simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܝ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܂ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐ ܟ ܕܝܢ ܒ̇ܪܢܫܐ ܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝXܐ̈ ܆
LiberGrad ܓܝܪ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܕܠܐ ܢܫܬܡܥ ܠܗ : ܠܐ ܗܘ ܘܠܐ ܚܘܐ : ܡܛܠ ܐܡܪܐ ܕܚܘܝܐ ܡܠܟܢܝ؟ ܚܘܝܐ ܐܡܪ ܡܪܘܕܐ ܫܕܠܢܝ ܘܫܕܪܢܝ؟
DidascApost ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܝ̇ܩܕ ܥܠܝܟܘܢ ܪܘܓܙܗ . ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܠܡܐ X ¹ܢܪܓܙ ܡܪܝܐ . ܘܬܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ .
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̣ܘܐ ܥܡܢ ܇ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܕܗܫܐ ܡܢܢ ܐܬܝܗܒ ܀ ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܝܝ
IsaacAnt:memHom ܢܡܘܣܐ : ܙܗܝܪܝܢ ܡܛܠ ܙܟܘܬܐ . ܘܡܬܝܚܐ ܥܠ ܪܫܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ . ܕܚܠܝܢ ܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ : ܡܢ ܚܡܬܐ ܕܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܀ ܚܦܝܛܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܝܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚ̇ܘܝܬ ܂ ܣXX ܝܘܣ ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܥܡܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܙܢܐ ܫ̣ܘܝܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܟܬ̣ܒ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܣ̣ܒ ܕܡ̣ܘܬܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܩܕܡ ܗ̇ܝ ܕܡܪܐ ܇ ܡܛܠ ܥܠ ܕܡ̣ܘܬܐ ܘܦܚ̣ܡܐ ³⁰ܕܐܠܗܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܫܠܝܛ ܠܡܪܢܐ ܇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܕܪܐ ܢܕܝܪ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ ܂ ܠܐܩܘܠܘܣ ܡܛܠ ̤· ܕܐܝܟ ܥܝ̇ܕܗ ܡܛܠ ܠܥܒ̇ܕܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܡ̣ܪܬ ܠܗ ܒܚܠܡܐ ܕܐܢܫ ܒܡܕܡ ܠܐ ܢܐܟܝܘܗܝ
JnDalya:Epist ܪܚܡܬܗ ܢ̣ܣܒܘ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܠܒܘ̣ܣܡܗܘܢ . ܟܠ ܡܛܠ ܘܡܚܿܘܐ ܠܢ ܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ 4 . ܟܠ ܕܔܠܙܘ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܐܬܓܡܪܬ̇ ܠܢ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܕܐܕܫܝ̈ ܓܒܘܠܝܐ ܚܡܫܐ : ܡܛܠ ܩܠܐ̈ ܕܣܩܘܪܘܬܗܘܢ ܘܚܣܕܗܘܢ ܕܢܛܝܠ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܟܝܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܪܘܝܐ ܐܠܗܐ ܆ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܡܠ̣ܐ X ܐܢܘܢ ܠܥܒ . ܡܛܠ ܗܟܢܐܐܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܣܦܩ ܠܡܕܪܟܘ ܠܗ̇ܝ ܕܪܐܓ ܗܘܐ ܕܢܫܟܚ .
JnDara:OnOfferings |ܕܗ̣ܘ ⁸⁸[ . . . ]ܗܘܐ ܕܠܢܒܝܐ̈ ܡܙܝܥ ܗܘܐ̣ ܘܗܕܐܐܟܡܐ ܡܛܠ ܥܕܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ : Xܢ ܝܝ XX 1ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܠ̣ܠ ܒܢܒܝܐ̣̈
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܢܡܕ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܥܕ̇ܠ XX ܠܝ ܘܐܡ̇ܪ ܕܐܦܣܩ ܡܢܝ ܒܢܬ̈ ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ . ܗ̇ܘ ܕܣܒܪ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܥܒ̇ܕ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ .
DidascApost ܕܝܬܝܪܐ ܐܢܘܢ ܠܗ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܬܢܣܒܘܢ X ܡܢ ܐܘܡܢܐ . ܩܒܠ ܡܛܠ . ܨܥܪܐ ܐܢܘܢ . ܘܟܐܘܪܐ : X⁰⁸ܐܦ ܠܦܓܪܐ ܝX⁰ ܐܦ ܠܒܪܢܫܐ̣
Pall:LausHist ²ܗܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ³ܚܕܐ ⁴ܪܓܬܗ ܗܘܬ ܕܢܗܘܐ ܒܗ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܡܛܠ . X4ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܘܢܝܘܣ ܪܚ̇ܡ ¹ܗܘܐ ܠܥܢܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܛܒ ܣܓܝ
Eph:memHom ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ̈ . ܕܠܛܘܪܐ ܐܬܦܠܛ ܡܛܠ ܘܨܒܐ ܐܠܗܐ ܕܢܦܨܝܘܗܝ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܡܚܬ ܗܘܐ ܥܠ ܣܕܘܡܝܐ̈
Tim1:Epist ܐ ܓܪܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪ ܝ ܝܘܐܢܝܣ 6ܗܢܝܢ̈ ܕܠܘܬ ܪܚܡܬ̈ ܡܛܠ 4ܚܛܝܐ ܣܓ̇ܕ ܠܚܘܒܟ . . 49 , 1ܟܬܒ̇ܬ ܠܢܟܦܘܬܟ 5ܒܙܒܢ
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܃ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܬܡܚܠ̇ ܂ ܠܘܬ ܬܘܪܨܐ ܡܛܠ ܕܡܬܕܝܘܢ ܗܘܐ̣ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܡܫܬܘܐ ܠܫܦܝܥܘܬ ܡܘܗܒܬܐ ܂ ܐܠܐ
DidascApost ܕܗ̣ܝ ܗܝ ¹⁷ܬܫܒܘܚܬܟܘܢ . ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ¹⁸ܡܦܩ ܡܛܠ ܆ ܘܪܗܛܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܢܘܡܬܚܦܛܝܢ Xܢ ܐܢܬܘܢ ¹⁶ܠܥܕܬܟܘܢ ܆