simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܓܪ . . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܗܫܐ
Chrys:ComJohn1 ܠܡܥܒܪ . . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܠܡܥܡܪ . . ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܐܠܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܬܢܓܪ . . ܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ܥ̣ܠܬܐ ܕܐܦܢ
Chrys:ComJohn1 ܢܓܪ . . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܕ ܡܥܡܕ
Chrys:ComJohn1 ܥܒ̇ܪ . . ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܡ ܒܥܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܥܒ̇ܪ . . ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܡܚܝܠܐ̈ ܗܘܘ
Chrys:ComJohn1 ܥܒ̣ܪ . . ܡܛܠ ܗܝ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ
Chrys:ComJohn1 ܥܒ̣ܪ . . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܕ ܗܘܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܥܒ̣ܪ . . ܡܛܠ ܡܢܐ . ܕܬܐܠܦ
Chrys:ComJohn1 ܦܘܡܗܘܢ 1ܕܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܛܢܢܐ 1ܢܣܒ . ܡܛܠ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܐܫܕܘ 1⁶ܠܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ܓܝܪ ܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܘܬܪܝܨ̇ Xܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܪܨ ܠܚܛܝܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܡܚܘܐ |ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܝܪ ܒܕܘܟܝܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 X |ܟܪܝܘܬܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ XX122
Chrys:ComJohn1 ܢܗܘܘܢ |ܠܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ XX0 ܕܥܬܝܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܝ̇ ¹ܕܡܬܐܡܪܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܥܝܢ̈ ܠܡܩܘܝܘ
Chrys:ComJohn1 ܗܢ̇ܝܢ ¹ܕܫܩܠ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܡ̣ܪX ¹ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܕ ܒܗ̇