simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܨ ܒ̣ܐ ܐܠܗܐ ܕܢܚܒ ܐܢܘܢ . ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ ܡܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܦܩܕܐ ܠܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܡܪܝܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܬܗܘܐ ܠܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܨ ܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܣܥܘܪ : ܘܥܡܠܟܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܐܩܠ ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܝܗܒ ܒܕܠܐܐ ܠܗ ܪܥܝܢܗܘܢ ܡܢ ܥܣܩܘܬܐ . ܐܦ ܐܢܐ ܗܟܝܠ
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܦܓܪܐ ܡܫܪܝܢ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܆ ܘܗܘ̣ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܫܪܟܐ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܠܠܘ ܆ ܕܚܠܬܐ ܡܛܠ . ܕܡܢܐ ܗܝ ܕܝܢ ܥܠ̣ܬܐ ܕܗܠܝܢ . ܡܚܕܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܒܨ ܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܀ ¹ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܗܪܟܐ . ܐܦܢ ܠܐ ܢܩܝܦܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܗܘ̇ ܡܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܐܡܕ̇ ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܕܕܚܠܬܐ ܐܝܟ ܕܒܡܬܩܠܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܢ ܣܝܡܐ ܘܡܣܪܕܐ ܠܢ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ . ܥܠ ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܡܨ ܥܪܝܢ ܠܢ ܠܐ ܓܕܫܐ ܠܢ ܗܕܐ .
Chrys:ComJohn1 ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܦ ܩܫܝܬܐ̈ ܡܣܝܒܪܝܢ ܚܢܢ . |ܘܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܨ ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܬ ܓܡܐ ܐܦ ܠܟ ܐܦ ܠܗܘ̇ ܥܠܬ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܡܫܡܥܬܢ ܡܕܪܫܐ ܗܘܬ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ . ܘܬܘܒ ܡܪܗܛܐܝܬ ܥܠ ܡܛܠ ܐܦ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܦ ܡܘܫܐ ܗܘ̣ ܢܘܕܥ .
Chrys:ComJohn1 ܪܘܚܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܠܗܐ ܡܬܐܡܕ̇ ܗܘ ܪܘܚܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܡܢܐ ܠܡ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ ܢܘܗܪܐ . ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܡܝܪܐ ܪܘܚܐ ܐܠܗܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ . ܘܡܢܐ ܡܛܠ ܡܬܐܡܕ̇ ܗܘ ܪܘܚܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ¹ܓܫܘܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܕ̇ ܕܟܠ ܡܕܡ ܒܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܗܘܝܐ ܚܒ̣ܫ . ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܪܝ .
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܚܙܝܐ̈ . ܀ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܝܫܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܣܝܡܢ ܫܘܦܪܗܝܢ ܠܐ ܡܚܘܝܢ . ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܟܝܢܗܝܢ ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܝ̇ܕܐ ܗܟܝܠ ܗܢ̣ܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܫܟܝܪܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܡܢ ܡܨ ܥܪܢܐ ܘܡܨ ܚܝܢܐ ܘܚܣܡܐ ܐܝܬ ܕܫ̇ܘܐ ܠܓܘܚܟܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܝܬ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܝܠܗ ܐܘ ܕܗܘ̇ . ܘܡܢܐ ܢܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܡܢܗ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܠܡܐ ܟܝ ܠܘ ܥܠ ܐܒܐ ܐܡܪ̇ ܗܪܟܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘ̣ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܣܗܕܘܬܐ . ܓܘܕܦܐ ܗܘ ܓܝܪ ܪܒܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪ ܝܘܚܢܢ . ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܥܠ ܚ̇ܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܛܝܠ ܠܝ . ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡܘܟܟܐ ܡܛܠ ܠܐ ܐܢܫ XX30 ܢܣܗܕ ܥܠܝ : ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܬܒܨ ܪ ܟܝܢܝ ܡܢ ܗܕܐ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܐܪܥܢܝܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܬܚܘܒܘܬܐ ܝ ܕܪܥܝܢܗܘܢ . ܡܛܠ . ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡܘܟܟܐ ܢܚܬܬ . ܐܝܟ ܕܠܒܪܢܫܐ ܐܦܣ ܕܥܠܝ ܢܣܗܪ̈
Chrys:ComJohn1 ܗܝ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ . ܠܟܠܢܫ ܓܝܪ ܡܘܒܕ ܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܡܛܠ ܢܓܠܐ . ܘܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܢܩܝܡ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̣ܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܚܝܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܚܐܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܟܢܘܬܢ̈ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐ ܓܥܠ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܠ |ܦܪܘܣ X31
Chrys:ComJohn1 ܕܠܘܬܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘ ܓܐܐ ܪܒ ܗܘ ܗܘ̇ ܕܣܗܕ ܡܢ ܗܘ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܘ̇ ܢܘܗܪܐ . ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܘܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ . ܐܠܐ