simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܬܗܘܐ ܡܢܚܫܢܐ ⁹⁰ܢ ܡܛܠ ¹⁹¹ ܕܠܘܬ ܕܚܠܬ
Shub:BookGifts ܐܫܬܒܩ . ⁹⁴ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ
DidascApost 20ܘܠܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ⁹⁸ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܡܫܢܝܢ
PhiloxMab:epPatricius ܢܒܟܐ ܡܝܬܐ ⁹⁹ܢܘܟܪܝܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ