simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘܬ̣ ܡܠܬܐ ܃ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܟܠܗ ܓܘܐ
SevAnt:Epist ܕܥܝܒܪܝܐ̈ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗ̣ܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
PhiloxMab:TenMem X ܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܡܠܬܐ ܛܥ̣ܬ
P:Jer [AB] ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܬܐܡܪܘܢ ܡܛܠ ܡܢܐ ܥܒܕ ܠܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܪܫܢܐ̈ XX ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܪܫܢܐ̈ ܒܝܘܢܝܐXX ܐܪܟܘܢܐ̈
BarKepha:ComMyron ܡܬܩܕܫ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܠܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ
SevAnt:Epist ܐܦ ܗ̣ܢܘܢX ܇ ܡܛܠ ܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܚܠܝܛ
Chrys:ComJohn1 ܕܚܠܬܐ ܕܡܢܢ ܡܣܝܒܕ̇ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ
P:Ezek [AB] ܩܘܫ ܟܦܐ ܡܛܠ ܕܐܙܕܕܩܬ ܗܕܐ :
Chron1234 ܕܝܠܗܘܢ ܀ ܝ-· ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܐܒܝܪܡ ܘܡܬܪܫܢܢܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܥܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܡܬܝ ܕܥܒܕܝܢܢ
SevAnt:madHym . ܘܬ̣ܠܝܠܐ ܒ ܡܛܠ ܪܓܝܓܬܐï : ܝ
P:Ps [AB] ܕܚܠܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ
IšoMerv:ComOT ܠܗܘܢ . ܬܘܒ ܡܛܠ XX ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ
SevAnt:CathHom ܡܛ-ܠܬܢ : ܟܕ ܡܛܠ ܐܕܡ ܕܥ̣ܒܪ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܕܥܬܝܕ ܠܡ̣ܐܬܐ ܡܬܚ̣ܫܒ ܡܛܠ ܪܗܛܗ ܕܣܗܪܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܕܒܒܣܕ̇ ܟܕ ܡܬܟܚܕܝܢ ܡܛܠ ܚܫܐ̈ : ܡܬܥܨܝܢ
BarEbr:CandSanc ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ . ܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇̈
SevAnt:Epist ܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܪܐ ܕܣܝ̣ܡܐ ܗܘܬ
BarṢal:ComGosp ܒܝܫܬܐ ܘܓܝܪܬܐ ܃ ܡܛܠ ܕܒܒܝܫܬܐ̈ ܝ ܝܝ