simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܟܢܫܬ ܕܠܟܠܗܝܢ ܚܕ ܫܪܝܐ |ܐܥܒܪ . . ܡܢܐ ܡܛܠ X . ¹ܘܬܘܒ ܐܬܬ ܫܥܬܐ ܫܒܚ ܒܪܟ . ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ .
Chrys:ComJohn1 ܐܝ̇Xܐ¹⁰ X66ܐܢܬ |ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܝܕ̇ܥ . ܡܛܠ ܕܚܪܥܘܬܟ . Xܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܗܘ ܣܛܝܐ ܡܡܫ̇ܚ ܠܡܓܕܦܘ .
Chrys:ComJohn1 ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܐܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܕܫܒܝܚܘܬܐ . 5ܡܬܚܙܝܢ ܡܛܠ XX ܟ⬩ܠܗ̇ ܫܟܝܪܘܬܐ . ܕܐܢܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܛܢܢܐ 1ܢܣܒ .
Chrys:ComJohn1 ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܡܛܠ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܦ ܡܢ ܪܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܒܗ .
Chrys:ComJohn1 |ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܗܘ̇ ܕܐܙܕܩܦ . ܘܐܦ X110 ܠܐ ܡܛܠ ܕܚܣܢܘ ܡܛܠ . ܙܕܩܐܝܬ ܠܥܘܕܪܢܐ ܪܒܐ ܘܡܝܬܪܐ ܡܫܬܘܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 XXX56 ܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܐܬ ܡܛܠ . ܠܐ ܗܘܐ |ܠܡ ܓܝܪ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܓܒܢܘܬܟܘܢ ²ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܕܪܥܝܢ̈ ܠܡܩܘܝܘ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܒܝܫܬܐ̈ ܐܡܪ ܗܠܝܢ . ܡܪܢ ܡܛܠ . ܘܥܡ ܝܫܘܥ ܐܣܬܡܟܘ . ܡܢܐ ܗܝ̇ Xܗܟܝܠ ܗܝ̇ ¹ܕܡܬܐܡܪܐ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܡܚܦܝܐܝܬ ܘܥܡܘܛܐܝܬ ܗܕܐ ܣܐܡ ܗܘܐ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ ܒܥ̇ܐ ܠܡܥܗܕܘ ܗܫܐ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܨ ܒ̇ܐ ܗܘܐ ܠܡܘܕܥܘ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܣܓܝ ܝܨ̇ ܦ ܗܘܐ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܐܦ ܛܒ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܡܛܠ . ܘܕܐܢ ܠܐ ܐܢܫ ܢܗܝܡܢ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܒܝܫܬܐ ܗܘܝܐ ܠܗ ܗܕܐ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܛܘܪܐ ܣܠ̣ܩ ܗܫܐ ܘܝܬ̣ܒ ܬܡܢ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̇̈ ܡܛܠ ܡܬܕ̇Xܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܫܠܛܐ .
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܐܝܕܥܬܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܛܒ ܡܦܣ ]ܕܚ[ܛܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡܛܠ ܢܡܬܘܚ . ܒܨ ܒܝܢܗ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܩܝܦܐ ܢܦܫܗ ܫ̣ܕܐ . ܠܘ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܒܦܓܪ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܪܟܐ . ܀ . X ܕܠܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܢܩܫܐ ܡܛܠ XX44 ܕܐܦ ܡܟܬܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܙܠܘ ܐܦ ܠܐ ܒܚܕܐ ܡܝܬܪܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬ̣ܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠܘܗܝ . ܘܣܛܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܥܕܝܢ ܡܛܠ ܣܓܝ̇ܐܐ ܡܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܐ ܗܢܝܐܝܬ ܡܬܩܒܠܐ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܐܠܝܢ ܗܫܐ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܝܗܘܕ ܠܘܬܗ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܡܪ . .
Chrys:ComJohn1 ܕܚܝܨ XX133 ܠܡܫܪܝܐ ܥܬܝܕ ܕܝܢ ܠܡܩܡܘ ܐܦ ܡܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܘܐܝܪ . ܐ ܗܝ ܕܡܢ ܗܕܐ ܫܟܝܪܐ . ܡܢܐ ܗܝ |ܗܟܝܠ ܗܝ̇ ܕܐܬܐܡܪܬ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܐܡܪ̣ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܐܚܪܝܢ ܥܒܕܐ ܐܠܐ |ܐܢ ܕܒܐܠܗܐ XX60 ܢܗܪ ܓܘܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܟܝܢܗܝܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܚܙܝܐ̈ . ܀ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܛܠ ܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܣܝܡܢ ܫܘܦܪܗܝܢ ܠܐ ܡܚܘܝܢ . ܠܐ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܚܙܬܗ ܕܗܘ̇ ܕܣܗܕܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘܬ . ܐܠܐ ܡܢ ܫܪܝܪܘܬܐ ܡܛܠ . ܕܠܩܘܒܠܐ ܓܕܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܠܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܢܣܠܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܫ̇ܪܐ ܗܘܐ ܫܒܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐܠܗܐ ܐܒܝ ܩ̇ܪܐ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܘܐܦ ܠܗܠܝ]ܢ [ܬܘܒ ܕܐܡ̣ܕ̇ ܕܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܐܬܐ̇ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܡܗܘܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܣܠܩܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܛܘܪܐ ܣܠ̣ܩ ܗܫܐ ܘܝܬ̣ܒ ܬܡܢ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̇̈