simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܒܝܬܐ ܟܣܝܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܒܗܠܝܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܡܪܘܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܕܚܠܬܐ
PhiloxMab:Disc ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘ ܬܪܒܝܬܐ
PhiloxMab:Disc ܕܡܫܥܒܕ ܠܟ . ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܗܘ ܠܟ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܦܓܪܐ ܠܝܬ
PhiloxMab:Disc ‏ ‏ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܪܝ ܆
P:Rom [AB] . ܐܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܫܘܪܥܬܗ ܕܚܕ ܣܓܝܐܐ̈
P:Tob [AB] ܩܕܡ ܥܡܡܐ̈ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܙܪܥܢ ܒܝܢܬܗܘܢ
P:TweProph [AB] ܠܒܝܬܐ ܕܥܣܘ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ .
P:TweProph [AB] ܐܟܬܐ ܠܥܠܡ : ܡܛܠ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܨܒܝܬ .