simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܢܒܝܐ ܥܗܝܕܐ ܗܘܬ ܃ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܢܗ̇ ܫܪܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܚܘܕܪܐ ܪܫ̇ܡ ܐܢܘܢ ܒܣܕܪܐ · ܀ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܃
BarKoni:ScholUrm ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܐܬܟܬܒ ܆ ܐܠܐ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܟܬܒ X ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܡܢܗ ܕܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܠܘ ܒܚܕ ܙܢܐ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܘܠܐ
JnDalya:Epist ܕܗܕܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ XX ܕܥܡ̣ܝܕ ܒܗ̇ ܗܘܢܐ ܒܗܢܐ X⁵ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܡܛܠ ܐܦܠܐ XX -- . X XXܩ X ܡܢܗ ܘܠܐ ܣܢ̣ܝܩ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܕܚܫܚܬܗ .
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܗܢܐ ܫܦܠܐ ܪܒܐ ܕܨܠܡܐ ܪܒܐ ܢܚܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܚܕܬ ܨܠܡܗ ܡܛܠ ܡܢ ܝܩܝܪܐ ܘܟܪܟܗ ܨܥܪܐ ܘܢܦܠ ܪܒܐ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܘܩܕܝ ܫܦܠܐ
CaveTreas ܦܓܪܗX ܕܐܕܡ XX ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ . ܚܙܝ ܒܪܝ ܩܝܢܢ ܗܘܝ ܡܕܒܪܢܐ ܡܛܠ ܛܒX ܐܙܕܗܪܘ ܡ̣ܢ ܗܕܐX . XXX ) ܘܩܪܝܗܝ ܠܩܝܢܢ X ܘܦܩܕܗ
Ps-Dion:ChronZuq Xܝܘܡܐ ܩXܝܫX XܢܢXܒܫܒܐ ܐܝXܘܗX ܗܘܐ ܂ ܘܐXܠܝX XܩܝXܝܢ ܡܛܠ ܩXܠܗ XܢܗXܐ ܝܥܠܓܢܒܗ Xܝܠܗ Xܚܣܢܐ ܂ ܡܥX Xܝܢ ܠX ܝXܝܒXܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܐܝܩܪܐ ܐܝܬ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܘܫ-ܡܐ ܕܒܪܘܬܐ ܂ ܡ̇ܠܦ ܠܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܇ ܘܡܨܛ ܂ ܢܥ ܘܐܡ̇ܪ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܘܕܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܇
Sahd:BookPerf ܣܓܝܐܘܬ ܚܘܒܗ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܘܐܦ ܢܦܫܗ ܒܥ̣ܐ ܠܡܢܟܪܝܘ ܡܢ ܡܛܠ ܝܗ̣ܒܘ . ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ . ܕܗܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
JacSer:memTransfig ܚܘܒܗ ܥܦܩ ܐܤܛܘܢܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ ܘܩܒܠ ܪܘܩܐ ܘܒܠܥ ܦܟܐ ܡܢ ܡܛܠ ܠܩܛܠܐ ܘܠܙܩܝܦܘܬܐ ܘܒܗ ܩܒܠ ܗܘܐ ܕܢܛܥܢ ܚܫܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܕ ܦܓܪܐ ܫ̇ܘ̣ܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܢ ܢܣ̣ܒ ܇ ܕܡܢ̣ܦܫ ܒܢܦܫܐ ܡܛܠ ܂ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܬܚܬܝ ܗ̣ܘ ܠܗ ܇ ܠܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܡܣܪܩܘܬܐ ܇ ܝ
Shub:BookGifts ܕܥܠ ܐܝܢܐ ܕܫܪܪܐ ܐܚܝܕ ܘܪܢܝܗ ܡܪܢ ܗ̣ܘ ܆ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܬܢܛܪܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܒܡܕܒܪܐ ܘܒܚܘܪܒܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܙܝܢ .
BarṢal:ComGosp ܦܪܘܩܘܬܗ ܀ ܡܕܝܢ ܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܐܬܬܣܝܡ ܫܡܐ ܗܢܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܂ ܘܪܝܫܢܐ ܡܢ ܪܝܫܢܘܬܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܦܪܘܩX ܐܬܩܪܝ
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
Cyr:ComLuke ܗܢܐ ܡܢ ܗ̇ܝ XܐܙXܘܥ ܒܒܘܪܟܬܐ̈ ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܂ ܝX ܐܢܓܝܪ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܂ ܐ̣ܢ ܠܝܬ ܠܝ [ܝXܬ[ܝܪXܘܬܐ Xܡܪܗܛܐ̣ ܂ Xܐ ܦܪ ܂ ܬ
Shub:BookGifts ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܬܡܝܡܬܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܐܢܐ ܆ ܕܚܕ ܒܪܒܘ̈ ܡܛܠ ܕܒܐܘܠܨܢܗ̇ ܕܒܒܬܘܠܘܬܐ ܆ ܥܦܝܦܐܝܬ ܢܛܝܪ ܒܝܬ ܟܐܢܘܬܗ
SevAnt:CathHom ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܐܪܬ ܦܘܪܩܢܐ ܆ ܪܘܚܐ̈ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܪܘܚܐ̈ ܡܫܡܫܢܝܬܐ̈ : ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܡܫܬܕܕܢ̈
Cyr:ComLuke ܠܫܢܐ ܪܘܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܘ ܗܘܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ̇ ܂ ܡܢܐ ܟܝ ܒ̇ܥܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܕ ܓܒܝܢܐ ܣܪܝܩܐ ܡܪܝܡܝܢ̈ ܇ ܘܪܒܬܐ ܡܬ̇ܪܥܝܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫ̇ܩܠܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܢ ܡܛܠ . X ²ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܆ ܕܠܐ ܢܣ̇ܒ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܬܒܥܐ .
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܝ ܕܐܿܦܪܘܥ ܗܠܝܢ ܕܛܝܒܘܬܟ ܣܿܥܪܐ ܠܘܬ ܒܝܫܘܬܝ ܡܛܠ ܥܠܡܐ̈ ܠܡܕܢܚܘ ܨܡܚܝ̈ ܛܝܒܘܬܗ ܥܠ ܝܬܒܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܐܠܐ
MiaphysiteDocs ܐܛܟܣܝܐ ܝ ܕܝܠܗ ܂ ܘܗܦܟܘ ܘܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘ ܡܛܠ ܘܬܘܒ ܡܟܣܝܡܐ ܩܘܢܩܝܐ ܡܢ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܃