ܆ ܠܗܢܝܐܘܬ ܝܘܠܦܢܗ X ܐܡ̇ܪ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܕܥܘ ܐܢܫܐ̈ X ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡ X ܡܪܝܐ ܥ̣ܪܩ . ܥܠ ܕܚܘܝ ܡܛܠ ܐܢܘܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܒܪܝܐ XXܢX XX X ܘܝܘܢܝܐ ܗܟܢ ܐܡܪܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ . ܕܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܥܢܢܐ ܠܒܘܫܗ ܘܥܢܢܐ ²ܟܪܟܬܗ . ܥܢܢܐ ܘܥܪܦܠܐ ܐܐܪ ܐܢܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܟܚܕ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܟܪܝܟܝܢ ܠܗ . ܐܘ ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܪܫܐ ܕܠܥܠ ܡܛܠ ܘܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ . ܡܛܠ ܫܘܚܕܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܕܢ̇ܣܒ ܡܢ ܐܢܫ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘ ܝܘܠܦܢܐ X ܡܫܡܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܢܦܫܐ ܛܡܐ . ܘܡܢ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ .
IšoMerv:ComOT ܥܡܐ ܐ̇ܡܪ̈ ܆ ܠܘ ܕܠܐ ܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܘܘ . [XX]ܗܐ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܫܬܐ ܟܣܐ ܐܫܬܝܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܫܒܩܐ X ܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܢܗܦܘܟ ܠܐܪܥܗ ܇ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܕܙܟܝܗܝ ܗ̣ܦܟ ܥܠ ܚܙܩܝܐ . ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܠܗܕܐ ܐܬܪܐ .