simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬ ܗܘ ܐܓܪܐ ܠܒܢܝܟܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܛܒܐܝܬ ܓܝܪ ܡܦܫܩܢܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ . ܢ̣̇ܫܠܐ ܩܠܟܝ ܡܢ ܒ̣ܟܝܐ : ܘܥܝܢܝܟܝ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ ܆
Eph:madNativ ܢܦܫܗ ܘܣܒܠ ܡܪܢ ܡܛܠܬܢ ܪܘܩܐ ܘܢܓܕܐ̈ ܟܘܒܐ̈ ܘܨ̈ ܨܐ ܒܪܝܟ ܡܛܠ ⁸³ 35ܒܫܢܬܐ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܫܥ ܢܘܕܐ ܥܡܢ ܐܝܘܒ ܕܣܒܠ ܚܫܐ̈
Shub:BookGifts ܕܥܠ ܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܡܫܠܛ . ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܕܒܕ̇ ܥܠ ܗܕܐ ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܟܪܝܢ : ܘܒܡܘܬܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ ܬܚܘܡܐ ܕܡܐܬܝܬܗ .
AbbaIs:Ascet ܫܘܠܡܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܠܡܕܥ ܕܐܝܢܐ ¹⁸ܟܐܒܐ ܡܛܠ ܝܬܝܪ ܕܚ̇ܠ̣ ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܚܐ̇ܪ ¹⁷ܡܦܝܣ ܠܐܠܗܐ
P:4Macc [AB] ܫܘܘܕܝܗ ܕܛܠܝܐ ܒܥܓܠ ܠܗ ܫܪܘ . ܗܘ ܕܝܢ ܪܗܛ ܥܠ ܓܢܒ ܚܕ ܡܢ ܡܛܠ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܥܡܗ ܕܫܪܐܘܢܝ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܕܚܕܝܘ ܝܬܝܪܐܝܬ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܕܠܝܢ ܠܗ ܡܢ ܛܘܒܥܐ X X217 ܡ̇ܦܩܝܢ ܠܗ ܡܢ ܡܛܠ . ܗܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܒ̣̇ܪܬ̇ ܐܠܦܗ ܘܐܬܛܒܥ ܒܝܡܐ . ܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܣ̣̇ܪܩ ܗ̣ܘ ܠܗ 2ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܘܗ̣ܘܐ ܫ̣̇ܘܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܐܢܬܘܢ ܨܠܒܬܘܢ ܕܐܬܐ̣ܡܪܬ̇ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܦܛܪܘܣ ܇
P:Ps [AB] ܕܪܚܡܬ ܫܡܟ .     ܐܬܩܢ ܗܠܟܬܝ̈ ܒܫܒܝܠܝܟ̈ ܘܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܝ ܡܛܠ ܦܬܚܬ ܘܣܩܬ ܪܘܚܐ ܘܣܟܝܬ ܠܦܘܪܩܢܟ . ܐܬܦܢ ܥܠܝ ܘܪܚܡ ܥܠܝ
ZachSch:ActsSev ܪܘܡܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܟܕ ܟܘܙ ܗܘܝܬ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܡܛܠ ܠܘܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܗܘܐ . ܘܗܟܢܐ ܬܠܬܝܗܘܢ ܡܬܟܒܝܢ ܗܘܘ ܠܝ
DionAr:MystWritings ܢܟܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܇ ܕܢܫ̣ܡܥ ܡܕܡ ܠܓ̇X ܐܘ ܢܐܡܪ ܥܠ ܪܚܡ̣ܬ ܡܛܠ ܕܐܢܫܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܠܐ ܐܬ̇ܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܕܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܪܓܫ ܦܓܪܐ ܒܗܠܝܢ ܕܟܝܢܗ : ܡܛܠ ܕܡܚܝܠܐ ܠܗܝܢ ܡܛܠ ܘܬܓܡܐ̈ ܇ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܗ ܕܦܓܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܝܘܪܡ ܐܒܘܗܝ ܕܐܚܙܝܐ ܕܒܪܬܗ ܕܐܚܒ ܐ ܗܘܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܣܪܝܠ . ܘܗܐ ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ . ܒܪܬܐ ܩܪܗ̇ ܕܐܚܒ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
BarEbr:CandSanc ܬܝܒܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܚ̇ܛܐ . ܐ . ܕܝܢ X ܡܛܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܬܩܕܡܘ ܀ XX ܡܛܠ ܘܒܗܝܠܐܝܬ . ܘܬܐ ܢܡܙܓܝܗ̇ ܠܥܩܬܐ . ܚܕܘܬܐ ܡ̇ܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܐܬ̣ܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܘ ܕܠܐ X X113ܡܗܝܡܢ ܡܛܠ . ܗܘ̇ ܕܝܢ ܕܠܐ Xܗܝܡܢ ܡܚܕܐ ܐܬܕܝܢ ܠܗ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ ܇ ܕܣܘܢܕܣ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܬܚ̣ܡܬ̇ ܕܡܢ ܡܛܠ ܥܒܝܐܝܬ X ܙ X ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܪܫܝܥܐ ܬ ܃ ܘܡܡܠܠ ܦܫܝܩܐܝܬ
LiberGrad ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܚܛܝܬܐ ܘܠܐ ܡܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܨܠܐ ܠܗ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܟܕ ܠܐ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ . ܐܢ ܡܪܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܨܠܘܬܐ
P:Deut [AB] ܗܢܐ ܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܝܘܡܢܐ . ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܠܟ ܠܐ ܢܦܩ ܡܛܠ ܠܗ . ܘܐܬܕܟ݇ܪ ܕܥܒܕܐ ܗܘܝܬ ܒܡܨܪܝܢ : ܘܦܪܩܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ :
JnSol:OntheSoul ܕܐܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܚܘܐ ܠܝ ܒܗܘܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܡܛܠ ܐ̇ܡܪ . ܟܕ ܛܒ ܫܪܒܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܢܡܠܠ ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܚܒܪܘܬܗ ܕܥܡ ܐܚܙܝܐ . ܘܕܠܐ ܢܣܒܪ ܕܓܕܫܐ ܗܘ . ܐ̇ܡܪ ܣܦܪ ܡܛܠ ܘܠܘ ܩܪܒܐ· [4X]ܗ̇ܝ ܕܐܬܬܒܪ ܐܠܦܐ̈ ܒܥܨܝܢܘ ܓܒܪ ܆