simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܫܘܡܢܐ ܗܘ X ܘܕܗܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ . ܚܨܪ ܟܒܕܐ . ܡܛܠ ܥܠ ܕܒܗ̇ ܣܝܡܐ ܚܡܬܐ . ܗܢܘ . ¹ܒܡܪܪܬܐ ܕܬܚܝܬ ܟܒܕܐ . ܬܪܒܐ
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܠܐ ܦܝܣ ܠܐܪܘܢܐ̈ XXX XXXX ܩܐܦ ܚܠܒܢܝܬܐ ܠܘ ܗܕܐ ܡܛܠ ܕܠܡܘܢ ܥܓܠܐ ܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܣܛܢܐ ܐܛܥܝ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܠܟܠ ܨܠܡ ܘܠܟܠ ܕܡܘ ܆ ܡܛܠ . ܘܡܪܢ ܆ ܠܘ ܠܡ ܟܠܡܕܡ ܕܥ̇ܐܠ ܠܦܘܡܐ ܡܣܝܒ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT XX ܕܒܟܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܕܟܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܨܘܬܐ ܡܛܠ ܆ ܐܠܐ ܕܡܛܠ ܥܠܬܐ̈ ܦܩ̣ܕ ܕܠܐ ܢܣܩ . ܒܗ̇ܘ ܕܫܒܘܥܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܡܝܩܪܘܬ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܙܗܪ ܕܠܐ ܬܕܥܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܡܛܠ ܟܐܦܐ ܕܓܠܝܦ ܥܠܝܗ̇ ܢܗܝܪܐ ܘܫܠܡܐ . X2--13]ܝ [¹ܠܘ ܓܝܪ
IšoMerv:ComOT ܙܘܗܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܇ ܕܒܪܬܗ ܗܝ ܕܗܘܪܡܝܙܕ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܢܣܒܘ ܝܘܠܦܢܐ ܦܛܥܐ̈ ܒܢܝ̈ ܝܘܠܦܢܗ ܕܙܪܕܘܫܬ ܇ ܒܕܐܣܒܪܘ
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܩܪܒܢܢ ܝX ܠܥܒ̇ܕܐ ܇ ܘܡܛܝܢܢܝ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܘܟܘܠܝܬܐ̈ ܘܚܨܪ ܟܒܕܐ ܇ ܫܩܐ ܕܝܢ ܘܚܕܝܐ ܠܢ ܠܟܗܢܐ . ܐܠܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗ ܘܫܬܝܢ ܒܐܪܙܐ ܕܚܪܫܘܬܐ ܇ ܐܟܙܢ ܡܛܠ . XX ܒܡܢܐ ܕܝܢ ܛܡ̇ܐ ܟܦܣܐ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܕܡܐ ܕܒܦܓܪܐ ܆ ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܡܨܐ ܕܢܡܠܠ ܀ ² ³[48]ܫܬܝܐ ܆ ܡܐܢܐ ܕܥܕܟܝܠ ܡܛܠ ܒܢܨܝܒܝܢ ܗܟܢ ܥܒܕܝܢ ܓܪܒܢܐ̈ . ܐܘ ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܒܠܝܡ ܦܘܡܗ
IšoMerv:ComOT ܢܩܕܘܬܗܘܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܢܒܥܝܢ ܘܡܚܝܢ . ܘܬܘܒ ܪܡܙܝܢ ܥܠ ܡܛܠ ܕܡܬܕܟܐ ܇ ܠܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܩܪܝܒܢ̈ ܠܐܢܫܘܬܐ . ܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ . ܝܕܘܥܐ̣̈ . ܕܡܫܬܘܕܝܢ ܕܓܠܝܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܆ ܢܘܬܫܐ ܘܡܠܝܓܘܬܐ XX ܕܣܥܪܐ . [31]ܙܟܘܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ̣
IšoMerv:ComOT ܕܠܚܡܐ ܕܐܠܗܟ ܗ̣ܘ ܡܩܪܒ . ܗܢܘ . ܦܪܘܫ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܘܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܘܓܠܝܢ ܣܬܝܪܬܐ̈ ܀ ³ XXI 8--9]ܩܕܝܫܝܗܝ ⁴ܠܟܗܢܐ
IšoMerv:ComOT ܡܫܩܠܢܐ̈ ܘܡܫܪܝܢܐ . ¹̈ ܛܘܠܝܩܝܐ̈ ²ܛܥܝܢܝ̈ ܥܠ ܟܬܦܬܐ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܡܕܝܢ ܥܡ ܐܡܗܘܢ ܥܕܟܝܠ . 2]ܝ [1Iܛܘܠܩܐ ܩ̇ܪܐ ܠܫܒܛܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܡܝܐ̈ ܕܡܒܥܐ ܗܘܬ . ܝX [17]ܗ̇ܝ ܕܣܩܝ ܒܪܐ . ܗܢܘ . ܐܣܩܝ ܠܢ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܪ³ ܛܘܪܐ ܇ ܕܡܢܗ ܪܕܘ ܡܝܐ̈ . ܡܟܢܐ ܠܟܐܦܐ ܒܪܐ ܆
IšoMerv:ComOT XX ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܇ ܐܒܕܘ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܕܡܨܐ ܚܝܠܗܘܢ ܘܙ̇ܓܪ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܙܗܝܘܬܗ ܘܩܕܝܫܘܬܗ ܆ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܚܙܐ ܘܢܗܡܐ ܆ ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܩܪܝܬܐ ܘܒܝܬ ¹ܓܘܣܐ X ܥܕܡܐ ܕܢܡܘܬ ܟܗܢܐ ܪܒܐ ܆ ܕܟܐܡܬ
IšoMerv:ComOT ܕܢܫܡܟܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܣܦܘ ܒܡܕܒܪܐ ܟܕ ܡܬܡܠܠ ܡܢ ܡܛܠ ܐܡܝܢ ܀ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ̣ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܣܦܪܐ ܡܡܐܢܝܢ ܗܘܘ . X X ܟܢܫܗ ܘܣܝܟܗ ܐܦ ܠܗܢܐ ܆ ܡܛܠ ܕܣܦܪܐܐܪܒܥܐ̈ ܆ ܟܢ̣ܫ ܠܐܪܒܥܬܝܗܘܢ̈ ܠܚܕ ܣܦܪܐ . ܘܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܐܘܪܟܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܐܫܬܐܠܘ ܡܢܗ . ܝ ܘܥܒܕܗ ܕܟܠ ܡܛܠ . ܕܗܝ ܙܥܘܪܘܬ ܦܬܓܡܐ̈ . ܬܣܟܘܪ ܦܘܡܐ ܕܥܫܘܩܐ̈ . ܕܠܘ
IšoMerv:ComOT ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܐܫܬܐܠܘ ܡܢܗ . ܝ ܘܥܒܕܗ ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܒܥܝܢ ܡܛܠ ܦܬܓܡܐ̈ . ܬܣܟܘܪ ܦܘܡܐ ܕܥܫܘܩܐ̈ . ܕܠܘ ܡܛܠ ܐܘܪܟܗ ܐܠܐ