simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܆ ܕܒܝܕ XXXX XX X ܡܦܘܚܝܬܗ ܡܝܬܐ ܡܛܠ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܬܝ ܠܡ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܒܟܠ ܦ̇ܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ
IšoMerv:ComOT ܚܛܗܘܗܝ̈ . ⁰ܝ [XX 26]ܗ̇ܝ ܕܠܡܐ ⁶ܠܐ ܕܟܐ . ܟܬܝܒ ܕܐܢ ܡܛܠ ܕܫܐܘܠ . ܢܣܐܪܐ ܆ ܙܘܥܐ ܡܕܡ ܘܪܬܝܬܐ ܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ
IšoMerv:ComOT ܛܢܢܐ ܣܓܝܐܐ . 10]ܝ [11ܕܡܦܪܕܐ . ܗܢܘ . ܡܒܠܗܝܐ ܘܥܒܕܐ ܡܛܠ ܚܠܦ ܢܦܫܗ . ܘܠܐ ܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܕܩܘܪܒܢܐ ܐܘ ܕܫܘܚܕܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܫܟܚܘ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܕܥܣܘ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܝܘܒܒ ܆ ܣܒܪܘ ܘܐܦ ܟܬܒܘ ܡܛܠ ܕܐܬܬܦܩ ܡܢ ܥܒܪܝܐ . ܘܐܦܠܐ ܒܗ ܒܥܒܪܝܐ ܟܬܝܒܐ ܗܕܐ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܩܢܝܢܐ̈ ܛܡܝܪܐ̈ . ܢܦܩܘܢ . ܗܢܘ . ܕܪܝܢ ܠܟܐ ܡܛܠ X X]ܝ [X111ܗ̇ܝ ܕܢܦܩܘܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܩܕܫ ܐܢܐ . ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܢܦܘܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܐܦܝ̈ . ܚܢܢܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ⁴ܐܢܘܢ . X [X]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܝ
IšoMerv:ComOT ܕܚܢܐ ܥܩܪܬܐ ܗܘܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܩܪܗ̇ ܠܦܢܐ ²ܒܬܪ ܚܢܐ . ܐܝܟ ܡܛܠ ܐܦ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܕܦܪܝܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܢܣ̣ܒ ܗܠܩܢܐ ܬܪܬܝܢ ܢܫܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܠܗܐ ܢܣܝ ܐܢܘܢ . [6]ܘܐܝܟ ܕܗܒܐ ܒܟܘܪܐ ܒܩ̣ܐ ܐܢܘܢ ܆ ܡܛܠ ܡܠܐ . [5]ܘܟܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܬܪܕܝܢ ܆ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܡܬܥܕܪܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܕܥܠ ܬܒܝܠ . ܗܕܐ ܘܠܐ ܝܬܝܪܬܐ XX ܗܝ . [X0]ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܬܒܝܠ . ܠܒܒܠܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܬܒܝܠ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܚ̇ܙܐܐܢܐ ܕܒܐܝܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܪܡܝܬܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܛܠ ܡܢܟ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܝ ܆ X X X ܐܬܗܦܟ ܠܒܝ ܘܓܠܘܪܚܡܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ XXX1 2]ܟܕ ܬܙܒܢ ܥܒܕܐ ܝܗܘܕܝܐ . ܡܘܫܐ ܥܒܪܝܐ ܡܛܠ ܕܡܩܪܒܢܗ . ܐܦ ܡܕܒܚܐ ܡܬܩܪܐ ܥܠܬܐ ܘܕܒܚܐ ܕܥܠܘܗܝ .
IšoMerv:ComOT ܕܫܪܝܪܢ̈ ܘܡܩܘܝܢ̈ ܕܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܥܢܝܢ̈ ܠܦܘܩܕܢܗ ܡܐ ܕܦ̇ܩܕ ܆ ܐܝܟ ܡܕܒܚܐ ܕܝܘܪܒܥܡ . ²ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܕܓܠܘܬܐ ܕܩܝܡܗܘܢ ܆ ܡܬܦܣܩܝܢ ܒܣܝܦܐ̈ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܇ ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܥܓܠܐ ܐܬܦܣܩ ܐܦ ܐܫܬܕܝ ܡܛܠ ܫܪܪܐ ܕܩܝܡܐ ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ
IšoMerv:ComOT ܛܢܢܐ ܟܝܢܝܐ ܕܩܢܐ ܨܝܕ ܐܢܬܬܗ ܆ ܝ XXܝXܝX ܡܐ ܕܡܕܪܟ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܛܒ . ¹ܗܢܘ . ܐܦ ܓܒܪܐ ܡܐ ܕܚ̣ܙܐ ܕܐܨܛܥܪܬ ܐܢܬܬܗ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܐܡܪܬ ܗܕܐ ܆ ܐܪܚܩ ܡܢܗ ܡܠܐܟܐ . ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ . ܕܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܛܠ ܠܐܢܬܬܗ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܠܡܕܝܢ . [26]ܘܐܪܦܝ ܡܢܗ . ܟܕ ܠܘ
IšoMerv:ComOT ܒܗܬܬܗ . ܗܢܘ ܡܛܠ ܟܘܚܕܗ ܡܫܬܘܕܐ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܆ ܟܕ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܦܝܒܫܬ . [XX 24 ( 22 ) ]ܘܐܝܬ ܕܡܘܒܕ ܢܦܫܗ
IšoMerv:ComOT ܕܥܠ ܚܕܝܗ ܕܟܗܢܐ ܡܬܦܪܣ ܗܘܐ . ܕܕܝܢܐ ܆ ܕܒܗ ܡܬܒܕܩܐ ܗܘܬ ܡܛܠ XXܢ̇X--⁸ܦܙܣܐ̈ X --⁵ܕܘܩܐ [15]ܦܪܝܣܐ ܕܕܝܢܐ ܩ̇ܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܛܒܗܘܢ ܕܦ̣ܪܚ ܒܥܡܡܐ̈ ܐܡܝܪܐ ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܦܪܬ . ܠܐ ܝܪܬܘܗ̇ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܟܠܗ̇ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܟܒܪ XX ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܕܥܕܟܝܠ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܕܬܨܠܚ . ܡܛܠ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܕܒܟܐܢܘܬܐ ܗܘܝܢ̈ ܆ ܥܕ ܐ̇ܬܐ ܫܘܠܡܐ .
IšoMerv:ComOT XX ܕܒܟܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܕܟܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܨܘܬܐ ܡܛܠ ܆ ܐܠܐ ܕܡܛܠ ܥܠܬܐ̈ ܦܩ̣ܕ ܕܠܐ ܢܣܩ . ܒܗ̇ܘ ܕܫܒܘܥܐ̈ ܆