simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet . ¹ ⁸ܝ X X X ·ddܝ X ⁷ ܝܐܘ ܬܠܬ ܡܠܝܢ̈ ¹⁵ܬܪܬܝܢ̈ ¹⁴ X ܥܓܠ ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ XX ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ² ܝܡܫܝܢܬܐ ddX X X ¹⁰ܘܐܢ ܐܝܬ ⁹ܝ
SevAnt:LuqJul ܕܐܟܚܕܐ ܒܓܘܙܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘܐ ܘܠܐ ¹0ܝܩܘܕܘܬܐ · ܗܟܝܠ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܟܐܪ ܠܗ̇ܘ ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܬܚܪܐ ܀ ⁸ܕܡܕܝܢ ܠܐ ⁹ܢܗܝܡܢ
DidascApost ¹⁹¹ ܕܠܘܬ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܘܒܠܐ X ¹⁹ܠܟ Xܝ ¹ܗܕܐ . ܐܦ ¹⁹ ܠܐ ܡܛܠ ܀ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ܝܥܩܘܒ ܐܡ̣ܪ ¹⁸⁹ܒܪܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܢܚܫܢܐ ⁹⁰ܢ
Shub:BookGifts ܕܐܦ ܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ ܕܡܪܘܕܐ ܡܬܓܠܝܐ ܒܗ ܡܪܘܕܘܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܡܢ ܡܛܠ ܕܠܡܚܪ ܡܐ̇ܬ . ⁹³ܘܝܘܡܢ ܕܦܝܝܫ ܡܛܠ ܕܢܬܘܒ ܐܫܬܒܩ . ⁹⁴
DidascApost ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܡܫܢܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܐ ܠܡܕܝܢܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܡܛܠ ܟܘܠܗ̇ ܠܘܝܬܐ X ⁹ܐܫܬܘܝ ܀ 20ܘܠܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ⁹⁸ܕܡܬܪܕܦܝܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܡܝ̣ܬܐ ܒܓܘ ܒܝܬܗ . ¹ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܛܠ ܘܠܐ ܢܚ̇ܝܒ ܠܐܢܫ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܢܒܟܐ ܡܝܬܐ ⁹⁹ܢܘܟܪܝܐ