simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܫܘܒܚܗ ܗ̣ܘܬ . ܐܠܐ ܡܢ ܓܕܫܐ ܕܥܠ ܥܠ ܟܝܢܐ . [19]ܘܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܐܠܐ ܕܢܫܬܒܚ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܣܡܝܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܝܬܘ ܘܕܫܪܟܐ . ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܘܕܥ . ܕܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܗ̇ܘ X ܡܛܠ . [19]ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ ܆ ܗܦܘܟ ܙܠ ܠܡܨܪܝܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܐܡܪܬ ܗܕܐ ܆ ܐܪܚܩ ܡܢܗ ܡܠܐܟܐ . ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ . ܕܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܛܠ ܠܐܢܬܬܗ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܠܡܕܝܢ . [26]ܘܐܪܦܝ ܡܢܗ . ܟܕ ܠܘ
IšoMerv:ComOT ܕܐܢܕܬܘܢ ܠܪܫܢ ²ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܘܩܕܡ ܡܙܝܚܢܐ̈ ³ܕܝܠܗ ܆ ܡܛܠ ܠܪܘܚܢ . ܗܢܘ . ܠܨܒܝܢܢ ܕܬܒܝܪ ܒܡܪܢܝܬܐ . ܝܘܢܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܪܥܝܢ ܗܘܘ ܕܬܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܫܐ . [24]ܡܢ ܚܦܪܐ̈ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܢ ܫܪܪܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܠܕܡܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܡܝܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܦܨܝܚܘܬܐ ܘܚܕܘܬܐ XXXXXXXXܕܡܢܫܠܝ ܒܕܡܘܬ ܐܣܦܝܪ ܡܛܠ ⁸ܘܝܬܝܪ ܫܩ̇ܠ ܕܡܐ ܒܛܪܦܘܗܝ̈ . X21]ܦܨܚܐ ܡܫܡܗ ܠܐܡܪܐ ܇
IšoMerv:ComOT ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܢ ܦܩܕܐ ܟܕ ܝ̇ܬܪ : ܕܠܐ --ܚܩܐ̈ X . -- ܡܛܠ ܢܬܒܣܐ ܘܢܬܬܫܝܛ ܟܕ ܣ̇ܪܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܇
IšoMerv:ComOT XX ܣܘܪܗܒܐ . ܫܩܠܘ ¹ܕܝܢ ܠܝܫܗܘܢ . ܒܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܕܒܗ̇ܘ ܡܛܠ . ܠܡܬܟܪܟܘ ܘܠܡܒܟܐ ܡܕܡ ܕܪܡܝܢ ܒܗ ܠܝܫܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܚ̇ܡܥ ܇
IšoMerv:ComOT ܝܠܕܐ̈ ܪܚܝܡܐ̈ ܕܡܬܓܒܠܝܢ ܒܗ ܘܕܫܪܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܩܕܫܘ ܠܝ . ܡܛܠ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ- ܥܒܝܕ ܡܪܒܥܐ ܡܒܘܢܐ ܕܝ̇Xܕܐ . ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܕܥܕܟܝܠ ܐܣܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ ܒܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪܐ̈ . ܡܛܠ ܐܒܕܝܢ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܡܬܓܒܝܢ ܘܡܬܚܘܪܝܢ . ܕܚܡܫ ܆
IšoMerv:ComOT ܢܘܗܪܐ ܕܥܡܘܕܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ²ܡܠܐܟܝܬܐ ܡܛܠ X ܒܠܠܝܐ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܗܠܟ ܒܐܝܡܡܐ ܠܐ ܡܬܥܒܪܝܢ ܒܡܕܡ ܇
IšoMerv:ComOT ܚܢܘܩܝܐ̈ ܕܝܠܘܕܐ̈ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܕܒܗ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܥܠ ܕܬܡܢ ܠܡ ܡܛܠ ¹ܒܗ ܐܬܩܪܝ ܣܘܡܩܐ . ܬܘܒ ܥܠ ܕܕܡܘܗܝẌ ܣܘܡܩܝܢ̈ . ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܡܢܐ ܙܗܪ ܇ ܥܠ ܬܘܪܐ ܘܚܡܪܐ ܘܟܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܢܬܬܢܝܚ . ܝ ܡܛܠ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈ ܆ ܒܥܒܕܐ̈ ܐܠܦ ܐܢܘܢ . ܘܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ . ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܐܪܝܟ ܙܒܢܗܝܢ ܡܛܠ ܕܛܒܬܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܚܛܘ ܒܡܕܒܪܐ ܇ ܠܐ ܛ̇ܥܢ
IšoMerv:ComOT ܕܫܠܡܐ ܗܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܩܪܒܢܗ . ܐܦ ܡܕܒܚܐ ܡܬܩܪܐ ܥܠܬܐ ܡܛܠ ܝܩܕܝܢ ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܆ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ XXX1 2]ܟܕ ܬܙܒܢ ܥܒܕܐ ܝܗܘܕܝܐ . ܡܘܫܐ ܥܒܪܝܐ ܡܛܠ ܕܡܩܪܒܢܗ . ܐܦ ܡܕܒܚܐ ܡܬܩܪܐ ܥܠܬܐ ܘܕܒܚܐ ܕܥܠܘܗܝ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܡܬܐܫܪܐ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܠܝ ܒܪܢܫܐ ܘܚ̇ܝܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܘܫܒ ܐܝܕܗ ܒܥܒܝܕܬܐ ܕܚܒܪܗ . ܗܢܘ . ܠܐ ܣܓܦ ܐܘ ܐܟܝ .
IšoMerv:ComOT ܕܚܠܬܗ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܟܕ ܩܪܝܒ ܠܗܘܢ ܢܦܫܩ ܡܛܠ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܘܚܘܪ ܘܫܒܥܝܢ ܣܒܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܣ̣ܠܩ ܣܓܝ . ܚܕܐ
IšoMerv:ComOT ܕܥܠ ܚܕܝܗ ܕܟܗܢܐ ܡܬܦܪܣ ܗܘܐ . ܕܕܝܢܐ ܆ ܕܒܗ ܡܬܒܕܩܐ ܗܘܬ ܡܛܠ XXܢ̇X--⁸ܦܙܣܐ̈ X --⁵ܕܘܩܐ [15]ܦܪܝܣܐ ܕܕܝܢܐ ܩ̇ܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܚܘܣܝܐ ܕܡܬܬܓܪ ܗܘܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܒܥܐܕܐ ܕܚܘܣܝܐ . ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܩ̇ܪܐ ܠܛܣܐ² ܕܠܥܠ ܡܢ ܩܒܘܬܐ ܚܘܣܝܐ ܇