simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܫܛܦ̣ܪ . ܐܪܐ ܟܝ ܐܝܬ ܚܫܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܩܫ̣ܐ . ܡܛܠ ܕܒܬܪܗ ܢܬܟܪܟܘܢ . ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܢܫܬܒܚ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܣܥ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܡ̣X ܙܒܢܐ . ¹ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܕ ܓܒܝܠܬܗ ܢܐܠܦ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܡܬܬܟܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܝܩܪܝܢܢ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܡܛܠ ܥܠ ܡܣܟܠܢܐ̈ . ܘܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ ܠܐ ܪ̈ ܓܙܝܢ ܚܢܢ ܥܠܝܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܠܐ̈ ܘܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܡܬܒܣܡܝܢܢ ܡܛܠ ܐܢܚܢܢ ܐܦ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܡܟܣ ܠܢ . ܘܬܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܐܠܐ ܥܠܝܢ
Chrys:ComJohn1 ⁶ܕܐܦܪܫ ܟܝܢܐ̈ . ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܓܝܪ ⁷ܘܒܢܩܝܦܘܬܐ ܚܕ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ ܒܗ ܥܡ̇ܪ . ܐܡܪܬ ܕܝܢ ⁵ܕܐܚܪܢܐ ܒܐܚܪܝܐ ܥܡ̇ܕ̇
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܝܘܬܪܢܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܚܙܘ ܕܒܨ ܒܘܬܐ ܣܓܝ̇ܐܐ ܬܗܪܝܢ ܆ ܡܛܠ ܠܐ ܡܫܒܚ ܠܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܆ ܥܓܠ ܡܫܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܥܡܠܝܗܘܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܩ̇ܪܒ ܡܕܡ ܕܒܣ̣ܐ ²ܘܗܢܐ ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܥܠܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ . ܡܣܡ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܐܝܩܪܐ ܢܨ ܥܪ ܠܗܘ̇ ܕܡܬܝܩܕ̇ ܐܢ ܓܝܪ ܩܐܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܡܩܒܠ . ܥܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܕܝܢ ܕܚܕܐ ܡܛܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܡܗܝܡܢ ܠܐ ܡܬܕܝܢ . ܐܠܐ ܕܝܢ̣ܐ ܩܫܝܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܚܕܬܐ ܗܘܬ ܡܐܬܝܬܗ ܕܗܘ̇ ܕܐܬ̣ܐ ܕܢܣܗܕ . ܘܐܦ ܥܠ ܗܘ̇ ܡܛܠ ܥXܠ [ܢܘܗܪܐ . ܘܕܗܫܐ ܐܫܬܕܪ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܚܝܕܐ ܕܡܢ ܐܒܐ . ܀ 4ܠܐ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܟܕ ܥܡ ܩܠܐ ܦܪܚ ܘܥܠܘܗܝ ܡܩܘܐ . ܫܪܝܪܐܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܕܟܠܟܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܢܪܦܐ ܠܚܬܝܪܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܪܘ ܓܙܐ ܡܥܝܪܐ ܗܕܐ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢܢ ܬܐܠܦܘܢ·
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܫܡܥܬ ܕܝܘܚܢܢ ܡܛܠܬܗ ܐܬ̣ܐ ܘܥܠܘܗܝ ܐܣܗܕ ܡܕܡ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܟܝܠܐ ܗܘܬ ܕܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܠܘܬ ܒܪܗ̇ ܬܐܡܕ̇
Chrys:ComJohn1 ܐܟܝܦܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܪܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܢܣܒܘܢ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܒܩܪܝܢܐ ܫܚܝܡܐ ܒܠܚܘܕ ܚܬܝܪܝܢ ܗܘܘ . 2ܕܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ
Chrys:ComJohn1 ܐܬܐ̇ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܡܗܘܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܣܠܩܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܛܘܪܐ ܣܠ̣ܩ ܗܫܐ ܘܝܬ̣ܒ ܬܡܢ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̇̈
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐܡܗ ܢܝܩܪ . ܗܝܕܝܢ ܡܩܦ ܬܘܒ ܒܬܕܡܪܬܐ̈ ܟܕ ܠܝܠܕܬܗ ܡܛܠ ܢܗܘܐ ܡܟܪܟ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܙܠ ܘܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘܐ ܬܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܥܒܘܕܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ . 2ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܢܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܠ ܬܚܝܬ ܐܢܢܩܐ ܕܙܒܢܐ̈ . ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܙܒܢܐ̈ ܗܘ̣ ܣܡ ܛܟܣܐ . ⁶