simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܩܕܝܫܐ̈ ܦܝܠܟܣ 1ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ X X ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܣܒ̣ܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܢܘܪܐ Xܘܒ ܡܛܠ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܩܠܐ ܕܐܝܟ
BarṢal:ComApoc&CathEpis XXܪܟܘXܝܘX· ܃ · ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܩܕܡ ܐ̣̇ܠܦ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗܫܐ · ܡܛܠ ܕܚܫܘܟܐ ܥܒ̣ܪ ܃
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܂ ̈ ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܫ̣ܬܡܫ ܥܒ̇ܕܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܢܡܘܣܐ ܂ ܂ ܡܛܠ ܕܒܟ̇ܠ ܐܬܪ ܐܝܬ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ܗ̣ܘܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܠܘܗܝ ܐܚ̇ܐ ܂ ܡܛܠ ܕܛܢܢܐ ܥܙܝܙܐ ܩ̣ܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܟܗܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܥܒ̇ܕܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܝܬܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܓܠܝܙܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܡܫܒܚܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܦܪܝ̣ܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܫܒܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܠܗ ܝܘܡܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܒܬܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗܢܐ ܪܡܫܐ ܡܫܪܝܢܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܢ̇ܦܩ ܐܢܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢ̣ܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܬܘܒ ܐܬܐܣܝ ܂ ܡܛܠ ܩܪܐ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܟܘܟܒܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis X ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܒܩ̇ܠܐ ܒܥ̣ܐ ܗܘ̣ܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܐܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘܝܢܢ ܐܚܐ̈ ܒܝܠܝܕܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܡܚܕܐ ܒܒܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܢ ܒܪܐ ܠܝܬ