simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SophrJer:epArcadCyp ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܒ̣ܣܪܬ̇ ܐܘ ܐܬܓܫ̣ܡܬ̇ ܇ ܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܓܘܫܡܐ . ܡܛܠ ܕܨ ܠܝܒܐ ܡܬܬܝܬܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܘܠ ܚܫܝܢ̈ ܡܐ ܘܡܒܥ̣ܕܐ .
P:2Macc [AB] ܕܢܣܒ ܩܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܚܘܫܒܢ ܦܪܢܝܬܐ . ܘܐܬܪܡܝܘ ܡܛܠ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܬܡܢ : ܐܝܟ ܕܢܥܡܪ ܥܡܗ ܐܢܛܝܟܘܣ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ .
BarEbr:CandSanc ܡܚܘܝܢܘܬ̈ ܘܫܒܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇̈ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐX ܡܛܠ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ· ܕܒܗ ¹ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ .
Eph:memDomNos ܕܝܢ ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܒܩܝܣܐ ܢܦܠܬ ܗܘܬ ܐܢܫܘܬܐ ܠܓܘ ܫܝܘܠ . ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܠܥܠ ܡܢ ܫܝܘܠ ܒܠܥܬ ܟܘܠ . ܘܐܥܒܪܗ̇ ܠܢܫܘܬܐ ܠܒܝܬ ܚܝܐ̈ .
P:Lev [AB] ܕܟܠ ܚܡܝܪ : ܘܟܠ ܕܒܫ : ܠܐ ܬܣܩܘܢ ܡܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ . ܟܠ ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ .
FindCross-JudKyr ܗܢܐ ܐܬܝ̈ ܥܠܝܟܘܢ X77 ܟܘܠܗܝܢ ܠܘܛܬܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠ ܨܥܪܬܘܢ ܘܠܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐ X ܚܫܘܟܐ ܘܕܓܠܘܬܐ ܚܫܒܬܘܢ .
P:Job [AB] ܕܐܡܪ ܐܝܘܒ : ܕܠܡܐ ܚܛܘ ܒܢܝ̈ : ܘܨܚܝܘ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ . ܘܩܕܡ ܐܝܘܒ ܒܨܦܪܐ . ܘܐܣܩ ܕܒܚܐ̈ ܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܟܕ ܝܨܝܦܘܬܐ ]ܕܡܛܠ ܝܘܠܦ[ܢܐ ³ܕܗܝܡܢܘܬܐ ]ܡܬܒܥܝܐ ܡܛܠ . ܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܫܪܪܐ ܬܥܒܕ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܝܗܒܢ ܠܒܘܚܪܢܗ .
CaveTreas ܕܥܠ ܡܝܐX ܣܝܡܐX ( X7 ) . ⁴ܘܒܗ ܒܝܘܡܐXܦܩ̣ܕXܐܠܗܐ 9ܝ ܡܛܠ ܡܢ ܠܬܚܬ ܐܝܟ̈ ܐܣܦܘܓܐ . XXܝܬܝܗ̇ ܕܡܘܬܗ̇ ܠܒܝܕܬܐX .
Ath:ExposPs ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ Xܝ 71ܒܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܡܛܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܡܙܡܪܝܢ ܠܗ .
ActsMari ܬܫܝܝܬܐ XܡXܝ ܡܐXdd ܫܝܝܢܐ ݅ ܒܫܢܬ ݅ ܝܒܗ ݅ . . . X . ܢ . Xܝ . ܡܛܠ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܒܣܡܡܢܐ̈ ܪܫܝܐ̈ . ܘܩܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܐ ܚܬܐ ܕܐܨ ܚܬ ܡܢܗ̇ ܛܒ ܥܬܝ̣ܩܐ ܗܘܬ . ܘܠܐ ܚ̇ܫܚܐ ܗܘܬ ܣܟ . ܡܛܠ ܕ ܠܐ ܝܕܥܬܐ . ܠܐ ܢܫܡܪ ܒܝ ܟܐܦܐ̈ ܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܘܕܥܕ ܠܝܐ̈ .
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ ܠܫܡܟ . ܟܠܗ ܓܙܟ ܝܗܒܬܝܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܐܛܠܘܡ ܠܡܢܬܐ ܕܬܘܕܝܬܝ ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ .
PhiloxMab:epMonksSen ܐ̇ܝܕܐ ܠܒܘܫܐ ܕܣܥܪܐ ܘܨܘܡܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ ܇ ܘܬܫܡܫܬܐ ܡܛܠ ܡܬܚ̇ܡܐ ܕܒܓܘ ܕܝܪܐ . ܡܟܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܘ̇ܠܐ ܠܡܫܪܝܘ .
P:1Macc [AB] ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܦܪܫܢ ܡܢܗܘܢ . ܐܫܟܚܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܡܛܠ ܠܗܘܢ : ܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܩܝܡܐ ܥܡ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܢ .
Ath:Treatises ܝܘܡܐ ܝ ܐܚܪܝܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܪܐ . ܐܠܐܐܢ ܐܒܐ . ⁴ ܡܛܠ . ²ܘܬܘܒ . ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ . X ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ . ³ܘܬܘܒ ܡܚܕܐ .
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ̈- · ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܠܒܐ ܠܛܠܝܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܣܘܟܠܐ̈ ܟܝܬ ܘܒܡܠܐ̈ ܢܐܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܛܠ . ܗܠܝXܢ ܕܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܘ̇ ܥܠܡܐ̈ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ⁸ ܥܒܝܕܢ̈ .
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܕܒܕܪܐ̈ ܕܒܬܪܟܢ ܒܙܒܢ ܐܘ ܐܬܦܣܩܝ̈ ܗܘܝ̈‏‏ ܐܘ ܢܦܠܘ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܡܫܡܠܝܘܬܗܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܒܢܘܣܟܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ .
P:Rev [AB] ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܘܝܬ ܒܪܘܚ ܡܛܠ ܕܒܝܫܘܥ ܂ ܗܘܝܬ ܒܓܙܪܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܛܡܘܣ .