simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܠܐ ܗܫܐ ܟܠ ܐܢܫ ܡܫܬܘܕܥ ܠܗ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܫܐ ܠܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܗܘܐ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܗܕܐ ܗܝ ܐܦ ܠܐ ܗ ܫܐ ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܣܬ ܓܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܟܕ ܫܡܥܐ ܡܢ ܒܪܗ̇ ܠܐ ܨ ܒܝܐ ܗܘܬ ܡܛܠ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬ ܐܡܗ ܗܝ̣ ܗܕܐ X ܘ̇XX ¹ ܗܘܐ ܠܡܥܒܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܐܠܝܢ ܗܫܐ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܝܗܘܕ ܠܘܬܗ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܡܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܥ̣ܠܬܐ ܕܐܦܢ ܡܠܐ̈ ܫܘܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܦܛܪܘܣ ܡܛܠ ܕܘ̇X ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝܘXܦܢܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܡܢ ܡܪܢ ܡܬܢܓܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܚܕ ܡܥܡܕ ܗܘܐ . ܘܐܚܪܝܢ ܥܡ̇ܕ ܗܘܐ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ [ܥܠ ܒܪܐ . ܘܪܘܚܐ ܐܬ̣ܐ ܟX ܠܩܠܐ ܥܠ ܪܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܓܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܠܡ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܡܩܛܠܗ . ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܫ̣ܪܐ ܡܛܠ ܒܪܝܬܐ ܥܒܕܐ . ܐܠܐ ܐܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ· ܐܦ ܓܝܪ ܐܒܝ ܥܒ̇ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܕܥܕܟܝܠ ܡܚܝܠܐ̈ ܗܘܘ . ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܠܗ . ܐܠܐ ܐܦ ܒܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܕܢܬܗܝܡܢܢ . 8ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܪ̣̇ ܐܦ ܥܒ̇ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܗܝ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ . ܠܟܠܢܫ ܓܝܪ ܡܘܒܕ ܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܡܛܠ ܢܓܠܐ . ܘܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܢܩܝܡ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̣ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܟܕ ܗܘܝܢ ܠܗܘܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܡܛܠ . ܠܐ ܗܘܐ ܠܒܪܐ ³ܐܝܟ ܕܠܐܒܐ ܝܩ̇ܕ̇ ܐܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܥܒ̣ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ . ܕܬܐܠܦ ܕܐܦ ܗܫܐ |ܕܡܬܚܫܚ ܒܟܝܢܐ . ܠܘ ܡܛܠ ܒܨ ܝܪܘܬܐ ܡܛܠ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܡܕܡ ܥܒ̣ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܘܬ ܐܒܐ ܪܗ̇ܛ . ܟܕ ܣܐ̇ܡ ܒܝܢܬܗܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ X137ܝ ܡܠܬܐ ܬܣ̣ܒܕ̇ ܐܠܐ ܕܢܣܟܘܪ ܦܘܡܗܘܢ 1ܕܗܠܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܐܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܕܫܒܝܚܘܬܐ . 5ܡܬܚܙܝܢ ܡܛܠ XX ܟ⬩ܠܗ̇ ܫܟܝܪܘܬܐ . ܕܐܢܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܛܢܢܐ 1ܢܣܒ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܝX XX ܩܒܠܬܘܢ ܡܕܡ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܛܠ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܕܘ 1⁶ܠܡܫܝܚܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܬܪܨ ܠܚܛܝܐ̈ ܒܐܘܪܚܐ . ¹ 5ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ ܟܝܬ ܘܕܚܢܢܐ ܡܛܠ . ܘܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܝܠ ܨ ܒܝܢܘܗܝ̈ . ܘܬܘܒ ܛܒ ܗܘ ܘܬܪܝܨ̇ Xܝܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܓܝܪ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܚܦܝܐܝܬ ܡܡܠܠ Xܝܚܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܝܢ ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܪ ܓܬܗ ܕܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܡܚܘܐ |ܗܘܐ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ XX122 ܠܗ ܡܫܝܚܐ X |ܕܨ ܒ̇ܐ ¹⁴ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܡܛܠ . ¹³ܫܡ̣ܥ ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܡܕ̇ ܘܐܝܠܦ ܣܓܝܐܘܬ X |ܟܪܝܘܬܗ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ XX0 ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܒܙܚܘ ܒܗ . ܣܐܡ ܐܦ ܗܝ̇ ܕܝܨ ܦܐ ܡܛܠ . ܠܘܩܕܡ ܗܝ̇ ܕܒܣܝܡܐ . ܕܬܚܘܢ ܘܚܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ |ܠܟܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܕܪܥܝܢ̈ ܠܡܩܘܝܘ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܒܝܫܬܐ̈ ܐܡܪ ܗܠܝܢ . ܡܪܢ ܡܛܠ . ܘܥܡ ܝܫܘܥ ܐܣܬܡܟܘ . ܡܢܐ ܗܝ̇ Xܗܟܝܠ ܗܝ̇ ¹ܕܡܬܐܡܪܐ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡܪ XX4 ܝܘܚܢܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢ̇ܝܢ ܗܢ̇ܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܡܣܬܪܗܒ ܘܪܗܛ . |ܕܢܬܠ ܠܗ ܡܢ ܛܒܬܐ̈ ܗܢ̇ܝܢ ¹ܕܫܩܠ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܐܙ̇ܠ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܡܠܠ . ¹¹ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ܪ̈ ܓܙܝܢ . ܣܒܪܝܢ̈ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܫܚܝܡܐܝܬ ܐܡ̣ܪX ¹ܗܘܐ .