simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܪܕܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܗܘ̣ ܡܣܗܕ ܥܠܝ ܆ ܡܛܠ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܕܐܟܣܟܘܢ . ܕܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܐܟܝܦܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܪܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܢܣܒܘܢ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܒܩܪܝܢܐ ܫܚܝܡܐ ܒܠܚܘܕ ܚܬܝܪܝܢ ܗܘܘ . 2ܕܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܬܕܡܪܬܗ̈ ܕܡܫܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܐܦܢܝ . ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ . ܘܗܢܐ ܟܕ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗܢܘܢ ܡܨ ܥܪܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܥܕܟܝܠ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܕܚܠܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܠܐ ܐܘܕܥܗ . ܡܛܠ ܕܚܘܠܬܢ ܗܘܐ . ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܢܫܡܥ . ܗܢܐ ܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܥܬܝܕܝܢ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܫܡܘܥܐ̈ ܕܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܨ ܒܬܗ ܘܡܛܟܣܘܬܗ ⁵ܕܒܝܬܐ ܕܥܡ ܡܪܗ |ܕܝܠܗ ܕܒܝܬܐ ܢܩܪܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨ ܝܐ ܗܘܬ ܕܗܘ̇ ܕܠܩܝܢܕܘܢܣ ܢܦܫܗ ܫ̣ܕܐ ܗܘܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܩܪܢ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܗܕܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܕܚܝ̇ܠܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ . XX X43ܕܗܘ̇ ܕܩܪܢ . |ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܬܗܝܪܝܢ ܚܢܢ ܒܗ ܘܡܫܒܚܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠ ܕܐܝܚܝܕܐ ܕܡܢ ܐܒܐ . ܕܡ̣X ܛܝܒܘܬܐ ܘܩܘܫܬܐ . ܠܘ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܨ ܒ̇ܐ ¹⁰ܕܢܬܦܠܓ . ¹¹ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܒܩܢ ܕܢܩܢܝܘܗܝ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܐ ܫܒ̇ܩ ܗܘܐ ܠܗ ܒܐܪܥܐ ܠܡܟܬܪܘ . ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ XX X66ܕܙܢܝܘܬܐ ܐܦܢ ܨ ܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ¹ܕܥܣܩܐ 1ܠܫܘܒܩܢܐ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܪܡܘܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܐܦ ܣܝܡܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܠܟܬܒܐ̈ ܕܠܒܥܬܗܘܢ ܢܥܝܪܢ . ܡܛܠ ܠܐ ܐܢܫ ܒܨ̇ ܐ ¹ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܡܚܦܝ . ܘܒܒܥܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܫܬܟܚ .
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘ̇ ܕܫܕܪܗ ܕܢܥܡܕ ܒܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܠܚܗ ܕܢܬܝܕܥ ܡܛܠ X70ܝ ܗܢܐ ܗܘ ܕܐܡ̣ܪܬ ܗܘܝܬ ܕܒܬܪܝ ܐܬ̇ܐ ܘܗܘ̣ܐ ܠܗ ܩܕܡܝ .
Chrys:ComJohn1 ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܓܒܢܘܬܟܘܢ ²ܐܠܐ ܡܛܠ XXX56 ܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܬܦܪܩܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܠܐ ܗܘܐ |ܠܡ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒ̣ܕ ܗܟܢܐ . ܘܣܠ̣ܩ ܠܛܘܪܐ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܠܢ ܢܠܦ ܡܛܠ ܆ ܩܛܓܪܢܐ̈ ܗܘܘ ܕܟܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܐܙܠܘ ܒܬܪܗ . ܠܘ ܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܠܪ ܓܫܬܐ ܗܝ̇ ܕܥܝܪܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܩ̣ܪܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡܛܠ . . ·XXܒܢܝܢܐ̈̈ XXXX 1 ܘܒܒܗܝܠܘܬܐ ܟܠ ܡܕܡ ܢܬܩܢܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܚܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܛܒ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܝܬ ܥܠ ܣܗܕܘܬܗ ܕܗܢܐ . ܐܠܗܐ ܥܠ ܕܒܪܢܫܐ .
Chrys:ComJohn1 ܝܘܡܐ ܡܨ ܝܢ ܠܡܐܬܪ XXX ܡܕܡ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫܝܢ ܡܛܠ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܐ ܕܒܡܫܟܐ ܘܒܡ̣ܠܐ ܥܕܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܝܢ ܠܗܪܟܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܠܐ ܣܦܩ ܗܘܐ . ܟܠܗܝܢ ܠܡ ܓܝܪ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ . ܢܡܟܬܒ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ XX X95ܐܡܪ ܕܐܝܠܝܢ |ܐܬܘܬܐ̈ ܡܬܒܥܝܢ ܡܣܬ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐܘ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܩܠܗ ܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ .