simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܢ ܕܡܥܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘ ܐܓܪܐ
Eph:madNativ ܐܝܘܒ ܕܣܒܠ ܚܫܐ̈ ܡܛܠ ܢܦܫܗ ܘܣܒܠ ܡܪܢ
Shub:BookGifts ܬܚܘܡܐ ܕܡܐܬܝܬܗ . ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܠ ܡܘܫܚܢ̈
AbbaIs:Ascet ܚܐ̇ܪ ¹⁷ܡܦܝܣ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܘܠܡܐ . ܘܐܝܟܢܐ
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܒܕܚܕܝܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܫܘܘܕܝܗ ܕܛܠܝܐ ܒܥܓܠ
BarEbr:CandSanc ܒܝܡܐ . ܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܕܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܫܠܝܚܐ ܦܛܪܘܣ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܣ̣̇ܪܩ ܗ̣ܘ
P:Ps [AB] ܥܠܝ ܘܪܚܡ ܥܠܝ ܡܛܠ ܕܪܚܡܬ ܫܡܟ .
ZachSch:ActsSev ܡܬܟܒܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܡܛܠ ܪܘܡܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ
DionAr:MystWritings ܐܬ̇ܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܕܐ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܇
PhiloxMab:Disc ܡܪܓܫܢܘܬܗ ܕܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܪܓܫ ܦܓܪܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܚܒ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܛܠ ܝܘܪܡ ܐܒܘܗܝ ܕܐܚܙܝܐ
P:Ps [AB] ܕܚܠܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܚ̇ܛܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܝܢ ܐܢ ܠܘ ܡܛܠ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܐܬ̣ܐ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܘܡܡܠܠ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ
LiberGrad ܗܘܐ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
P:Deut [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܦܩܕ ܐܢܐ
JnSol:OntheSoul ܕܫܐܕܐ̈ ܢܡܠܠ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܬܚܘܝܬܐ
IšoMerv:ComOT ܒܥܨܝܢܘ ܓܒܪ ܆ ܡܛܠ ܚܒܪܘܬܗ ܕܥܡ ܐܚܙܝܐ