simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܝܝ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܢܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܒܝܬܐ ܗ̇ܘ̣ ܂ ܘܠܚܠܐ ܡܛܠ ܕܠܗ̇ܝ ܕܙܕܩ̇ ܠܡܝܩܪܘ ܠܩܕܫܐ̈ ܘܠܐ ܠܚܕܐ ܡܠܬܐ ܐܫܘܝ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ̣ ܘܣ̇ܓܝ ܝX ܣܟܘܠܬܢܐܝܬ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ̈ ܣܐܡ ܡܛܠ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܚܝ̣ܐ̇ ܂ ܘܡܢ ܐܣܘܪܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܐܬ̇ܦܠܛ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܠܡܣ̣ܒܪܢܘܬ ܐ ܕܗܕܐ ܐܬ̣ܘ ܐܢܫܝܢ̣̈ ܂ ܦܣ̇ܩ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܡܬܬ̣ܨܝܪ ܗܘܐ̇ ܂ ܘܒܝܕ ܢܒܝܐ̈ ܝ ܩܕܝܫܐ̈ ܩ̇ܕܡ ܐܬܟ̣ܪܙ ܂
Cyr:ComLuke ܣܛܢܐ ܘܡܛܘܠ ܡܐܪܙܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̇̈ ܂ ܕܡܢ ܫܠܝ ܢܩܘܡܘܢ ܡܛܠ ܕܫܦܝܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܃ ܟܕ ܡܨ̇ܝܕ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܕܡ̣ܬ ܐܬܟ̣ܪܙܬ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܢ̣ܕܥ ܛܠܝܐ ܠܡܩ̣ܪܐ ܐܒܐ ܐ̇ܘ ܐܡܐ̣ ܂ ܢ̇ܣ̣ܒ ܡܛܠ ܠܝ ܡܪܝܐ ܂ ܩ̣ܪܝ ܫܡܗ̣ ܂ ܣܪܗܒ ܫܒ̣ܝ ܆ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܒ̣ܘܙ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܪܒܘܬܐ ܕܩܝܢܕܝܢܘܣ ܃ ܠܘܬ ܕܚܠܬܐ X0ܠܐ ܡܛܠ ܂ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܠܘ ܠܐ ܡܢܣܝܐ̈ ܕܣܘܪܗܒܐ̈ ܒܓܠܠܐ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡܪܐ ܟܬܝܒܬܐ ܟܗܝܬܐ̣ · ܝX ܡܛܠ ܂ ܝܕܥ ܂ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܠܡܪܕܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܠܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܒܗ ܂
Cyr:ComLuke ܕܢ ܕܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ ܦܫ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܃ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܐܝܬ̣ ܂ ܠܘ ܕܢ̣ܐܠܦ ܗ̣ܘ ܡܠܘܢ ܃ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܦܢ ܬܝܬܘܢ ܠܝ ܝܩܕܐ̈ ܫܠܡܐ̈ ܘܕܒܚܐ̈ ܠܐ ܐܩܒܠ ܐܢܘܢ ܂ ܡܛܠ ܬ̇ܬܚܘܢ̇· ܘܡ X XX ܬܒܪܐ ܕܠܒܟܘܢ ܬܝܠܠܘܢ· ܒܚܓܝܟܘܢ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܗܘ̣ܝ̈ ܚܕܬܬܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܘܝ̣ܠܕܐ ܕܡܢܕܪܝܫ ܡܛܠ ܂ ܕܠܐ ܢܥ̣ܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܣܪܐ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܡ̇ܥܒܕ ܚܝܐ̈ X0 ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܗ̣ܘ ܆ ܘܡܒܛܠܢܐ ܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܂ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡ̇ܚܐ̣ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܘܒ̣ܕ ܆ ܐܥ̣ܒܕ ܬܘܒ ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܪܓܠܐ̈ ܘܣܐܘܢܐ̇ ܂ ܝ ܂ X ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ̇ ܂ ܡ̇ܩܠܣ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܟܢܫܐ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܠܫܢܐ ܐܘ ܟܝܬ ܕܠܐ ܩܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܝ ܕܐܫܬܡܗ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܂ X ܝ ܂ ܡܬܩܪܒܝܢ ܘܡܦܝܣܝܢ ܕܢܐܠܦܘܢ̣ ܂ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܝܝ ܫܠܝܛ ܠܡܠܒܫ̇ ܂ ܫ̇ܘܠܛܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܝܗܒ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܐܬܬܝܬܝ ܡ̇ܢ ܠܡܨܥܬܐ ܛܘܒܢܐ X ܡܥܡܕܢܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܛܠ ܡܢ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܂
Cyr:ComLuke ܕܠܘ ܒܕܘܟܬܐ ܡܣ̣ܬܟܠ ܗ̇ܘ ܠܐ ܓܘܫܡܢܐ̇ ܂ ܥܒܝܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̇ ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܒܐܚܝܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܕܟܠ ܡܕܡ ܝ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܥܠܡܐ̣ ܂ ܪܓܬܐ ܗܘ ܕܦܓܪܐ̣ ܂ ܘܪܓܬܐ ܡܛܠ ܂ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܆ ܕܠܐ ܬܚܒܘܢ ܠܥܠܡܐ̣ ܘܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܠܬܥܠܐ̈ ܢܩܥܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̣· ܘܠܦܪܚܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܢܗܘܐ ܕܡܝܬܪ ܗ̣ܘ ܡܢܗ ܇ ܘܢܐܨܦ ܕܙܢܝܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝ̇ܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܓܚܟܝܢ ܥܠܘܗܝ̣ ܂ ܬܘܕܝܬܐ ܡܛܠ ܛܠܝܬܐ̣ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܡܝܬܬ ܡܠܘܢ̇ ܐ̇ܠ̣ܐ ܕܡܟܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܚܪܘ ܒܡܠܝܝXܐ ܕܝܠܝ̇ ܂ ܘܠܢܡܘܣܝ ܕܚܩܘ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ ܒܝܫܬܐ̣̈ ܂ ܦܐܪܐ ܝ ܕܡܬܗܦܟܢܘܬܗܘܢ̣ ܂