simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܝ-· ܡܠܝܐܝܬ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܂ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܫ̇ܡܫ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܦܝܠܟܣ 1ܕܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܣܒ̣ܘ ܗܘ̣ܘ ܛܝܒ̣ܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܦܨܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂ ܐܬܚܫܚܘ ܫܠܝ̣ܚܐ̈ ܒܦܨܐ̈ ܒܓܒܝ̣ܬܐ̇ ܂ ܂ X X
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܩܠܐ ܕܐܝܟ ܕܪܘܚܐ ܥܙܝ̣ܙܬܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܃ ܐܦܠܐ ܒܚܕܐ ܝX ܡܬܒܨܪܝܢ ܡ̣ܢ ܡܣܒܐ ܕܗ̇ܠܝܢ ܂ ܢܘܪܐ Xܘܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܩܕܡ ܐ̣̇ܠܦ ܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗܘܦܟܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܕܢܬܚܙܐ ܠܐܒܐ XܝܠXܝX XܟXܒX XXܪܟܘXܝܘX· ܃ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܚܫܘܟܐ ܥܒ̣ܪ ܃ ܗ̇ ܂ ܙܒܢܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܢܩܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܬܘܒ ܦܘܩܕܢܐ ܚܕܬܐ ܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܗܫܐ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܫ̣ܬܡܫ ܥܒ̇ܕܐ ܕܗ̇ܝ ܕܣܛܪ ܡܢ̣ ܢܛܘܪܘܬ ܡܛܠ ܠܥܒ̇ܕܐ ܗܢܐ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܒ̣ܪܗ ܥܡܗ ܦܘܠܘܣ ܂ ܂ ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܟ̇ܠ ܐܬܪ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܬܚܝܢܘ ܘܐܬܬܠܡܕܘ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܚܢܦܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܬܠܡܕܘ ܠܢܡܘܣܐ ܂ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܪܝܐ̈ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ ܂ ܝ ܫܘܪܝܐ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܃ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܛܢܢܐ ܥܙܝܙܐ ܩ̣ܢܐ ܥܠ ܟܪܘܙܘܬܐ ܂ ܘܨ̇ܒܐ ܗ̣ܘܐ ܕܢܦܢܐ ܡܛܠ ܟܕ ܡܓܥܠ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܃ ܂ ܠܛܝܒܘܬܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܨܠܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܚ̇ܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܘ ܥܒ̇ܕܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܘܐܠܐ ܥ̇ܪܩ ܂ ܗ̇ܘܝܬ ܡܛܠ ܡܗܠܢܐܝ̣ܬ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܝ̇ܬ ܕܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܓܠܝܙܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈ ܐܘ̇ܟܝܬ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܕܘܒܪܐ̈ ܂ ܘܟܒܪ ܡܛܠ · ܘܐ̣ܝܕܐ ܠܐ ܡܘܫܛ ܐܢܬ ܠܗ ܃ ܗܝܡܢܘܬܟ ܡܝܬܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܫܬܟܢ ܠܗܘܢ ܝ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܪܘܚ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܪܡܪܡܐ̈ ܘܡܫܒܚܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܦܪܝ̣ܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡ̣ܢ ܣܓܕܬ̇ ܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܡܝܩܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܝܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܠܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܘ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܡܠܠ ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܕܬܪܝܢ ܂ ܡܛܠ ܃ ܗ̇ ܂ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܂ ܠܘ ܥܠ ܠܠܝܐ ܕܒܬܪ ܚܕ ܒܫܒܐ ܐܡ̇ܪ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܗܢܐ ܪܡܫܐ ܡܫܪܝܢܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܡܩܪܐ ܬܪܢܘܓܠܐ ܡܛܠ ܂ ܐܠܐ ܠܠܝܐ ܬܢܢ ܩ̇ܪܐ ܠܠܝX ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܫܒܬܐ ܐܡ̇ܪ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܕܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢ̣ܐ ܕܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܃ ܗ̇X ܂ ܒܗܕܐ ܐܘܣܝܘܬܐ ܡܛܠ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܐ ܕܩܕܡܝܟ ܢ̇ܦܩ ܐܢܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܪܐ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܟܘܟܒܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܝ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܢ̣ܢܗܪܘܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܗܝ̇ ܕܒܠܥ ܪ·ܫܗ̇ ܘܬܘܒ ܐܬܐܣܝ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܩ̇ܠܐ ܒܥ̣ܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܡܪܢ ܕܢܚܘܐ ܕܡܬܪܕX ܂ ܒܚ̣ܙܬܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܠܐ ܡ̣ܬܪܫܐ ܐܬܢܟܝ̣ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܠܐ X ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̇ܘܝܢܢ ܐܚܐ̈ ܒܝܠܝܕܘܬܐ ܕܡܢܕܪܝܫ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܢܦܫܬܢ̈ ܘܕܚܢܒ ܠܚܕܕܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܒܢ ܕܠܐ ܡܐܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܢ ܒܪܐ ܠܝܬ ܃ ܐܦܠܐ ܐܒܐ ܂ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܐ̈ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܡܛܠ ܟܦܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܟܦܪ ܠܘܩܕܡ ܒܐܒܐ ܘܡܚܕܐ ܒܒܪܐ ܂