simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܐ̇ܝܕܐ ܥ̣ܠܬܐ ܕܐܦܢ ܡܠܐ̈ ܫܘܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܦܛܪܘܣ ܡܛܠ ܕܘ̇X ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝܘXܦܢܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܡܢ ܡܪܢ ܡܬܢܓܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܐܒ̇ܐ ]ܐܫܟ[ܚ ܠܡܫܬܩ [----]ܥܠ ]ܒ[ܪܐ ܡܫܬܥܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܬܝܠܕ ܒܕܩ ܀ ] 8ܚܙ[ܝܬ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟ ܕܩ]ܕܡ[ܬ ܐܡܪܬ ܐܦܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܚܘܟ ܡܨ ܝܬ XX X62ܠܡܐܡܪ ܗܕܐ . ܟܠܢ ܠܡ ܓܝܪ ܒܚܕ ܓܘܫܡܐ ܡܛܠ ܘܩܪܝܒܘܬܐ ܠܘܬ ܩܢܘܡܝ ܕ ܓܘܚܟܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܚܪܢܐ̈ ܡܫܠܡܝܢ ܗܘܘ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ ܝܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܝܢܐ ܡܛܠ ܐܠܐ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ . ܘܚܝܝܗܘܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܐܝ̇Xܐ¹⁰ X66ܐܢܬ |ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܝܕ̇ܥ . ܡܛܠ ܕܚܪܥܘܬܟ . Xܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܗܘ ܣܛܝܐ ܡܡܫ̇ܚ ܠܡܓܕܦܘ .
Chrys:ComJohn1 ܐܝ̇ܕܐ ܗܟܝܠ ܗܢ̣ܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܫܟܝܪܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܡܢ ܡܨ ܥܪܢܐ ܘܡܨ ܚܝܢܐ ܘܚܣܡܐ ܐܝܬ ܕܫ̇ܘܐ ܠܓܘܚܟܐ .
Chrys:ComJohn1 ܐܝ̇ܕܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܒܟܘܠܗܝܢ ܠܐܒܐ ܗܘ̇ ܕܡܐ̇ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܨ ܒ̇ܐ . ܐܢܬ ܕܝ̣ܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܝ̇ܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪ ܝܘܚܢܢ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܡܛܠ ܝX30 ܐܢܬ ܆ ܕܐܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ .
Chrys:ComJohn1 ܐܝܕ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ ܟܝܢܗ ܡܡܠܠ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘ ܡܛܠ ܥܒ̣ܕ ܗܕܐ . ܗܘ̇ ܕܝܢ ܕܚܝܒ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܟܝܟܬܐ̈ ܢܡܠܠ .
Chrys:ComJohn1 ܐܝܬܘܬܗ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܠܘܬܢ ܡܡܠܠ . ܕܡܢܐ ܗܝ ܕܝܢ ܥܠ̣ܬܐ ܡܛܠ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܠܒܛܢܗ ܘܠܝܠܕܗ ܘܠܬܪܒܝܬܗ . ܘܒܪܫܥܬܗ̣
Chrys:ComJohn1 ܐܟܝܦܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܪܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܢܣܒܘܢ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܒܩܪܝܢܐ ܫܚܝܡܐ ܒܠܚܘܕ ܚܬܝܪܝܢ ܗܘܘ . 2ܕܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ ܡܣܠܝ ܗܘܐ̣ ܘܫ̣ܕܐ . ܡܢ ܕܟܪܣܗܘܢ ܡܠܬ . ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ . ܠܐ ܬܘܒ ܐܟܦܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܫܪܝ ܫܒܬܐ . ܠܐ ܬܘܒ ܛ̇ܢܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܗܐ ܡܡܠܠܝܢܢ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܛܠ ܫܘܠܡ ܫܕܪܗ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܡ ܡܨ ܝܐ ܕܟX ܒܪܐ ܗܘ ܗܕܐ ܬܗܘܐ ܠܗ .
Chrys:ComJohn1 ܐܪܥܐ ܕܚ̣ܠ ܡܘܫܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܕܠܘ ܒܪܝܬܐ ܗܝ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪ ܗܘܐ . ܕܒܪܫܝܬ ܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܠܡܠܬܐ . ܐܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܐܬܐ̇ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܡܗܘܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܣܠܩܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܛܘܪܐ ܣܠ̣ܩ ܗܫܐ ܘܝܬ̣ܒ ܬܡܢ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̇̈
Chrys:ComJohn1 ܐܬܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܗܘ̇ ܡܫܪܝܐ ܐܣܝ . ܘܠܒܪܗ ܕܗܘ̇ ܡܛܠ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܫܐ ܥܐܕܐ ܗܘ ܕܦܨ ܚܐ . ܘܠܐ ܐܠܦ ܠܢ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ
Chrys:ComJohn1 ܒܘܩܝܐ ܓܝܪ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܒܚܝܢ ܚܢܢ . ܡܛܠ ܡܡܠܝܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܝܬܪܐ ܗܝ ܒܬܘܕܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܒܕܝܢ ܀ ܒܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܠܒܪ . ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܒܝܬܐ ܚܘܝ ܠܘܩܒܠ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ |ܗܘ̇ ܕܒܗ X66 ܡܫܬܡܫ ܢܩܘܡ ܡܛܠ ܡܬܪܨ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ ܝܐ ܗܘܬ . ܕܗܘ̇ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܫܩܠ ܛܥܢܐ .
Chrys:ComJohn1 ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܐܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܕܫܒܝܚܘܬܐ . 5ܡܬܚܙܝܢ ܡܛܠ XX ܟ⬩ܠܗ̇ ܫܟܝܪܘܬܐ . ܕܐܢܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܛܢܢܐ 1ܢܣܒ .