simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܬܡܢ 197ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܚܠܝܛܝܢ Xܣܒܪ ܢXܟ
Chron1234 ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܪܝܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܠܓܒܪܐ
IsaacAnt:memHom ܐܢܬ ܦܪܘܩܢ : ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ ܀
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܣܡܐ ܕܗܘ̇ܐ ܐܘ ܡܛܠ ܥܘܬܪܐ ܐܘ ܡܛܠ
MiaphysiteDocs ܠܐ ܡܬܚܡܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܚܠ̣ܬܐ ܢܫܒ̣ܩܘܢ X
Pall:LausHist ܕܒܙܒܢ ²ܚܐ̇ܫ ܗܘ̇ܝܬXX ܡܛܠ ܝܘܠܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܘܝܐ
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܫܬܘܬܦ ܗ̣ܘܐ . ܡܛܠ ¹ܗܕܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ
BarṢal:ComGosp ܐܬܡܬܠܘ ܫܐܕܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܡܪܝܪܘܬܗܘܢ ܃ ܗܟܢܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X⁷ܕܣܝܡܢ̈ ܠܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܢܘ̇ܛܪܐ X⁸ܕܚܝܝܢ̈ ܇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܪܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܇ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܠܝܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm 2 ܡ̇ܩܒܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬ ܐ ܇
DidascApost ⁸ܘܡܠܐ ܚܘܒܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ⁹⁰ܡܪܝܐ ܢ
SynWestSyr ܠ܏ܟܕ ܡܢܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܦ̇ܩ ܬܘܡܢܐ
SevAnt:LuqJul ܐܡܪ ܘܐܠܦ : ܡܛܠ : ܐܠܗܐ :