simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩܕܡ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܘܬܐ ܡܛܠ ܒܠܒܗܘܢ ܇ ܘܢܬܦܢܘܢ ܘܐܣ̇ܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܃
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܓܕܫܗ ܡܕܡ ܕܒܝ̣ܫ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܢܓܝܪܘܬ ܡܛܠ ܢ̇ܒܣܪ ܡܟܝܠ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܦܩ̇ܕܐ ܕܢ̇ܬܘܒ ܠܡܠܟܘܬܐ . ܘܠܐ
JulRom ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܠܐ ܙܥܘܪܝܼܢ̈ ܩܪܒ ܠܗ ܡܛܠ . ܘܦܪܗܣܝܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܐܚܪܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ ܝX ܐܢܫ ܠܐ ܡܛܠ ܂ ܘܠܐ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܘ̇ܠܐ ܠܡܬܚܪܝܘ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܦ ܫܠܝܚܐ
MiaphysiteDocs ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܝܠܝܛܝܘܣ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܟܬܒܢܘܬ ܐ ܡܛܠ ܕܐܡܝܪ ܢ ܡܢ ܠܥܠ ܡܫ̇ܬܥܝܢ ܗܟܝܠ ܣܘܩܪܛܝܣ ܘܣܘܙܘܡܢܘܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܟܠܗܘܢ ܕܬܡܢ ܝܕܝܥܝܢ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܂ ܘܟܠ ܕܬܡܢ ܗ̣ܘ ܆ ܚܕ ܚܕ ܡܛܠ ܚܕܬܐ ܬܘܗܝ ܆ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܕܢXܐܡܪ ܒܗ ܚܕ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܝ-
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܥܠܝܟ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ . O⬩ܠܐ ܠܡ ܬܠܒܘܟ ܥܠܬܐ ܒܩܛܝܪܐ ܘܚܝܠܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܇
Tim1:Epist ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܟܫܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܨܠܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܝܬ ܪ ܚܣܝܪ ܂ ܟܕ ܣ̇ܐܡ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܦܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܗ ܡܢܐ̈
JnSol:OntheSoul ܕܐܬܝܩܪ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܕܒܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܒܝܕ ܡܛܠ ܘܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ . ܟܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܝܫ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܬܛܢܦܬ ܘܕܚܠܬ ܘܢܩܝܬ ܠܗܘܢ ܂ ܘܦܠܚܬ̣ ܘܐܟܠܬ ܡܢ ܡܛܠ ܐ ܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܐܠܗܐ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ ܂ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܂ ܝ
Ath:Inc ܕܡܫܟܚܐ ܗܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܐܝܟ XܝXXXX ܡܛܠ ܟܝܢܗ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܦܓܪܐ . ܝܬܝܪ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܫܚܬܗ̇ ܕܡܪܝܡ .
ChronMin ܕܥܒ̣ܕ ܠܝܒܠܘ ܕܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܂ ܘܐܩܝܡ̣ܬ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡܛܠ ܕܩܘܪܘܣ ܘܗ̇ܝܒܐ ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܐܘܛܘܟܐ ܕܝܢ ܐܬܩܒܠ̣
P:Ps [AB] ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܝܢܐ : ܠܗܢܐ ܡܫܦܠ ܘܠܗܢܐ ܡܪܝܡ . ܡܛܠ ܕܟܣܐ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܦܩܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܕܛܘܪܐ̈ .
ActsGregPirang ܟܠܗܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ : ܕܣܥܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܣܗܕܐ ܢܨ ܝܚܐ . ܡܛܠ X X ܐܙܝܥܗ ܠܡܠܟܐ : ܘܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܐܩܝXܗ : ܟܕ ܫܡܥ
SevAnt:madHym ܕܠܘܬ ܣܘܓܐܐ ܕܪܚ̣ܡܝܟ̈ ܘܚܢܢܟ X . ܫܝܓ X ܕܒ̣ܚܐ ܕܝܩ̣ܕܐ ܡܛܠ . ܫܝܐ ܝܚ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܢܘ̣ܗܪܐ ܘܨܡ̣ܚܐ . ܫܝܒ ܝܬ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܟܕ ܒܚܠܘܦܬܐ ܕܡܚܠܨܘܬ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܦܣܩܗ ܠܐܓܪܬܐ . ܡܛܠ : ܡܢ : ܗ̇ܝ : ܕܐܡܪ : ܕܒܝܕ : ܬܪܝܗܘܢ̈ : ܡܬܝܕܥ : X ܡܫܝܚܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܕܩܒܠܗ . ܕܒܗ ܩܕܡܝܬ ܢܚܘܐ ܡܓܪܬ ܪܘܚܗ . ܘܥܘܬܪܐ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܢܦܫܗܘܢ . ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܡܚܘܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܣܓܦܢܐܝܬ ܐܟ̣ܠܢܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܆ ܡܛܠ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܠܡܫ̇ܟܢܘ ܗܠܝܢ ܕܛ̇ܒܢ̈ ܀ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬܗ ܬܘܒ .
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܝ ܕܐ̇ܦܪܘܥ ¹⁰ܗܠܝܢ ܕܛܝܒܘܬܟ ¹¹ܣ̇ܥܪܐ ܠܘܬ ܡܛܠ ܥܠܡܐ̈ : ܠܡܕܢܚܘ ܨܡܚܝ̈ ܛܝܒܘܬ ܗ ⁹ܥܠ ܝܬܒܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܡܝܩܪܐ ܘܫܒܝ̣ܚܐ ܀ ܘܠܣܝܡܬܐ ܃ ܝ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܪܒܘ̈ ܝܘܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܀ ܘܠܚܡܝܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܢ̇ܬܦܐ ܠܟ̇ܠ ܠܘܬܗ̇ ܀ ܘܠܡܪܓܢܝܬܐ ܃