simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܗܢܐ ܗܟܝܠ . ܕܠܐ ܟܠܝܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܢ ܟܕ 5ܕܡܟ ܩܕܝܫ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܇ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ⁸
Eph:madCarNis ܡܕܡ ܐܚܪܝܐ ܗܘ ܐܦܢ ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܥܠܬܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܩܪܬܗ ܩܫܝܫܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ⁵ܕܒܗ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘܐ¹X ⁸
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ ܘܢܝܫܗܘܢ ܬܪܝܨܐ ܘܦܘܠܚܢܗܘܢ ܡܛܠ ܣܥܪܝܢ ܕܝܢ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ⁸
BarEbr:CandSanc ܚ̇ܝܠܐ . ܚ̇ܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܝܬܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܛܠ X -- ³⁸ܕܐܝXܝ X -- ³⁷ܢܩܦܐ X ܢܩܦܐ ܠܟܝܢܐ̈ X ⁸-⁰
BarEbr:Ethic ⁸⁴ܩܢܝܢܐ ܕܗܢܝܢܐ 15 ܡܬܒܥܝܢܐX . ⁸ܘܟ̇ܠܚܕ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܕXܟܣܢܝܘܬX ܘܥܠ̇XX . ⁸²̈ ܟܠ ܫܘܢܝܐ ܘܚܙܘܩܝܐ . ⁸³ܐܘ̇
SevAnt:LuqJul ܪܘܚܐ ܐܘ ܢܝܩܕܡܘܣ . ܕ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܥܠ ܫܕܪܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܢܥܩܒ ܥܠ ܐܪܙܐ̈ . ܠܘ ܠܡ ⁷ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ . ⁸ܐܠܐ
JnDara:OnOfferings ܕܣܘܓܐܐ ⁷ܕܪܝܫܢܐ̈ ܘܕܥܡܐ ܟܪܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܇ ܘܗܕܐ ܥܒ̣ܕ ܡ̇ܠܟܐ ܙܟܝܐ ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܕܘܣ ⁸ܒܢܝܩܝܐ̣
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܗ̣ܘܐ X ܕܐܢ ܡܨܝܐ ܢܥܒܪܢܝ ܟܣܐ ܢܐܠܦܘܢ ܡܛܠ . ܠܚܪ ܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܘ . ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܒܫܪܪܐ . ܗܢܘ ܒܪܗ ⁸ܕܐ
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ . --ܕܢܝܩܝܐ ܗ̇ܘ ܏ܝܐ ܡܛܠ . -- ܕܫܠܝܚܐ̈ ܗ̇ܘ ܢܚ ܕܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ⁸ܕܪܫܝܡ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ X ܡ . ܪ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢX ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܬ ܡܠܦܢܐ . ܡܛܠ : ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ : ܕܕܡܝܢ : ܠܗܠܝܢ : ⁷ܟܬ̇ܒ : ⁸ܗܟܢܐ
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝ̈ ܇ ⁹ ܟܕ ܐܦܢ ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܐܗܘܐ ܟܒܪ ¹0ܒܝܕ ܡܛܠ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܇ ܘܕܒܪܡ ⁸ X ܡܫܬܘܐ ⁷ܐܢܐ ܕܐܣܒܘܠ ܡܕܡ ⁸ܘܐܛܥܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܐܚܪܝܬܐ ܡ . ܪܝܢܢ ܕܐܘܒܕܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܡܢ ܩܕܝܡ : ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܐ . ܦ ܒܪܢܫܐ X ⁸ܐܝܬܘܗܝ X . ⁸ܘܠܘ
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܐܒ̣ܕܬ ܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ . ܗܘܝܘX ܐܒ̣ܕ ܗܘܐ ܡܛܠ . ܘܐܦ ⁶ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܠܗ ⁷ܠܗܘܢ ܢܘܟܪܝܐ̣ ܡܛܠ ܥܛܠܘܬܗ . ⁸ܘܠܘ
DidascApost ܕܡܢ ܣܡܠܐ ܥܬܝܕܝܢ ܚܢܦܐ̈ ܠܡܩܡ . ܣܡܠܐ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ . ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܨܛܢܥ ܒܥܠܕܒܒܐ ܇ X⁷ܥܠ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ⁸ܝ
Ath:Treatises ܐܠܗܘܬܗ ܐ̇ܡܪ ܗܕܐ . ܕܡܪܝܐ ܘܡܫܝܚܐ ܥܒܕܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܘܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܐܢܬܘܢ ܙܩܦܬܘܢ . ⁸ܠܘ
Pall:LausHist ܫܘܠܛܢܐ ܗ̇ܘ X ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܩܒܠܢܢ ܇ X ܘܢܬܢܟܦXܐܢܐ ܠܡ ܡܛܠ ܐܗܘܐ ܗܘ̇ܝܬ ܘܐܬܒܣܡ ⁷ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐ ⁸ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܫܡ̣ܥ ܒܩܠܗ ⁷ܕܡܪܝܐ̣ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܠܡܗܦܟ ܠܬܝܒܘܬܐ̣ ܡܛܠ ³ܠܒܒܠ X ܟܕ ܐܣܝܪ ܒܣܘܛܡܐ̈ ⁴ܘܛܚ̇ܢ ⁵ܒܒܝܬ ⁸ܪܚܝܐ̇
PhiloxMab:epPatricius ܕܡܦܝ̣ܣ ܐܢܐ ܠܚܘܒܗ ⁸⁵ܕܡܪܢ ܩܪܝ̣ܬ ܠܝ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܫ̇ܡܬ ܠܟ ܠܘ ܡܛܠ XXXXX ܕܐܗܘܐ ܠܟ ܡܠܦܢܐ⁸⁵ ⁸⁴ܐܠܐ
CaveTreas ܕܒܐܝܕܝ̈ ܦܝܠܛܘܣ ¹⁰ܐܬܟܬܒ ܗܘܐ X ¹¹ܘܐܬܚܬܡ ¹² ܗܘܐ X ܡܛܠ ⁵ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ⁶ܕܦܪܝܣ ܗܘܐ ⁷ܠܥܠ ܡ̣ܢ X ⁸ܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ . ⁹
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬ XXX X ܕܦܓܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ . ܘܡܢ ܐܚܪܬܐ ܡܟܬܒܢܘܬ ܐܘ ܐܓܪܬܐ ܣܢܐܓܪܘܬܐ ⁹ܐܫܟܚܬ