simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܒܥܘܬܟܘܢ ܩܕܡܝܬܐ ⁹ܗܘܬ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܗܝܕܝܢ
CaveTreas X . ⁹ܘܗܕܐ ܡܛܠ ¹⁰ܪܚܡܬ̣ ¹¹ܚܘܒܟ Xܕܠܘܬ
BarKoni:ScholUrm ܚܘܝܢܢ . ⁹ܚܕܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ
AbbaIs:Ascet ¹⁰ܘܐܢ ܐܝܬ ⁹ܝ ܡܛܠ . ¹ ⁸ܝ
SevAnt:LuqJul ⁸ܕܡܕܝܢ ܠܐ ⁹ܢܗܝܡܢ ܡܛܠ ܕܐܟܚܕܐ ܒܓܘܙܠܐ ܩܢ̣ܐ
DidascApost ܬܗܘܐ ܡܢܚܫܢܐ ⁹⁰ܢ ܡܛܠ ¹⁹¹ ܕܠܘܬ ܕܚܠܬ
Shub:BookGifts ܐܫܬܒܩ . ⁹⁴ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ
DidascApost 20ܘܠܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ⁹⁸ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܡܫܢܝܢ
PhiloxMab:epPatricius ܢܒܟܐ ܡܝܬܐ ⁹⁹ܢܘܟܪܝܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ