simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܃ ܠܘ ܠܡ̣̇ܬܝ ܘܠܡܐܪܩܘܣ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀
SevAnt:CathHom ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ X ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܆ ܥܡ ܩܠܐ ܆ ܐܦ ܡܛܠ ܠܗ ܒܪܐ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܥܩܪܬܐ : ܘܐܬܦ̇ܠܓ ܘܠܐ ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ
Nars:SancChurch ܥܕܬܗ ܡܝܬ ܒܙܩܝܦܐ ܒܪ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܡܘܬܗ ܪܚܡܬܗ ܥܕܬܐ ܘܠܗ ܡܛܠ ܕܬܠܐ ܒܩܝܣܐ : ܐܠܐ ܥܕܬܐ ܕܪܡ ܗ݇ܘ ܫܪܒܗ̇ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ ܀ 32
JacSer:memZacchTaxColl ܒܝܫܐ̈ ܐܪܡܝ ܐܘܪܚܗ ܒܥܠܡܐ ܡܪܢ ܕܢܟܢܫ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܛܥܘ ܡܛܠ C*‎ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܡܪܐ ܢܗ ܕܥܠ ܙܟܝ ܡܟܣܐ 1
BarEbr:CandSanc ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܡܛܠ ³ܐܡ̣ܪ ܕܢܢ ⁴ܠܡܝܐ̈ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܟܠܘܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܘܡ̣ܫܚܠܦ ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܘܕܒܩܢܝܢܐ ܚ̣ܫܝܒ ܇
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܠܡܐܠܦ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܡܬܚܕ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܛܐܪܐܟܘܣX XX XX ܡܛܠ ܡܣܬ̣ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܕܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ .
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܝܚܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܡܛܠ ܒܕܡܐ ܕܝܫܘܥ ܇ ܗ̇ܝ ܕܚ̇ܕܬ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܚ̇ܕܬܐ ܘܚ̣ܝܬܐ ܀
IšoMerv:ComOT ܪܘܡܗܘܢ . ܒܠܘܛܐ̈ ܡܛܠ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . ܡܓܕܠܐ̈ ܘܫܘܪܐ̈ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܡܢ ܫܘܬܦܝܗܘܢ̈ ܀ XX·XX]ܝ ⁴[|1ܐܪܙܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܛܠ ܟܕ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂
Shub:BookGifts ܕܥܠܡܢ ܗܢܐ ܒܟܠ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܕܘܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܫܒܘܩ ܕܘܡܝܐ ܕܥ̇ܒܪ ܘܐܚܘܕ ܫܪܪܐ ܒܣܒܪܟ ܘܒܕܘܒܪܟ .
SevAnt:CathHom ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܥܢܝܕܘܗܝ̈ ܘܠܝܘܬܪܢܐ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܝܘܣ X XX ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܐ . ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀
P:ApocBar [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܗܢܘܢ ܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܘܥܨܝܢ ܠܡܠܟܝܗܘܢ̈ ܕܢܚܛܘܢ .
P:Dan [AB] ܕܚܙܝܬܘܢ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ ܡܠܬܝ . ܕܐܢ ܚܠܡܐ ܠܐ ܬܚܘܘܢܢܝ : ܚܕܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܫܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ :
JacSer:memProphElij ܡܠܟ݁ܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ 310 ܘܕܢܚܙܘܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܘܡܢ ܦܐܫ ܗܘܐ ܡܢ ܗܘ ܫܡܥܐ ܘܡܢ ܦܘܩܕܢܐ
P:Rev [AB] ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܘܝܬ ܒܪܘܚ ܡܛܠ ܕܒܝܫܘܥ ܂ ܗܘܝܬ ܒܓܙܪܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܛܡܘܣ .
IšoAdiab:Epist ܦܘܪܩܢܐ ܪ̈ ܠܢ ܃ ܗ̣ܢܘܢ ܠܘ ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܃ ܐܠܐ ܥܠ ܡܛܠ ܐ ܘܠܡܝܘܬܘܬ ܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܒܩܢܘܡܗ ܐܢܫܝܐ ܣܒ̣ܠ ܐܢܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡ̣ܢ ܪܦܝܘܬܐ̈ ܕܗܘܬ ܠܟܗܢܐ̈ ܘܠܕܝܢܐ̈ ܡܛܠ . Xܢܐܢܘܢ XX-X XXX--XܘXܢܢXX ܝܣܪܝܠ . ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ ܀ ܡܛܠ ܘܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܣܗܕܘܬܐ ܟܕ ܠܘ ܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗ̇ ܂