simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦܢ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܡ̣ܣܬܥܪܐ ܒܗܢ ܝܘܡܐ ܂ ܡܛܠ ܐܬܦܪܫ ܪܐܙܐ ܗܢܐ ܕܢܣܬܥܪ ܕܒܗ ܐܬܒܛܠ ܡܘܬܐ ܒܝܕ ܩܝ̇ܡܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̣̣ܘ ܡܠܦ X ܠܟܘܢ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܒܣܝܡܘܬܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܣܒܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܝܗ̇ܒ ܛܝܒܘ̣ܬܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܫܬܟܢ ܠܗܘܢ ܝ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܪܘܚ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܪܡܪܡܐ̈ ܘܡܫܒܚܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܦܪܫ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܐܚܝ̈ ܝ ܕܟܗ̇ܢܐ ܗ̇ܘ ܃ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܕܟܗܢܐ ܗܘ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܒܣܪ ܡܬܐܡܪ ܕܢܣ̣ܒ ܃ ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܠܒܐ ܐܫܩܝܬܟܘܢ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܡ̣ܪ ܕܢܣ̣ܒ ܂ ܘܐܚܪܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܪܗ ܡܐܝܬ ܟܕ ܚ̣̇ܝ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܥܠ ܗܢܐ ܫ̇ܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܂ Xܝ̇ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣܥܘܪ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܕܡܘܬܐ ܡܬܩܪܐ ܃
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܩ̇ܠܐ ܒܥ̣ܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܡܪܢ ܕܢܚܘܐ ܕܡܬܪܕX ܂ ܒܚ̣ܙܬܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܠܐ ܡ̣ܬܪܫܐ ܐܬܢܟܝ̣ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܠܐ X ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܢܣܒ̣ܘ ܩܕܝܫܘܬܐ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܪ ܢ ܒܠܘܕ ܂ ܗ̇ ܃ ܠܡܗ ܡܢܐ̈ ܕܬܡ̇ܢ ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܚ̣ܬܬ ܦܪܘܛܘ̣ܢܝܩܝ̣ ܐܢܬܬܗ ܃ ܘܐܫܬܥ̣ܝܬ ܠܗ ܥܠ ܡܘܬ ܐ ܡܛܠ ܐܦ̣ܩ ܡ̇ܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܕܒܗ̇ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܗܕܐ̣ ܒܝܫܘܬܐ ܕܒܠ̣ܒܟ ܩܕܡ̇ܬ ܚܙܝ̇ܬ ܂ ܘܕܪܥܝܢܐ ܝ ܕܠܐ ܡܛܠ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܂ ܘܬܥܒܕ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܢܬܢܟܪܘܢ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܕܟܝܠ ܐܚܝܕ ܗ̣ܘܐ ܒܥܝܕܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܠܘܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܠܐ ܡܛܠ ܫܪܝܪܐ̈ ܘܦܠ̇ܚܐ ܚܕ ܕܝܨܝܦ ܂ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗXܪܐ ܘܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܗ̣ܘܐ ܒXܘ ܙܒܢܐ ܃ ܕܐܢܫ ܡ̣ܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܛܠ ܒܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܥܡܠܐ ܂ ܐܬܩܒܠ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܪܘܡܝܘܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̇ܢܐ ܗܘ̣ܬ ܡܐܪܬܐ ܐܫܬܝ̣ܘ ܂ ܗ̇ ܃ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܚܣܡܗܘܢ ܐܡܪܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܨܒܘ̣ܬܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܐܝܕܐ ܗ̇ܝ ܥܠܬܐ ܕܗܕܐ ܝܝ ܨܒܘܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܩܠܐ ܕܐܝܟ ܕܪܘܚܐ ܥܙܝ̣ܙܬܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܃ ܐܦܠܐ ܒܚܕܐ ܝX ܡܬܒܨܪܝܢ ܡ̣ܢ ܡܣܒܐ ܕܗ̇ܠܝܢ ܂ ܢܘܪܐ Xܘܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܦܩܕ ܕܢܬܠܡܕܘܢ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܚܙ̣ܝܬ ܕܢܚ̣ܬ ܘܗܕܐ ܠܡ ܗ̣ܘܬ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܂ ܒܙܒܢ ܟܕ ܚܝܘܬܐ ܡܩܪܒܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܂ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܠܐܝ̣ܩܪܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡ̣ܢ ܢܢܢܝܩܐ ܘܡ̣ܢ ܕܡܐ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܓܕܫ ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܐ ܡܝ̣ܬܬ ܂ ܐܣܚܝܘܗ̇ ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܡܛܠ ܡܨܒܬܐ ܗ̣ܘܬ ܐܬܟܪܗܬ ܒܗ̇ܢܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܡܝ̣ܬܬ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕ̣ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛ ܂ ܢܐ· ܕܪܘXܝܐ̈ ܗ̣ܘܘ ܂ ܘܥܠ ܡܛܠ ܪܘܡܝܐ̈ ܢܓ̣ܕܘ ܃ ܗ̇ ܂ ܪܘܡܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܕܘܒܪܐ̈ ܐܡ̣ܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܫܘ̣ܒܚܐ ܘܡܫܘ̣ܚܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܢܝܬܘܢ ܨ̇ܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܝ ܡܛܠ ܠܘܬܢ ܫ̇ܪܐ ܃ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܕܫܪܘ ܗܝܟܠܐ ܗ̇ܢܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܥܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܟܘܬ ܡܩܝܡ ܩܪܒܐ ܝX ܂ ܕܥܘܬ ܃ ܂ XXܘX ܂ ܘ ܡܛܠ ܕܬܩܘܡܘܢ ܓܢܒܪܐܝܬ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ ܬܙܟܘܢ ܂