simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ
SevAnt:CathHom ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ
Nars:SancChurch ܀ 32 ܡܛܠ ܥܕܬܗ ܡܝܬ ܒܙܩܝܦܐ
JacSer:memZacchTaxColl ܙܟܝ ܡܟܣܐ 1 ܡܛܠ ܒܝܫܐ̈ ܐܪܡܝ ܐܘܪܚܗ
BarEbr:CandSanc ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܘܕܒܩܢܝܢܐ ܚ̣ܫܝܒ ܇ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܡ̇ܢ
SevAnt:CathHom ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܡܐܠܦ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܕܬܐ ܘܚ̣ܝܬܐ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܕܡܐ
IšoMerv:ComOT ⁴[|1ܐܪܙܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܪܘܡܗܘܢ . ܒܠܘܛܐ̈
SevAnt:Epist X XX XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X
Ps-Zach:EccHist ܐ ܕܦܝܣܐ ܂ ܡܛܠ ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ
Shub:BookGifts ܒܣܒܪܟ ܘܒܕܘܒܪܟ . ܡܛܠ ܕܥܠܡܢ ܗܢܐ ܒܟܠ
SevAnt:CathHom ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ
P:ApocBar [AB] ܕܢܚܛܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ
P:Dan [AB] ܫܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܡܛܠ ܕܚܙܝܬܘܢ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ
JacSer:memProphElij ܫܡܥܐ ܘܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܡܠܟ݁ܐ ܕܠܐ ܐܢܫ
P:Rev [AB] ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܛܡܘܣ . ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆
IšoAdiab:Epist ܐܢܫܝܐ ܣܒ̣ܠ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܪ̈ ܠܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܝܣܪܝܠ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ