simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܗܘܢܐ ܡܚܝ̣ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܂ ܘܦܫܝܩ ܠܡܬܬܘܒܠܘ ܠܘܬ ܣܟܠܘܬܐ̇ ܡܛܠ ܂ ܘܥܠ̣ܬܐ ܕܡܫܩܠܘܬܐ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܠܦܘܩܕܢܐ̇ ܂ ܐܠܐ ܡܠܘܢ
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܂ ܐܣ̣ܗܕ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܒܬܠܡܝܕܐ̈ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܛܠ ܠܩܪܝܒܗ ܂ ܫܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܣܠܝܐ̣
Cyr:ComLuke ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ̣̇ ܂ ܪܒܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܟ ܒܥ̣ܒܪܐ ܡܛܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܝ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܃ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܛܘܒܬܢܐ ܡܥܡܕܢܐ
Cyr:ComLuke ܠܫܢܐ ܪܘܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܘ ܗܘܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ̇ ܂ ܡܢܐ ܟܝ ܒ̇ܥܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܕ ܓܒܝܢܐ ܣܪܝܩܐ ܡܪܝܡܝܢ̈ ܇ ܘܪܒܬܐ ܡܬ̇ܪܥܝܢ
Cyr:ComLuke ܕܒܡܫܝܚܐ ܗܘ ܡܬܒܛܠܐ ܂ ܘܡܫܬܒܗܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܢܡܘܣܐ̣ ܂ ܝܫܗ ܡܛܠ ܡܘܫܐ̣ ܂ ܬܚܦܝܬܐ ܣܝ̣ܡܐ ܥܠ ܠܒܗܘܢ̣ ܂ ܘܠܐ ܡܬܓܠܝܐ
Cyr:ComLuke ܐܝܩܪܐ ܂ ܠܘܬ ܥܒ̣ܕܐ ܂ ܘܐܦܢ ܝܠܘܕܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܡܢ ܐܢܫ ܡܬܘܡ ܂ ܘܐܦܢ ܫܦܝܪ ܛܘܗܡܐ ܢܗܘܐ ܒܒܣܪ ܆ ܠܐ ܡܬܚܪܐ
Cyr:ComLuke ܗܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܩܪܝܢܐ ܡܛܠ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܘܕܥܢ ܚܢܢ ܓܠܝܢܗ̣ ܂ ܢ̇ܫܒܚܝܘܗܝ̣
Cyr:ComLuke ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܠܨܐ ܠܡܐܡ̣ܪ ܂ ܐܙܕܕܩ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܝܕ ܡܛܠ ܕܢܫܦܪ ܐܢܫ ܡܬܘܡ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܃ ܕܐܬܝܗܒ ܢܡܘܣܐ
Cyr:ComLuke ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܂ ܟܕ ܡܚ̇ܝܒ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ܛܪܘܢܘܬܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ̇ ܂ ܩ̇ܕܡ ܗܟܝܠ ܥܠ ܢܡܘܣܐ
Cyr:ComLuke ܐܠܗܐ̣ · ܐܝ̇ܟܢܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܕܫ̇ܘܝܐ ܠܟܠ ܡܠܬܐ̇ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ̣ ܂ ܘܡܙܡܢܢܐ ܕܟܠ ܛܒܬܐ · ܗ̇ܝܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܢܬܣ̣ܝܡ
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
Cyr:ComLuke ܕܦܪܨܘܦܗ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܕܐ̇ܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܘ ܡܛܠ ܠܩܪܝܬܐ ܕܫܡܪܝܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܩܢܘܢ ܠܗ ܂ ܘܠܐ ܩܒܠܘܗܝ̣
Cyr:ComLuke ܕܕܚܝܠܐ ܘܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ· ܘܬܘܒ̣ ܂ ܐܘܕܐ ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܩ̇ܒܠ ܂ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܆ ܕܢܘܕܘܢ ܡܪܐ Xܝ ܠܫܡܟ ܗ̇ܘ ܪܒܐ
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܂ ܡܣ̣ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ̣ ܕܐܦ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪܬ ܗ̣ܘܘ ܢܛܪܝ̈ ܢܡܘܣܐ̣ ܂ ܘܡܬ̇ܪܥܝܢ ܗܘܘ ܪܘܪܒܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܕܒܣܝ̣ܡܐ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬܢ̇ ܂ ܘܡܐܣܝܢܐ ܕܟܪܝܗܘܬܐ ܕܒܢ ܂ ܘܟܕ ܡܛܠ ܂ ܘܡܩܛܪܓ ܐܢܬ ܠܡܫܝܢܘܬܐ · · ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܂ ܪܫ̇ܐ ܐܢܬ ܪܝܢ
Cyr:ComLuke ܗܢܐ ܡܢ ܗ̇ܝ XܐܙXܘܥ ܒܒܘܪܟܬܐ̈ ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܂ ܝX ܐܢܓܝܪ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܂ ܐ̣ܢ ܠܝܬ ܠܝ [ܝXܬ[ܝܪXܘܬܐ Xܡܪܗܛܐ̣ ܂ Xܐ ܦܪ ܂ ܬ
Cyr:ComLuke ܟܐܒܐ ܕܠܒܟܘܢ ܂ ܘܡܢ ܬܒܪܐ ܕܪܘܚܟܘܢ̣ ܂ ܬ̇ܝܠܠܘܢ ܂ ܚ̇ܙܐ ܡܛܠ ܕܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܝ ܢܚ̣ܕܘܢ ܒܚܕܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܬܓܥܘܢ
Cyr:ComLuke ܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܩܕܫܘ ܠܗ̇ܘ ܕܫ̇ܐܛ ܢܦܫܗ ܂ ܫܛ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܠܗ ܂ ܗ̇ܘܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ̣ ܘܠܩܕܝܫܘܬܐ ܂ ܟܬܝܒ ܕܝܢ ܬܘܒ