simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܠܡܐܡܪ ܠܘܬ X0ܟܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܝܘܢܢܢ ܂ ܡܢܐ
Cyr:ComLuke ܐܠܗ ܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܦܠܚ̣ܐ̈ ܕܒܒܣܪ ܆
Cyr:ComLuke ܕܠܘܬ ܐܒܗܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܝ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܘܝܢܢ
Cyr:ComLuke ܟܘܠ ܐܘܪܚܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܣܝܡܐ ܬܚܝܬ ܪܓܠܐ̈
Cyr:ComLuke ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܬ̣ܡܗ ܃
Cyr:ComLuke ܕܗܘ̣ܐ ܐܟܘܬܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܬܪܢܢ ܚܢXܙ
Cyr:ComLuke ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܥܠܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܝܚܐ ܡܝܬ
Cyr:ComLuke ܠܐܬܐ̇ ܐܠܗܝܬܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܣ̇ܓܝ ܙܕܩܐܝܬ̣
Cyr:ComLuke ܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܂ ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܘ
Cyr:ComLuke ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܩܛܝܢ ܬܪܥܐ ܘܐܠܝܨܐ
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܛܠ ܕܘ̇ܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܟ̇ܪܒ
Cyr:ComLuke ܟܕܘ ܐܡܪܢܢ ܂ ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܩܪܘ ܐܢܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ
Cyr:ComLuke ܬܫܩܐ̇ ܐܢܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘܬܟ ܡܥܝܢܐ ܕܚܝܐ̈
Cyr:ComLuke ܕܟܠ ܐܢܫ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܝX ܐܢܫ̣ ܂ ܡܛܠ ܡܢܐ ܥܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ
Cyr:ComLuke ܣ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܫܐܝܬ ܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ̣
Cyr:ComLuke ܕܡܪܝܐ ܐܣܠܝܘ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܣܠܝܘ ܗ̣ܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܬܫܡܫܬܐ