simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̣ܘ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܝ-X ܪܘܚܢܝܐ ܘܗ̣ܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܡܛܠ ܠܘ ܒܝܕܥܬܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܐܦ ܒܕܪܓܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ XܝܝXܪ ܠXܢܘܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܂ ܘܒܝܒܫܐ ܐܬ̣ܐ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ ܒܝܒܫܐ ܂ ܗ̇ ܃ ܠܕ ܥܡܗ ܫXX ܒܝܡX ܝX ܘXܘ ܪܕܐ ܒܝܒܫܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܥܬܝܕܐ ܕܬܬܚܕܬܝ ܂ ܘܚܕ ܝܘܡܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܛܠ ܂ ܡܠܦ ܕܠܐ ܝܝ ܬܬܓܪܦܘܢ ܒܬܪ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܥܠܕܝܢܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܃ ܒܕܡܘܬ ܐܪܝܐ ܦܬܝܚ ܦܘܡܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܝ̇ܨܦܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܐܬܬܥܝܪܘ ܒܗܘܢܐ ܂ ܗ̇ ܃ ܒܢܦܫܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܝܬܪܘܬܗ ܘܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ ܘܕܐܚܝܕ ܡܛܠ ܠܡܛܥܝܢܐ̈ ܫܠܝXܬ ܚܒܝܒܐ ܩ̇ܪܐ ܫܠܝܚܐ ܠܗܢܐ ܓܐܝܘܣ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢܗ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܕܢܕܢܚ ܒܒܣܪ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܫܝܚܐ ܝ ܚܣܡܘ ܡܛܠ ܠܡܥܕܪܢܗܘܢ ܂ ܒܛܝ̣ܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܓܢܣܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܝܟ̣ ܕܒܣܘܥܐܐ ܛܠ̇ܡܝܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܠܐܓܝ̣̇ܪܐ ܃ · ܕܒܐܓܪܗ ܡܛܠ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܦܩܕ ܡܘܫܐ ܕܠܐ ܢܒܘܬ ܠܘܬ ܐܓܪܐ ܕܐܓܝܪܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܗܝ̣ ܒܪܝ̣ܬܐ ܂ ܝ ܬܬܚܪܪܝ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚܒ̇ܠܐ ܬܐ ܡܛܠ ܘܫܠ̣ܝܚܐ ܃ ܣܘ̣ܟܝܐ ܕܒܪܝ̣ܬܐ ܠܓܠܝܢܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܕܚܠܬܐ ܝ ܗ̣ܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܒܘܬܐ ܠܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡ̣ܢ ܕܝ̣ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܝܬܗ ܂ ܘܐܙܕܒܢ ܒܕܡܐ ܕܐܡܪܐ ܕܠܐ ܡܘ̣ܡܐ ܂ ܡܛܠ ܒܟܠܗ ܒܝܬܝ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܥܩܘܒ ܥܒܕܐ ܝ ܕܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ Xܡܢ ܛܪܣܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܂ XܡXܝܢܬܐ ܗ̇ܕܐ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܚܝ̇ܒ ܕܬܢܓܕܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܪܘܡܝܐ ܐܡ̇ܪ ܐܝܟ ܕܒܕܘܒܪܐ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܬܫܒܘܚܬܐ ܘܒܐܝܩܪܐ ܐܬܐܡܪܝ̈ ܘܐܬܟܬܒܝ̈ ܂ ܘܠܗܕܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܬܘܒ ܃ ܩ̇ܪܐ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܐܬܝܩܐܣ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̇ܝ ܡ̣ܬܚܙܐ ܢܘ̣ܗܪܗ ܕܣܗܪܐ ܐܡܬܝ ܕܢܚܫܟ ܩܕܡ ܕܢܐܬܐ ܡܛܠ ܕܙܩܝ̣ܦܐ ܪܡܙ ܟܕ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܚܫ̣ܟܘ ܗܝ̇ ܓܝܪ ܕܠܕܡܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܝ̇ܨܦܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܐܬܬܥܝܪܘ ܒܗܘܢܐ ܂ ܗ̇ ܡܛܠ ܕܝܠܟܘܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ̈ ܫܕܘ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܢܐ̈ ܘܡܪܥܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܐܝܟ ܕܬܗ̣ܘܘܢ ܠܗܘܢ ܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܡܪܝܐ̈ ܕܩܠܝܪܘܣ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܡܪܥܝܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܣܗܕܘܬܗ ܘܢܟܦܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܬܩܪܝ ܐܚܐ ܡܛܠ ܂ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܩܪܐܘܘܗܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܩ̇ܪܐ ܐܢܘܢ ܓܒܝܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܒܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗ̇ ܃ ܥܠ ܓܒܝܘܬܗܘܢ ܪܡ̇ܙ ܒܩܕܝܡܘܬ ܕܥܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܩܪܐ ܠܗ ܠܡܕܡ ܕܛܒ ܡܬܩܪܐ ܘܠܘ ܠܣܘܥܪܢܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܂ ܪܡ̣ܙܐ ܕܛܝܒܘ̣ܬܐ ܐܝܬ ܒܫܘ̣ܡܗܐ ܕܩܪܝ̇ܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܬܠܬܐ̈ ܥ̇ܐܕܐ ܡܫܡܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܝܘ̣ܕܝܐ̈ ܕܦܨܚܐ ܂ ܡܛܠ ܕܢܚܘܐ ܕܝ̇ܗܘ̣ܒܗ ܕܢ̇ܡܘ̣ܣܐ ܂ ܗܘ̣ܝܘ ܝܗܘܒܗ ܕܪܘܚܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗXܪܐ ܘܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܗ̣ܘܐ ܒXܘ ܙܒܢܐ ܃ ܕܐܢܫ ܡ̣ܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܛܠ ܒܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܥܡܠܐ ܂ ܐܬܩܒܠ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܪܘܡܝܘܬܐ ܂