simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘ̣ ܐܥܡXܗ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܕܡܢܗ̇ ܕܥܠ̣ܬܐ ܡܛܠ ܠܡ ܓܝܪ ܟܕ X ܐܬ̇ܐX ⁸ ܠܘܬܗ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܬ̇ܐ ¹ܗܘܐ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܝܬܪܝܢ̈ ܗܘܘ ܡܢ ܚܢܦܐ̈ . ܒܕܢܣܒܘ ܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ X ܐܘܠܕܬܗ̇ X ¹ܚܬܝܪܘܬܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܩ̇ܕܡ ܣܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܕܐ |ܕܢܘܗܪܐ . ܕܢܚܘܐ ܕܗܘܝܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܐܬܐ ܠܘܬܝ ܐܠܐ X X28ܢܓ̇ܕ ܠܗ ܐܒܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܟܕ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܐܬܘܬܐ̈ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ . ܥܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܫܡܥܬ ܡܢ ܐܒܝ ܐܘܕܥܬܟܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܕܝܢ ܩܘܝܘ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܡܛܠ ܕܥܠ̣ܬܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ . ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ¹ܕܐܡܪ̣ . ܕܩܘܝܘ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܐܡ̣ܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
Chrys:ComJohn1 ܚܛܘܦܝܐ ܘܥܠܘܒܘܬܐ . ܟܡܐ ܫܟܝܪܝܢ̈ ܘܠܒܙܚܐ ܫ̇ܘܝܢ . ܟܕ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܫܟܝܕ̇ ܢܬܒܝܢ ܗܟܝܠ ܒܗܠܝܢ ܕܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܐܙܠܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܡܫܐܠ . ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܝܠܝܢ ܡܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܩܫܝܫܐ . ܕܗܟܢܐ ܡܫܬܟܚܐ X· ܐ . ܚܪܬܐ ܗܝ ܘܗܕܐ ܐܚܪܬܐ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܠܘ ܥܠ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܥܬܝܩܬܐ̈ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܡܠܠܘ . ܐܠܐ ܥܠ ܡܛܠ . ܣܐܡ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܠܕܘܟܝܬܐ̈ . ܐܦ ܡܛܘܠ ܥ̣ܠܬܐ ܐܚܪܬܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܫܡ̣ܥ ܕܡܢ ܢܨ ܪܬ ܐܫ̣ܬ ܓܫ . ܘܒܝܬ ܦܘܪܬܟܐ̈ ܢܦ̣ܠ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܫܠܝܛܐ ܆ |ܕܗܘ̣ ܢܪܥܝܘܗܝ X11 ܠܥܡܝ ܐܝܣܪܝܠ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܨ ܡܚܐ ܩܪܝܗܝ . ܟܕ ܡܘܕܥ ܕܡܢܗ ܗܘ ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܘܠܐ XX X19ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܐܐ ܠܗ ܗܝ |ܗܕܐ ܐܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܓܝܪ ܐܠܘ ܒܪܝܐ ܗܘܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܟܣܐ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܓ̣X ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܣܥܪ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܕܡܝܐ ܠܫܬܩܗ̇ ܠܐ ܐܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܕܥܣܩܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܠܗܘ̇ ܕܫܡ̇ܥ . ܗܝ̇ ܓܝܪ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܡܪ ܬ ܐܦ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܘܗܘ̇ ܚܝܠܐ ܕܠܐܒܝ ܐܝܬ ܗܘ ܐܦ ܠܝ ܐܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐ̇Xܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܥܠ ܥܘܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܡܥܗܪ̈ ܡܛܠ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܐܠܗܐ ܐܢܫ ܚܙܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܕܪ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܥܠ ܐܘܝܘܬܗ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܟܠ ܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܐܢܫܝܢ ܗܟܢܐ ܣܓܝ ܣܟܠܝܢ . ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܠܥܠẌ . ܡܕܝܢ ܥܒܘܕܐ ܡܢ ܩܕܡ ܥܒܕܐ̈ ܕܥܒ̣ܕ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܥܠ ܐܝܩܪܐ ܡܡܠܠ . ܙܕܩܐܝܬ ܥܛܠܘܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܡܛܠ . XX53 ܕܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡܝܐ . ܐܢܢܩܐ ܕܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܕܡܗܘܐ ܗܘܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܫܡܥܬ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܘ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܩܢ̣ܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܕܙܕܩ ܕܐܝܢܐ ܕܥܡ̇ܠ ܛܒ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܥܡ̇ܠ ܢܬܝܩܪ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܛܠ ܬܗܪܝܢ ܚܢܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܨ ܒܝܢܗܘܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܦܓܪܐ ܡܫܪܝܢ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܆ ܘܗܘ̣ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐ ܡܨ ܝܐ ܢܦܫܐ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗܝ . ܠܐ ܪ̈ ܓܝܓܬܐ ܡܛܠ ܒܪܚܡܬ ܟܣܦܐ . ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܠܒܟ ܐܦ ܒܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ .