simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:CelebNat ܚܛܝܬܐ . ܒܚܕܘܬܐ ܡܢ ܡܛܠ ܣܒܪܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܬܖܬܝܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܪܥܐ . ܦܠܘܚܘ ܠܡܪܝܐ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ . ܒܕܚܠܬܐ ܡܢ
JacSer:memElishShulWom ܦܘܪܣܐ 245 ܐܝܟ ܕܬܢܐ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܕܬܗܪܐ ܠܓܚܙܝ ܛܠܝܗ ܡܛܠ ܕܫܝܠܘܡܝܬܐ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܡܪܝܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܘܟܣܝܗ ܡܢܗ
Eph:madChurch ܕܚܠܫܐ ܗܝ ܚ̇ܢܢܐ ܟ̇ܢܫܝܗ̇ ² ܠܨܠܘܬܢ ³ܨܝܕ ܬܪܥܟ ܡܘܪܒ ܟܠ ܡܛܠ ܙܟܘܬܐ ܠܐ ܟܝܬ ܛ̇ܠܡ ܠܗ̇ ܛܒܐ ܠܒܥܘܬܢ Xܝ X ܐܦܢ ܦ̇ܗܝܐ ܡܢܗ
JacSer:memSinWomLordForgav ܕܚܙܬ ܫܘܚܢܐ̈ ܕܥܘܠܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܗ̇ ܡܛܠܗܢܐ ܛܘܒ ܠܕܒܟܝܢ ܡܛܠ ܥܘܠܐ ܟܕ ܩܪܒܬ ܠܗ 235 ܡܬܝܠܕܢ̈ ܒܗ̇ ܟܠ ܬܢܚܬܐ̈ ܡܪܝܪܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܚܘܒܗ ܡܘܕܥܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܇ ܡܛܠ ܕܥܠ ܚܠܝܨ ܘܬܗ ܡܫ̇ܬܥܐ ܡܛܠ ܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܝ : ܥܠ ܬܘܟܠܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܡܪܢ
JacSer:memElijFireDown ܗܢܐ ܫܡܥ ܡܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܡܬ ܬܡܘܬ ܘܬܘܒ ܡܢ ܥܪܣܟ ܡܛܠ ܠܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ 140 ܘܠܡܢ ܗܫܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܗܐ ܡܬܒܙܚ
Eph:madVirg ܡܘܡܝܗ̇̈ ܡܚܒܒܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܠܡܘܡܝ̈ ܦܓܪܗ ܕܚܙܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܥܗܕܝܢ ⁴ܪܗܛܘܗܝ̈ ܟ̣ܢXܝܟܐ̈ ܕܡܢ ܣܝܒܘܬܗ ܢ̇ܕܝܢ
JacSer:memNativ ܛܠܝܐ ܠܐ ܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܡܐ ܕܐܬܠܒܒܘ ܒܙܥܘܪܘܬܗ ܡܛܠ ܒܗ 175 ܒܠܥܘ ܒܬܘܪܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܘܡܢܐ ܢܐܡܪܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܫܝܚܐ ܢܚ̣ܬ . ܘܟܝܢܐ ܢܚ̣ܬ ܡܛܠ . ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ . ܐܟܙܢܐ ܡܛܠ ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܘ ܩܢܘܡܐ ܗ̣ܘ ܕ ܐܠܐ ܐܦ ܟܝܢܐ ܀ 5ܘܐܢ ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ
JacSer:memTransfig ܚܘܒܟ ܘܬܐܪܒ ܥܡܟ ܡܢܟ ܡܠܬܐ ܡܐ ܕܡܠܠܬܟ ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܙܥܪ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܐܣܩ ܬܡܛܐ ܠܘܬܟ ܘܬܙܡܪ ܠܟ ܐܬܡܟܟ ܠܗ ܠܡܐܡܪܐ ܢܡܠܠܟ
ActsSlaveChrist ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܒܪܐ ܝܘܕܝܐ ܕܢܐܟܘܠ ܥܡܗ ܘܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܕܥܡ ܡܛܠ ܘܒܢܝ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܘܫ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܠܬܘܪܨܐ ܘܙܢܝܐ̈ ܛܒܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܐ ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܪܕܐ ܠܘܬܢ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܕܡܝܬܪܐ̈ ܢܬܓܘܣ
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܪܒܝ̈ ܙܟܘܬܐ ܐܦܩܟܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܆ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܀ X ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ
sugAngel&Mary ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ 24 ܥܝܪܐ ܐܡܪ ܥܝܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܫܠܡܐ ܥܡܟܝ ܡܛܠ ܡܛܐ ܠܡܓܙܝܬܐ ܘܥܘܬܪܐ ܡܠܗ̇ . ܫܠܡܐ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇
JacSer:memBirthSavFlesh ܒܛܢܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܚܕ ܗܘ ܢܝܫܐ ܐܢ ܦܘܫܩܐ ܠܐ ܡܦܪܫ ܠܗ 240 ܡܛܠ ܐܢܬ ܗܝ ܐܠܗܬܐ ܒܥܬ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ ܘܐܢܬ ܣܒܪܬܢܝ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܗܢܐ ܬܩܦ ܗܘܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܟܕ ܡܘܐܒܝܐ ܒܪܗ ܥܠ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܕܡܥܕܪ ܠܗ 288 130 ܘܠܝ ܥܡܝ ܫܛܢܝ ܟܕ ܥܘܕܪܢܝ̈ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ
sugChurch&Zion ܡܘܫܐ ܝܡܐ ܥܒܪܬܝ ܘܡܛܠ ܐܗܪܘܢ ܓܠܠܐ̈ ܫܘܪܬܝ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܦܪܥܘܢ ܕܚܙܢܝ ܒܬܪܝ ܪܕܦ ܘܒܓܘ ܝܡܐ ܚܝܠܗ ܛܒܥ ܥܕܬܐ
ChronMin ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܘ̈ ܡܛܠ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܕܡܝ̣ܬܘ̇̈ ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ
JnDara:OnOfferings ¹²ܕܟܢܥܢܝܐ ܐ ܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܘ ܠܘ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . [X]ܘ ܡܛܠ ܘܚܡܪܐ ܆ ¹¹ X[ . . . ]ܐܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕ ܡܢ ܥܡܡܐ̣̈
JacSer:memElish ܢܘܗܪܟ ܕܨܒܝܥܐ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܐܣܒܟ ܥܠ ܚܘܫܒܝ̈ ܟܕ ܬܗܪ ܐܢܐ 10 ܡܛܠ ܒܢܘܗܪܐ ܕܡܠܬܟ ܬܪܗܛ ܡܠܬܝ ܥܠ ܗܓܝܢܟ ܕܬܗܘܐ ܦܐܝܐ