simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom X ܪܐܙܐ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܕܝܡ ²ܐܡܝܪ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܩܐܝܦܐ ܟܕ ܪܝܫ ܡܛܠ ܕܡܕ̇ܝܢ ܘܡܡ̇ܝܩܝXܢ . ܐ . ܠܐ ܠܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܬXܗܕܘ ܆
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܬܚܘ̈ ܬܐ ܠܟܘܢ ܢܩܦܢܢ ܂ ܝܠ̣ܦܢܢ ܓܝܪ ܗܕܐ ܡܢ ܓܙܪ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܬܬܣܝܡ ܒܟܠܗܝܢ ܡܟܬܒܢܘܬܗ̈ ܕܡܛܠ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܝ
SevAnt:LuqJul ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܚܕܝܘ ܩܢܘܡܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܩܪܒܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ .
ChronMin ܟܠܒܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܝܬܝ ܪܥܝܐ ܥܡܪܐ ܚܘܪܐ ܂ ܘܟܦܪܘ 5ܒܗ ܠܦܘܡܗ ܡܛܠ ܕܚܠܙܘܢܐ ܝ ܗ̇ܘ ܂ ܘܩ̣ܪܐ ܠܗ ܗܪܩܠܝܣ ܠܪܥܝܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ
MiaphysiteDocs ܕܢ ܬܐܘܕܘܪܝܛܐ ܐܝܟܢܐ ܐܢܫ ܢܬܢܐ ܫܚܝܡܐܝܬ ܠܡܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܒܨ̇ܐ ܟܠ
PhiloxMab:epPatricius ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐXXXXX ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܢ -ܥܬܝܩܬܐ ܘܐܢ ܒܚ̇ܕܬܐ ܠܘ
IšoMerv:ComOT ܪܒܘܬ ܝܕܥܬܗ . ܘܡܛܠ ܠܡ ܕܚ̣ܙܐ ܫܠܝܡܘܢ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܥܕܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܢ ܫܪܝܪܢ̈ ܐܘ ܠܐ . ܘܟܐܡܬ ܗ̣ܘ ܫܠܝܡܘܢ ܣ̣ܡ ܠܗ ܗܢܐ ܫܡܐ ܇
Ath:Treatises ܐܒܐ . ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܡܙ̇ܕܩ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܡܚ̇ܝܒ . ² X ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ¹ܘܐܡܬܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣܝX
SergStyl:epLuqJew ܦܨܚܐ̣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܟܕ ܢܫ̇ܐܠܟ ܒܪܟ ܡܢ ܡܚܪ ܘܢܐܡܪ ܠܟ : ܡ̣̇ܢܘ ܡܛܠ . . X0ܣܪܓܝܣ . ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܟܕ ܦܩܕ ܐܠܗܐ XXX . XXX ܠܡܘܫܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܫܘܥ ܒܠܚܘܕ ܕܡܬܝܐܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܚܙܝܗ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܢܚܙܘܢ ܝ ܡܛܠ ܃ ܘܨܐܕܝܗܘ ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܐ̇ܬܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܬܡ̇ܢ ܂ ܠܘ
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܟܘܠܗ̇ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܐܙܕܥܙܥ̣ܬ ܘܡ̣ܛܬ ܡܛܠ ܘܐܫܬܩ̣ܠܘ ܡܝܢ ܒܝܢܬܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ . ܘܠܝܬ ܕܡܣܬܟܠ .
Chrys:ComJohn1 ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܬܗܝܪܝܢ ܚܢܢ ܒܗ ܘܡܫܒܚܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠ ܕܐܝܚܝܕܐ ܕܡܢ ܐܒܐ . ܕܡ̣X ܛܝܒܘܬܐ ܘܩܘܫܬܐ . ܠܘ ܓܝܪ
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܫܐܘܠ ܡܝܝܬ ܗܘܐ ܟܕ ܫܩ̣ܠ ܐܢܝܢ . ܘܬܘܒ ܕܡܠܟܠ ܠܚܘܕ ܗܘ̣ܬ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܣܒܪܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܫܐܘܠ ܩ̇ܪܐ ܡܪܗ ܠܐ ܠܚܡܐ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܩܦܠܐܘܢ ܕܡܐܐ : ܘܐܪܒܥܝܢ̈ : ܘܬܠܬܐ ܡܦܩܝܢ : ܡܛܠ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܠܐ ܕܢܪܫܥܘܢ . ܘܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒܝܕ ܠܝ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܒܪܘܬܐ ܡܝܩܪ ܐܝܟ ܡܛܠ ܓܝܪ ܚܙܝܢ ܗܢܘܢ ܣܡܝܝ̈ ܒܗܘܢܗܘܢ ܕܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
SynWestSyr ܕܚܠܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܘ̇ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܘ̇ ܠܚܢܦܐ̈ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܘܡܬܟܣܣ . ܠܩܠܝܪܘܣ ܠܐ ܢܬܩܪܒ . ܢܙ . ܐܢ ܐܢܫ ܩܠܝܪܝܩܐ
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܣܪܐ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܡܪܢ . ܡܛܠ ܡܒܛܠ . ¹²⁷ܕܠܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܘܠܐ ܟܪܣܐ ܬܒܥܐ .
Sahd:BookPerf ܡܣܟܢܘܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܣ̇ܓܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܢܝܚ ܒܥܢܘܝܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܬܪܗ̣ XX ܒܪܓܬܐ ܕܠܐ ܣܒܥܘ . ܘܒܦܓܪܗ ܒܟܠܙܒܢ̣ ܐܠܝܨ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܆ ܠܐ ܢܘܣܦ ܠܗ ܕܘܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܦ̣ܢܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܥܡ ܐܝܢܐ ܕܩ̣̇ܕܡ ܚܫ ܇ ܘܠܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܝܢ ܐ̣ܫܕ ܆