simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܝܘܬܪܢܐ ܕܟܠܗ ܓܘܐ ܃ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܟܕ ܡܦܫܩ ܝXܝXܠܠ ܡܛܠ ܕܥܡ ܚܕ ܡܠܠ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܠܐ ܨܝܕ ܟܠܗܘܢ ܚܝܪܐ ܗܘܬ̣ ܡܠܬܐ ܃
SevAnt:Epist ܗܕܐ ܗ̣ܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܥܡ ܕܚܠܝ̈ ܠܐܠܝܗܐ XܢXܬܬܣܝܡ- . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܚܠܡܐ ܐܬܝܙܝ ܇ ܕܡܢܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܥܝܒܪܝܐ̈ . ܘܠܘ
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܕܡܠܬܐ ܛܥ̣ܬ ܡܠܬܐ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܬܦܢܝܗ̇ . ܐܢܫ ܡ . ܢ ܡܛܠ ܢܦܢܐ ܠܐܝܕܥܬܗ . ܕܬܘܒ ܠܒܪܝܬܐ ܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܀ X ܕܝܠܗ .
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܥܒܕ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܬܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐ ܐܣܝܦܟܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܬܐܡܪܘܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܪܫܢܐ̈ ܒܝܘܢܝܐXX ܐܪܟܘܢܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . . . . . . X³ ܡܛܠ ܐܪܟܘܣ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܐܝܟ X ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܪܫܢܐ̈ XX ܘܫܠܝܛܢܐ̈
BarKepha:ComMyron ܕܩܪܝܒ ܠܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܒܗܿ ܛܥܡ ܡܘܬܐ ܕܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܫܠܡ ܠܝ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܘܬܗ ܡܫܘܕܥ . ܡܬܩܕܫ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ
SevAnt:Epist ܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܚܠܝܛ ܒܡܝܐ̈ . ܐܪܐ ܠܐܪܥܐ ܐܬ̣ ܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܥܐ ܕܟܝܬܐ ܢܦ̣ܩ ܇ ܐܡܪܝܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢX ܇
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܕܥܢ . ܢܥܗܕ ܚܘܒܝܢ̈ ܘܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܨ ܒܝܢܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢܢ ܡܣܝܒܕ̇
P:Ezek [AB] ܕܐܙܕܕܩܬ ܗܕܐ : ܘܐܢ ܫܪܒܬܐ ܐܣܬܠܝܬ : ܠܐ ܬܗܘܐ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܝ : ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܩܘܫ ܟܦܐ
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܐܒܝܪܡ ܘܡܬܪܫܢܢܘܬܐ ܣܪܘܚܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܐܚܘܗܝ ܀ ܡܛܠ ܂ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܢ ܠܥܘܗܕܢܐ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܀ ܝ-·
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܘܐܡܬܝ ܕܥܒܕܝܢܢ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܕܫܡܗܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܥܢ .
SevAnt:madHym ܪܓܝܓܬܐï : ܝ . . XXXX X - : ܝ . ܚ ܝXܝ . ܝܝ ܝ : ܝ - : ܝXܝܢ ܡܛܠ ܕܣܓ̇ܝ ܦܬܝܐX ܘܐܪܘܝ̣ܚܐ ܐܝX ܡܐ ܕ ܟܬ̣ܝܒ . . ܘܬ̣ܠܝܠܐ ܒ
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
IšoMerv:ComOT XX ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܇ ܐܒܕܘ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܕܡܨܐ ܚܝܠܗܘܢ ܘܙ̇ܓܪ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ
SevAnt:CathHom ܐܕܡ ܕܥ̣ܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܡ̇ܠ ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܠܐ ܐܬܢ̣ܣܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܡܛ-ܠܬܢ : ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܪܗܛܗ ܕܣܗܪܐ ܂ ܐܠܐ ܪܡܫܐ ܕܐܝܡܡܐ ܡܬܚ̣ܫܒ ܘܠܘ ܕܠܠܝܐ ܀ ܡܛܠ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܠܝܐ ܕܗܘ̇ ܝܘܡܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡ̣ܐܬܐ ܡܬܚ̣ܫܒ
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ̈ : ܡܬܥܨܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ : ܕܢܟܦܪܘܢ ܘܒܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ : ܡܛܠ ܚܐܫ ܐܟܘܬܢ : ܦ̣ܪܩ ܠܓܢܣܐ ܒܪ ܫܪܒܬܗ ܕܒܒܣܕ̇ ܟܕ ܡܬܟܚܕܝܢ
BarEbr:CandSanc ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇̈ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܡܛܠ X X-- ¹ ܕܚܫܗ X X XXXX . -- ²⁴ܬܬܝܬܪ . ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ .
SevAnt:Epist ܗܪܐ ܕܣܝ̣ܡܐ ܗܘܬ ܡܬܚ̇ܦܛ ܗܘܐ ܕܢ̇ܚܘܐ ܆ ܕܒܝܫ̣ܐ ܗܝ ܡܛܠ . ܠܟܠܗܘܢ ܓܝܪ̣ ܡܩܘܠܬܐ ܕܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܒܒܝܫܬܐ̈ ܝ ܝܝ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܘܒܗ̇ܝܝ ܕܐܪܚܩܘ ܡܢ ܡܛܠ ܠܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܬܘܬ̈ ܐ ܀ ܀ ܫܪܒܬܐ ܒܝܫܬܐ ܘܓܝܪܬܐ ܃