simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܕܘܣ ⁸ܒܢܝܩܝܐ̣ ܡܛܠ ܕܣܘܓܐܐ ⁷ܕܪܝܫܢܐ̈ ܘܕܥܡܐ
SynWestSyr ܕܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ⁸ܕܪܫܝܡ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ̈ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܕܐܣܒܘܠ ܡܕܡ ⁸ܘܐܛܥܢ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܇ ⁹
PhiloxMab:TenMem X . ⁸ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܐܚܪܝܬܐ
Sahd:BookPerf ܥܛܠܘܬܗ . ⁸ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܐܒ̣ܕܬ
DidascApost ܡܛܠ ܗܢܐ ⁸ܝ ܡܛܠ ܕܡܢ ܣܡܠܐ ܥܬܝܕܝܢ
Ath:Treatises ܙܩܦܬܘܢ . ⁸ܠܘ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ ܐ̇ܡܪ ܗܕܐ
Pall:LausHist ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐ ⁸ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܗ̇ܘ X
AbbaIs:Ascet ⁴ܘܛܚ̇ܢ ⁵ܒܒܝܬ ⁸ܪܚܝܐ̇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܡ̣ܥ ܒܩܠܗ
PhiloxMab:epPatricius ܠܟ ܡܠܦܢܐ⁸⁵ ⁸⁴ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܦܝ̣ܣ ܐܢܐ ܠܚܘܒܗ
CaveTreas ܕܡܫܝܚܐ . ⁹ ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܦܝܠܛܘܣ ¹⁰ܐܬܟܬܒ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܥܘܬܟܘܢ ܩܕܡܝܬܐ ⁹ܗܘܬ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܗܝܕܝܢ
CaveTreas X . ⁹ܘܗܕܐ ܡܛܠ ¹⁰ܪܚܡܬ̣ ¹¹ܚܘܒܟ Xܕܠܘܬ
BarKoni:ScholUrm ܚܘܝܢܢ . ⁹ܚܕܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ
AbbaIs:Ascet ¹⁰ܘܐܢ ܐܝܬ ⁹ܝ ܡܛܠ . ¹ ⁸ܝ
DidascApost ܬܗܘܐ ܡܢܚܫܢܐ ⁹⁰ܢ ܡܛܠ ¹⁹¹ ܕܠܘܬ ܕܚܠܬ
Shub:BookGifts ܐܫܬܒܩ . ⁹⁴ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ
DidascApost 20ܘܠܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ⁹⁸ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܡܫܢܝܢ
PhiloxMab:epPatricius ܢܒܟܐ ܡܝܬܐ ⁹⁹ܢܘܟܪܝܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ