simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܒܫܘܪܝܐ ܦܛܪܘܣ ܒܗ ܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܒܡܠܬܗ ܐܬܚܫܚ .
Chrys:ComJohn1 ܕܥܣܩܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܠܗܘ̇ ܕܫܡ̇ܥ . ܗܝ̇ ܓܝܪ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܡܪ ܬ ܐܦ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܘܗܘ̇ ܚܝܠܐ ܕܠܐܒܝ ܐܝܬ ܗܘ ܐܦ ܠܝ ܐܝܬ .
Chrys:ComJohn1 · ܟܝܢܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܛܢܗܘܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܪܥܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܐܚܕܝܢ . ܘܠܐ ܨ ܒܝܢ ܠܡܩܒܠܘ ܙܠܝܩܘܗܝ̈ ܕܫܡܫܐ : ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐܘ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܩܠܗ ܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܚܘܒܗ . ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܥܒܕܐ̈ ܠܐ ܛܠܘܡܐ̈ . ܘܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܨ ܡܛܠ . ܡܢ ܕܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܬܣܥܘܪ ܘܬܣܒܘܠ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܡܬܬܟܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܡ̣X ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܣܗܕܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕ ܓܒܝܠܬܗ ܢܐܠܦ ܗܘܐ .
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܗܕܐ ܕܢܬܝܕܥ ܕܡܩܕܡ ܝܕܥ ܗܢ̇ܝܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ¹⁴ܕܒܬܪܟܢ ܡܬ ܓܠܝܢ ܗܘܝ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܣܝܘ ܒܫܒܬܐ ܘܠܡܥܒܕ ܣܓܝ̇ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ⁹ܟܘܚܕ ܢܚܘܐ . ܐܠܐ ܕܥܠ ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܥܒ̣ܕ ܙܕܩ ܠܡܐܡܕ̇
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘ̣ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܣܗܕܘܬܐ . ܓܘܕܦܐ ܗܘ ܓܝܪ ܪܒܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪ ܝܘܚܢܢ . ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܒܢܦܫܢ ܡܝܬܪܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܒܐܚܪܬܐ . ܡܛܠ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܝܬܪ ܟܡܐ ܕܐܦ ܦܫܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܓܒܢܘܬܟܘܢ ²ܐܠܐ ܡܛܠ XXX56 ܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܬܦܪܩܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܠܐ ܗܘܐ |ܠܡ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐ̇Xܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܥܠ ܥܘܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܡܥܗܪ̈ ܡܛܠ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܐܠܗܐ ܐܢܫ ܚܙܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܟܠܢܫ ܠܘܬܗ ܪܗܛ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܛܠ ܠܗܕܐ . ܟܕ ܛܒ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܝܘܚܢܢ ܪܒܐ ܗܘܬ .
Chrys:ComJohn1 X X3ܗܝܡܢܘܬܗ |ܪܒܬܐ ܠܡܥܠܘܬܗ ܠܦܪܕܝܣܐ . ܡܕܝܢ ܦܫܝܩ ܗܘ ܡܛܠ . ܠܘ ܥܠܝ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܣܬܢܩ . ܐܠܐ ܣܦܩ ܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ
Chrys:ComJohn1 ܚܝ̇ܐ ܕܟܠܗ ܟܝܢܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕ ܓܘܐ ܐܬܐ . 4ܡܢܐ ܗܝ ¹³ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܥܝܢܐ ܗܘܐ . ܘܠܘ ܫܪ̈ ܓܪ ܓܝܬܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ . ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܕܢܐ ܗܘܐ ܕܥܣܪ ܫܥܝܢ̈ . ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ ܐܦ Xܝܚܐ ܠܐ ܐܡܪ̣ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܥܕܢܐ ܐܬܥܘܟܘ . ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܠܡܥܪܒ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ . ܕܬܐܠܦ ܕܐܦ ܗܫܐ |ܕܡܬܚܫܚ ܒܟܝܢܐ . ܠܘ ܡܛܠ ܒܨ ܝܪܘܬܐ ܡܛܠ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܡܕܡ ܥܒ̣ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫܚܢ̈ ܕܬܥܒܕܘܢ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܓܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܒܡܠܬܝ ܐܚܘܬ . ܐܠܐ ܐܟܒܪ ܠܐܝ ܠܗ ܪܥܝܢܟܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܥܡܠܝܢܢ . ܡܛܠ ܕܢܝܚܐ ܠܐ ܣܝܒܪܬܝܗܝ ܡܟܝܟܐܝܬ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܙܕܩ ܕܐܝܢܐ ܕܥܡ̇ܠ ܛܒ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܥܡ̇ܠ ܢܬܝܩܪ .
Chrys:ComJohn1 ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܘܬ ܟܕܒܬܐ . ܐܠܐ ܨ ܡܛܠ ܘܗܝ̇ ܕܢܫܪܐ ܗܘܐ ܫܒܬܐ ܘܗܝ̇ ܕܢܬܪܕܦ ܗܘܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ .