simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܡܠܝ̈ ܡܠܟܐ . ܕܡܝܐ ܕܗܕܐ ܐܡܗ ܗܘܬ . ܒܗ̇ܝ ܕܢܫܘܗܝ̈ ܥܡ ܡܛܠ ²ܐܚܘܗܝ ܗܘܐ ܕܩܫܝܫ ܡܢܗ ܆ ܠܐ ܠܚܡܐ . ܝܝ [X0]ܗ̇ܝ ܕܡܠܟܬܐ
IšoMerv:ComOT ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܚܬܝܪ ܗܘܐ ܘܪܡ ܗܢܐ ܐܢܛܝܟܘܣ ܇ ܡܛܠ ܆ ܥܠ ܕܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܘܫܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܐܫܬܠܛ ܐܢܛܝܟܘܣ ܒܥܡܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܙܥܘܪ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܗ ܡܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܩܕܡܝܬܐ ܆ ܐܘ ܥܠ ܕܡܢ ܡܛܠ ܪܒܐ ܕܐܡܠܟ ܒܐܣܝܐ . ܩܪܢܐ ܙܥܘܪܬܐ ܩܪܝܗܝ ܆ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܐܘܣܦ ܠܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܘܣܩܐ ܘܩܛܡܐ . ܬܘܒ ܥܠ ܕܪܢ̣ܐ ܕܟܒܪ ܦܝܫܝܢ ܒܫܒܝܐ ܝܬܝܪܐ
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܘܬܗ ܘܛܠܘܡܘܬܗ ܕܥܡܐ ܇ ܡܢܚܝܢ ܗܘܘ ܕܬܘܒ ܢܓܪ ܡܛܠ ܘܡܝܟܐܝܠ ܦܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܦܘܪܩܢܗ ܕܥܡܐ ܆ ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܡܝܬܪܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܕܒܥܡܐ ܆ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐXXXX ¹ . ܡܛܠ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܠܬܘܚܪܬܗ ܕܥܡܐ ܕܒܫܘܥܒܕܐ ܆ ܕܟܐܡܬ
IšoMerv:ComOT ܫܘܘܕܝܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܥܘܬܗ ܕܙܕܝܩܐ ܆ ܢܗܘܐ ܢܟܦܐ ܘܡܝܬܪܐ ܡܛܠ ܠܟܐܢܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܕܐܦ ܥܡܐ ܟܕ ܫ̇ܡܥ ܕܟܕ ܠܐ ²ܡܬܚܪܪܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܥܕܟܝܠ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܕܬܨܠܚ . ܡܛܠ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܕܒܟܐܢܘܬܐ ܗܘܝܢ̈ ܆ ܥܕ ܐ̇ܬܐ ܫܘܠܡܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܫܠܡܘ ܠܗ ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܕܦܨܝ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܇ ܡܛܠ ܕܢܬܦܨܘܢ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܕܘܡ ܘܡܘܐܒ ܘܒܢܝ̈ ܝܝܥܡܘܢ . ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܨܐܕܝܗܘܢ̈ . [XX]ܘܡܢ ܙܒܢܐ ܕܢܥܒܪ ܡܛܠ ܇ ܕܗܕܐ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܥܡܗ ܇