simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܣܝܡܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܂ ܘܒܥ̇ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܂ ܐܬܩܪܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܦܪܝܫܐ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܠ ܗ̇ܘ̣ ܡܛܠ ܂ ܘܣܓܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܂
Cyr:ComLuke ܕܘ̇ܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܟ̇ܪܒ ܥܠ ܣܒܪܐ ܢܟܪܘܒ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܡܕܪܟ ܥܠ ܡܛܠ ܬܘܪܐ̈ ܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܘ ܡܛܘܠܬܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܐܬ̇ܕܡܝܘ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܙܢ̣ܝܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܛܠ ܠܡܣ̣ܥܪ ܗ̇ܢܝܢ ܕܫܘܝܢ̣ ܂ ܒܦܪܨܘܦܐ ܓܠܝܐ ܟܐ̇ܝܢ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂ ܡܛܠ ܚܨܝܦܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ̣ ܟܡܐ ܝ ܡܛܠ ܠܩܘܡܐ ܂ ܘܗܕܐ ܡ̇ܠܦ ܟX ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ
Cyr:ComLuke ܕܐܦ ܘܕܫܪ̈ XXܘX ܂ XX ܂ ܥܙ ܀ ܘܠܐ ܬܥܠ ܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܀ X ܘXX ܂ ܡܛܠ ܐܦܝܘܣܝܘܢ ܗܒܠܢ ܂ ܂ ܂ XܘX ܝ ܂ XX ܂ ܥܘ ܀ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܆
Cyr:ComLuke ܕܒܝܫܐܝܬ ܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܝܐܘܬܐ̈ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ̣ ܘܠܐ ܣ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܘܛܒ ܙܕܩܐܝܬ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܚܕ ܡܛܠ ܂ ܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܟܘܠ ܕܘܟܬܐ ܛܪܩܬܐ ܘܛܒܬ ܦܐܪܐ ܂
Cyr:ComLuke ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܚ̇ܫܒ ܐܢܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܙܒܠܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܠܝ ܝܘܬܪܢܐ̣ ܂ ܗ̇ܝܢ ܚܘܣܪܢܐ ܝX ܚܫ̇ܒܬ ܐܢܝܢ̈
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܥ̣ܠܬܐ̣ ܂ ܩܒܪܐ̈ ܡܟܠܫܐ̈ ܡܫܡܗ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐ ܂ ܡܛܠ ܝ-·ܝ ܗܘܘ ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ̣ ܂ ܕܠܡܠܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܢܫܘܘܢ ܂
Cyr:ComLuke Xܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܘܐܢܐ̣ ܠܐ ܝܕܥ ܂ ܗܘܝܬ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܂ ܕܒܬܪܝ ܐ̇ܬܐ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܚܪܘ ܒܡܠܝܝXܐ ܕܝܠܝ̇ ܂ ܘܠܢܡܘܣܝ ܕܚܩܘ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ ܒܝܫܬܐ̣̈ ܂ ܦܐܪܐ ܝ ܕܡܬܗܦܟܢܘܬܗܘܢ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝ̇ܕܐ ܥܠܬܐ ܂ ܗ̇ܕܝ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܠܘܬ ܪܐܙܐ ܕܡܫܝܚܐ ܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܝ ܐܠܗܝܬܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܫܦܝܪܘܬ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܨܝܢܘܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܝ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܘܝܢܢ ܟܐܡܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܂ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܡܛܠ ܐܝܨܝܦܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܥܒܕܝܢܢ ܇ ܐܝܩܪܐ ܘܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܒܗܐ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܥܝܕܐ ܐܝܬ ܝ ܗܘܐ ܠܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܕܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܡܛܠ ܩܠܐ̈ ܕܦܪܘܩܐ̣ ܂ ܟܕ Xܝܠ ܩܪܩܦܬܐ ܕܝܠܗ ܐܫ̇ܕ ܠܗ ܠܓܘܚܟܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܬܚܬܝ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܣܘܪܩܐ ܘܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ ܝܚܝܕܝܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܂ ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܚܕ ܂ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܣܛܘ̣ ܐܟܚܕܐ ܘܐܣܬܠܝܘ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܘܠܟܢܫܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܙܥܩ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܐܠܘ ܡܛܠ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܠܡܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܕܢܒܝܐ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܗܪܘܕܣ ܐܡ̣ܪ ܃ ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܥ̇ܢܬܐ ܘܡܦܬܟܐ ܡܛܠ ܂ ܕܡܚܒܠܝܢ ܟܪܡܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈ ܘܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܒܕܘܟ
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܃ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܬܡܚܠ̇ ܂ ܠܘܬ ܬܘܪܨܐ ܡܛܠ ܕܡܬܕܝܘܢ ܗܘܐ̣ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܡܫܬܘܐ ܠܫܦܝܥܘܬ ܡܘܗܒܬܐ ܂ ܐܠܐ
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܚܕܬܬܐ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܗ ܟܠܗܝܢ ܂ ܘܡܫܪܪ ܦܘܠܘܣ ܕܟ̇ܬܒ ܂ ܡܛܠ ܠܢ ܓܝܪ ܪܫܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܓܢܣܐ̣ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܝܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂