simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܘܪܚܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
P:ProvQohSong [AB] ܐܘܪܚܬܗ̈ . ܡܛܠ ܕܛܡܐ ܗܘ ܥܘܠܐ
P:Ecclus [AB] ܐܘܪܚܬܟ̈ . ܡܛܠ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܒܩܐ ܕܗܒܐ
P:ApocBar [AB] ܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܐܝܟܐ
P:Jer [AB] ܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Acts [AB] ܐܙܘܥ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܒܣܡ ܠܒܝ
P:Ps [AB] ܐܙܘܥ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܕܝ ܠܒܝ
P:Jer [AB] ܐܙܟܝܟ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܐܙܠܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܬܕܝܢ ܥܡܟܘܢ
P:Jer [AB] ܐܙܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܬܚܪܒܘܢ ܟܠܗ
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܩܢܝܢܗܘܢ
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܩ ܠܘܬ
P:ApocBar [AB] ܐܚܘܝܟ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܠܡܢܘ ܘܠܟܡܐ
P:Cor [AB] ܐܚܘܣ . ܡܛܠ ܕܒܘܩܝܐ ܒܥܝܬܘܢ ܕܡܫܝܚܐ
P:Rev [AB] ܐܚܙܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ
P:Rom [AB] ܐܚܝܕܝܢ . ܡܛܠ ܕܝܕܝܥܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܓܠܝܐ
P:Josh [AB] ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܢ
P:Job [AB] ܐܚܪܢܝܐ . ܡܛܠ ܕܗܝ ܚܛܝܬܐ ܗܝ
P:Job [AB] ܐܝܕܝ . ܡܛܠ ܕܠܒܗܘܢ ܟܣܝܬ ܡܢ
P:Deut [AB] ܐܝܕܝ̈ . ܡܛܠ ܕܐܪܝܡܬ ܥܠ ܫܡܝܐ