simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ Xܢ ܠܘܩܐ ܕܐܝܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܡܥܩܒܝܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܛܠ ܬܡܢ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܀ ܐܬܦܪܫ ܡܢܗܘܢ ܘܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܃
PhiloxMab:TenMem ܕܡܥܠܝ ܪܙܗܝܢ ܡܢ ܟܝܢܐܐܢܫܝܐ ܦܢܛܣܝܐ ܝܬܝܗܝܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܒܪܐܢܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܬܘܠܬܐ . ܘܠܘ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܘܘܚܛܐ ܘܣܘܪܚܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܟܬܒ̈ ܩܘܕܫܐ ܕܡܬܪܨܝܢ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ .
SevAnt:CathHom ܗܢܐ ܚܫܐ ܆ ܘܕܠܐ ܨ̇ܒܝܢ ܕܢܚܫܒܘܢܝܗܝ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܛܠ ܥ̇ܒܕܝܢ ܆ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܡܡ̇ܠܠܝܢ ܟܝܢܐ . ܬ
AbbaIs:Ascet ܕܒܥܠ ܕܝ̣ܢܟܘܢ ³ܐܟܠܩܪܨܐ̣ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܢܗ̇ܡ ܘܡܗܠܟ ܡܛܠ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ ܦܛܪܘܣ Xܝ Xܝ ܕܐܡ̣ܪ : ²ܐܬܬܥܝܪܘ ܘܫܗܪܘ̣
SevAnt:LuqGramm ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ X ′ܝ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܟܬ̣ܒ ܇ ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܒܣܪܐ ܃ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܒܗ̇ܝ ܐXܪܬܐ ܘܠܘܬ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܚܐ̈ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܐܦܠܐ ܠܐܓܘܢܐ̈ ܕܥܠ ܡܛܠ ܡܢܗܘܢ̣ ܡܛܠ ܚܣܡܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܠܘܩܒܠ ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ ܇
PhiloxMab:Disc ܓܢܝܙܘܬܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܗܘ ܕܢܬܩܪܒ ܠܗܘܢ ܆ ܡܐ ܡܛܠ ܆ ܚܕܬܐܝܬ ܗܘܘ ܘܐܬܬܩܢܘ . ܘܐܢ ܗܫܐ ܪܚܝܩܝܢ̈ ܡܢܢ
JacSer:turgFestHom ܝXX227 ܕܥܪܩ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܪܥܝܢܗ̇ ܡܢ ܩܕܝܫܐ . ²ܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܕܬܫܪܐ X ܠܡܟܝܪܗ̇ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܫܕܝܐ ܠܗ . ܗܟܢ ܐܦ ܟܢܘܫܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܛܝܢܘܬܐ ܕܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܂ XX ܂ ܡܛܠ ܂ ܝܒ ܦܓܪܝܗܘܢ̣̈ ܂ ܘܐܬܬܥܝܩܘ 3ܘܕܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܠܫܪܘܪܐ ܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܠܟܐ ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܠܐ ܠܛܒܬܐ ܐܝܟ ܕܐܪܝܒܘ ܥܠ ܦܝܠܛܘܣ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ .
BarṢal:ComGosp ܣܓܝܐܘܬ ܐ ܕܡܓܘܫܐ̈ ܘܪܒܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܥܠ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ ܕܕܠܡܐ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܘܢܣܒ ܡܠܟܘܬܗ ܀ ܘܬܘܒ ܐܬܬܙܝܥ
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
P:Gen [AB] ܕܥܡܟ ܐܢܐ : ܘܐܒܪܟܟ ܘܐܣܓܐ ܙܪܥܟ ܡܛܠ ܐܒܪܗܡ ܥܒܕܝ . ܘܒܢܐ ܡܛܠ ܗܘ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟ : ܠܐ ܬܕܚܠ
Ath:ExposPs ܥܡܐ ܘܥܡܡܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ . ܕܚܒ̣ܫ ܐܠܗܐ ܠܟܠܢܫ ܒܠܐ ܡܛܠ . ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܒܥܝܪܐ ܐܟܚܕܐ ܫܘܙܒ . ܒܕܓܘܢ ܝX 81 ܟܕ
SevAnt:CathHom ܡܠܬܐܐܠܗܐܡܡ̇ܠܠ ܐܢܬ ܀ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܡܛܠܬܢ ܇ ܡܛܠ ܟܕ ܐܝܟ ܗ̇ܘ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐܦܓܪܢܐܐܦܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܪ̈ ܓܫܐ . ܀ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܕܪܘܚ ܬܬ̣ܙܝܥ ܢܦܫܢ ܡܛܠ ܆ ܘܒܫXܗܐ̈ ¹³¹ܘܒܟܬܝܒܬܐ̣¹³²̈ ܘܒܡܠܐ̈ ܡܬܚܫܚܝܢܢ
BarEbr:CandSanc ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇̈ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܡܛܠ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܗ ܢ̣ܥܒܕ . ܐܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܀ XX ܢܝܫܐ ܬܪܝXܐ .
SevAnt:CathHom ܗܕܐ . ܟܕ X ܝX XXXXX ܩ̇ܕܡ ܡ̣ܪܝܡ ܠܗ̇ ܠܗܦ̇ܟܬܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܢܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܕܡ ܚ̣ܛܘ . ܐܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܕܐ ܕܐܣܬܥܪܬ̣ ܂ ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܃ ܡܛܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܛܠ ܕ ܢ ܐ ܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܬܪܥܝܬܐ ܦܠܝܓܬܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ̣ ܃