simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܣܟܢܘܬܗ ܕܒܥܠܡܢܝܬܐ̈ ܠܘ ܐܠܗܐ ܓܒ̣ܐ ܠܒܝܫܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܡܛܠ ܢܝܩܪ ܡܛܠ ܥܘܬܪܐ ܥܠܡܢܝܐ ܘܦܓܪܢܝܐ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ ܢܫܘܛ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̇ܢܐ ܫܕܪܬܘܢ ܒܬܪܝ ܂ ܗ̇ ܂ ܪܘܚܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܙܠ̣ ܂ ܘܟܕ ܐ̣ܬܐ ܡܛܠ ܕܥܠ ܚܝܘܬܐ̈ ܂ XܝX ܫܡ̣ܥ ܒܓܠܝܢܐ ܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܣ̇ܡܗ̇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܟܚܕ ܡ̣ܢ ܡܟܣܢܘ̣ܬܐ ܕܠܥܝܢ ܟܠܢܫ ܦ̣ܢܝ ܂ ܂ ܒܥ̣ܘ ܡܛܠ ܂ ܕܬܬܬܘܐ ܘܬܬܘܒ ܢܢܬܝܬܐܝܬ ܘܬܣܒ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܣܝܡܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܝܢ ܡܠܦ ܠܗܘܢ ܂ ܨܒ̣ܐ ܓܝܪ ܕܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܝ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܕܡ̇ܢܐ ܫܕܪܬܘܢ ܒܬܪܝ ܂ ܘܗܕܐ ܥܒ̣ܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܛܥܢܘ ܢܝܫܐ ܝ ܕܙܟܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܠܐ ܬܚܒܘܢ ܡܛܠ ܂ ܠܚܝܠܬܢܐ̈ ܘܐܝܠܝܢ ܕܙܟܘ ܠܚܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܩ̇ܪܐ ܥܠܝܡܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܓܙܘܪܬܐ ܛܘܦܣܐ ܗ̣ܝ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܘܒܠܥܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܐܢܫ ܡܛܠ ܠܐܒܪܗܡ ܫܩܠ ܝܥܩܘ̣ܒ ܠܬܚܘܝܬܐ ܒܬܪ ܕܐܬܓܙܪ ܐܘܟܝܬ ܥܡ̣ܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܣ̣ܒܪܬ ܕܡܘܗܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܩ̇ܢܝܢ ܥܠ̇ܡܐ ܡ̣ܬܩܢܝܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܥܡܟ ܢܐܙܠ ܠܐܒܕܢܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܬܐܒܕ ܝ ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܟܣܦܟ ܥܡܟ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܟܠ̇ܗܘܢ ܢܗ̣ܘ̣ܘܢ · ܡܟܠܠܝܢ ܟܠܠܐ ܢܘܟܪܝܐ ܘܠܘ ܕܢܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܬܝ̣ܗܒ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܐ̈ ܐܘ̇ܟܝܬ ܦ̇ܐܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗ ܂ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ̤ ܗܘܝ̇ܬ ܒܪܘܚܐ ܒܝܘܡܐ ܡܛܠ ܠܒܫ̇ܬ ܝ ܂ ܦܓܪܐ ܘܐܬ̇ܠ ܠܗ ܡܢܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܫܝ ܂ ܗ ܂ ܦܓܪܐ̣
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܬܠ ܠܗ ܂ ܘܡܛܠ ܚܫܚܬܐ ܘܐܘܪܚܐ ܡܛܠ ܒܝܬ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܡܫܡܫܢܐ̈ ܂ ܠܡܗܝܡܢܐ ܐܬܝ̣ܗܒ ܪܘܚܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܫܬܪܪ ܫܡܥܘܢ ܕܙ̇ܕܩ ܕܬܬܝ̣ܗܒܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܩܘܪܢܝܠܘܣ ܐܣܬ̣ܥܪܬ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܥܡ̣ܕܘܢ ܩ̇ܒܠܘ ܪܘܚܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܢܚ̣ܙܐ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܠܘ ܡܢܝ̇ܢܐ ܡܛܠ ܐ̇ܬܐ ܡܪܝܐ ܂ ܐܝ̇ܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܃ ܕܢܬܬܪܝܡ ܪܫܝ̣ܥܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪ ܐܦ ܠܡܝܬܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܠܗ ܢܕܘܢ ܢܐܚܘܢ ܪܢ̈ ܒܐܠܗܐ ܒܪܘܚ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܥܡܠܐ̈ ܬܘܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܡܪܥܝܬܐ ܕܥܡܐ ܝ-· ܐܬܬܣܪܚ ܥܠܗ̇ܝ ܐܬܛܟܣ̣ܬ ܐܓܪܬܗ ܡܛܠ ܂ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܐܬܛܟ̣ܣܬ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܐܝܬ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ