simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܫܒܒܘܬܗ ܕܡܝ̣̇ܬܐX ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܝX ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܬ̈ ܘܬܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܕܦܢܐ ܆ ²ܡܬܒ̣ܠܡ ܘܘܐ ܘܫ̇ܬܩ ܘܝ̇ܢ ܦܘܩܩܗX ܕ ܓ̇ܠܐ ܇
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ̈- · ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܠܒܐ ܠܛܠܝܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܣܘܟܠܐ̈ ܟܝܬ ܘܒܡܠܐ̈ ܢܐܬܐ .
BarKepha:ComMyron ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ . ܘܕܝܬܝܪ ܪܡ ܘܟܗܢܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܚܣܝܐ ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ
ChalcedWrit ܕܟܬܝܒ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ : ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ : X XX ܟ̇ܢܫ ܐܢܬ . ܡܕܝܢ ܡܐܒܕ ܐܒ̣ܕ
JacSer:memJudgSolom ܡܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܗ̇ ܗܝ ܗܝ ܐܡܗ ܕܥܘܠܐ ܚܝܐ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܫܡܥ ܥܡܐ ܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܕܦܣܩ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܕܒܟܬ݀
JacSer:memElijAscendsHeav ܫܘܦܪܘܗܝ̈ 105 ܗܝ ܡܪܟܒܬܐ ܫܓܝܪܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܐܣܬܠܩ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܐܠܝܐ ܬܡܝܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܣܦܩܐ ܕܬܣܗܕ ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܝܬ
BarEbr:CandSanc ܝܕܥܬܐ ܕܐܘܣܝܐܣ̈ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ 36 · · · · · · · · . . . . XXXX 0̣̇ ܫܬܐܣܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ . X XX܏1
JnEph:EccHist ܕܠܟܠ ܐܢ ܂ ܫ ܡܛܐܒ ܗܘܐ ܕܟܝܪ ܥܘ̣ܗܕܢܐ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܚܫܐ ܐܝܟ ܗܢܐ ܂
LiberGrad ܕܛܒܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܠܦ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܕܒܝܬ ܐܕܡ ܟܕ ܒܪܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܥܒܪܘܢ ܥܠ ܡܠܬܝ ܡܘܬܐ ܬܡܘܬܘܢ .
memSoul&Body ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢ ܡܪܗ ܘܐܦ ܙܕܝܩܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܐܣܟܠܘ ܗܐ ܫܬܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܐܘ ܟܡܐ ܡܪܝܪ ܟܣܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܫܩܝ ܐ݊ܕܡ . ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘܗܝ̈
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܐ ܚܬܐ ܕܐܨ ܚܬ ܡܢܗ̇ ܛܒ ܥܬܝ̣ܩܐ ܗܘܬ . ܘܠܐ ܚ̇ܫܚܐ ܗܘܬ ܣܟ . ܡܛܠ ܕ ܠܐ ܝܕܥܬܐ . ܠܐ ܢܫܡܪ ܒܝ ܟܐܦܐ̈ ܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܘܕܥܕ ܠܝܐ̈ .
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ ܣܡ ܠܘܩܐ ܠܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ ܂ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀
P:Kings [AB] ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܡܛܠ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܐ ܟܐܐ ܒܗ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗ :